Ins­ta­gram uká­zal svetu BOLT!

Šandi / 30. júl 2014 / Business

Tak sa nám tu nejak s kon­ku­ren­ciou k Snap­chatu roz­trhlo vrece. Len pred nedáv­nom Face­book vydal vlastnú apli­ká­ciu Slings­hot. No a teraz sa do boja púšťa aj Ins­ta­gram, ktorý tak isto patrí pod Face­book.

Ins­ta­gram je bez­po­chyby naj­väč­šou foto­ap­li­ká­ciou dneška. Prak­ticky na kaž­dom smart­fóne dnes náj­deme túto appku, ktorá vám ponúkne základnú úpravu a pou­ži­tie fil­trov pre vaše foto­gra­fie. Na poli foto­ap­piek je ale tiež Snap­chat, ktorý ide na vec tro­chu inak a má tiež veľkú základňu uží­va­te­ľov.

Ins­ta­gram sa takto so svo­jou novou apli­ká­ciou Bolt posta­vil priamo Snap­chatu. V Bolt nemáte prí­liš veľa mož­ností. Novinka je zalo­žená na rých­lom posie­laní foto­gra­fií alebo videí vašim pria­te­ľom.

Hovorí sa, že raz vidieť je lep­šie než 1000x počuť. Toho sa zrejme držali vývo­jári z Ins­ta­gramu. Jed­ným tap­nu­tím na pro­fi­lovú foto­gra­fiu kama­ráta zašlete foto­gra­fiu, dlh­ším stla­če­ním pošlete video. K obom typom je možné pri­pí­sať menovku. Ako odpo­veď môžete poslať fotku, video alebo krátku správu. Ako­náhle si druhá strana pre­hliadne zaslaný obsah, foto­gra­fia alebo video zmizne nadobro.

Ak by ste čakali, že budete môcť posie­lať fotky väč­šiemu množ­stvu ľudí, tak vás skla­meme. Môžete takto komu­ni­ko­vať len s jed­nou oso­bou v danom čase. Väč­šie mož­nosti hľa­dajte u pred­tým pred­sta­ve­nej apli­ká­cie Slings­hot.

Bohu­žiaľ je tu menší háčik v dostup­nosti tejto novej appky. Hoci je k dis­po­zí­cii pre Android a iOS, tak si ju môžu vyskú­šať len pou­ží­va­te­lia z Nového Zélandu, Sin­ga­puru a Juž­nej Afriky. Neskôr sa doč­káme roz­ší­re­nia do iných kra­jín.

Pred pár dňami bola pred­sta­vená veľmi podobná, nová apli­ká­cia Mirage od Mobli, resp. zakla­da­teľa appky YO! Takže uvi­díme, čo sa bude mie­šať v najb­liž­ších mesia­coch :).

Zdroj: mas­hable

Pridať komentár (0)