Inte­li­gentné špor­tové hodinky Huami AMAZ­FIT si môžeme pre­dob­jed­nať už aj my. Z peňa­ženky vytiah­neme 132 €

fonyzciny.sk / 10. septembra 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi nedávno konečne pred­sta­vilo svoje his­to­ricky prvé inte­li­gentné hodinky. Na sve­domí ich síce nemá priamo Xia­omi, ale výrobca Huami, čo je vlastne dcér­ska firma giganta.

Spo­loč­nosť Huami vyrába aj popu­lárne náramky Mi Band a nedávno prek­va­pila zbrusu novými špor­to­vými hodin­kami AMAZ­FIT. Jedná sa o ele­gantné hodinky nie­len pre špor­tov­cov s množ­stvom fun­kcií, dlhou výdr­žou a zau­jí­ma­vou cenou. Ozná­mený bol zatiaľ len pre­daj na čín­skom trhu a dostup­nosť pre nás bola tro­chu otázna. Na našich čín­skych „kama­rá­tov“ sa však vždy môžeme spo­ľa­hnúť a hodinky už zara­dil do pred­pre­da­jo­vej ponuky aj e-shop GearBest.com. Cena Huami AMAZ­FIT je sta­no­vená na 132 €, čo je vzhľa­dom na ofi­ciálnu cenu v Číne (107 €) veľmi pri­ja­teľná ponuka.

huami-amazfit-sport-watch (7)

V kera­mic­kom ráme, ktorý je mimo­cho­dom odolný voči škra­ban­com, je osa­dený okrúhly 1,34-palcový disp­lej s roz­lí­še­ním 320 x 300 pixe­lov. Bez­prob­lé­mový chod ope­rač­ného sys­tému zabez­pe­čuje dvoj­jad­rový 1.2 GHz pro­ce­sor, úcty­hodná 512 MB ope­račná pamäť RAM a 4 GB interné úlo­žisko. Hodinky pri­chá­dzajú s gume­ným 22 mm náram­kom, ktorý je možné v budúc­nosti vyme­niť za ľubo­voľný. Keďže sa jedná o špor­tové hodinky, nemôže im chý­bať sní­mač srd­co­vého tepu, vsta­vané GPS, WiFi a samoz­rejme aj Blu­e­to­oth pre spá­ro­va­nie so smart­fó­nom. 280 mAh baté­ria by mala poskyt­núť až 5 dňovú výdrž pri prie­mer­nom pou­ží­vaní. Pri­jí­ma­nie pre­dob­jed­ná­vok skončí 30. sep­tem­bra a odo­sie­la­nie zákaz­ní­kom začne po 2. októbri. Zau­jali vás tieto smart hodinky natoľko, že plá­nu­jete aj ich kúpu?

huami-amazfit-sport-watch (10)fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: huami

Pridať komentár (0)