Intel: Robot Jimmy priamo z 3D tlače

Techpedia: Harry Gavendová / 5. august 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Intel ohlá­sila svoje plány v oblasti dostup­nej robo­tiky — chystá robota s menom Jimmy, ktorý má byť dostupný na stia­hnu­tie z inter­netu a vytla­če­nie pomo­cou 3D tlače. Jimmy dokáže cho­diť, roz­prá­vať, a dokonca ges­ti­ku­lo­vať. To všetko za cenu asi 1,000 dolá­rov.

Jimmy je dostupný a samo-prog­ra­mo­va­teľný huma­no­idný robot. Má v sebe pro­ce­sor Intel Core i5 a vie cho­diť, roz­prá­vať, ges­ti­ku­lo­vať a pou­ží­vať sociálne médiá. Jimmy je súčas­ťou pro­jektu s náz­vom 21st Cen­tury Robot Pro­ject — posky­tuje spo­lu­prácu a fórum pre výrob­cov robo­tov z celého sveta. Ich cie­ľom je zostro­jiť per­so­na­li­zo­va­teľ­ného robota pomo­cou open-source dizajnu a dostup­ných apli­ká­cií.

Samotný Jimmy má byť dostupný na stia­hnu­tie a vytla­če­nie na 3D tla­čiarni za dostupnú cenu. Keď bude Jimmy vytla­čený a zlo­žený, pou­ží­va­teľ ho môže naprog­ra­mo­vať a pomo­cou naj­rôz­nej­ších apli­ká­cií sa budú dať roz­ší­riť jeho fun­kcie, ako je to v prí­pade mobil­ných zaria­dení.

V kom­bi­ná­cii s s ras­tú­cim množ­stvom men­ších výrob­cov a tech­no­ló­giám ako naprí­klad Intel Gali­leo, Intel Edi­son, 3D tla­čiar­ňam a open-source apli­ká­ciám sa oča­káva množ­stvo vyná­le­zov podob­ných Jim­mymu. Počas najb­liž­ších pia­tich rokov si budú ľudia môcť posta­viť osob­ného robota pohá­ňa­ného tech­no­ló­giami Intel za menej ako 1 000 dolá­rov.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)