Inte­li­gent­né špor­to­vé hodin­ky Huami AMAZ­FIT si môže­me pre­dob­jed­nať už aj my. Z peňa­žen­ky vytiah­ne­me 132 €

fonyzciny.sk / 10. septembra 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi nedáv­no koneč­ne pred­sta­vi­lo svo­je his­to­ric­ky prvé inte­li­gent­né hodin­ky. Na sve­do­mí ich síce nemá pria­mo Xia­omi, ale výrob­ca Huami, čo je vlast­ne dcér­ska fir­ma gigan­ta.

Spo­loč­nosť Huami vyrá­ba aj popu­lár­ne náram­ky Mi Band a nedáv­no prek­va­pi­la zbru­su nový­mi špor­to­vý­mi hodin­ka­mi AMAZ­FIT. Jed­ná sa o ele­gant­né hodin­ky nie­len pre špor­tov­cov s množ­stvom fun­kcií, dlhou výdr­žou a zau­jí­ma­vou cenou. Ozná­me­ný bol zatiaľ len pre­daj na čín­skom trhu a dostup­nosť pre nás bola tro­chu otáz­na. Na našich čín­skych „kama­rá­tov“ sa však vždy môže­me spo­ľa­hnúť a hodin­ky už zara­dil do pred­pre­da­jo­vej ponu­ky aj e-shop GearBest.com. Cena Huami AMAZ­FIT je sta­no­ve­ná na 132 €, čo je vzhľa­dom na ofi­ciál­nu cenu v Číne (107 €) veľ­mi pri­ja­teľ­ná ponu­ka.

huami-amazfit-sport-watch (7)

V kera­mic­kom ráme, kto­rý je mimo­cho­dom odol­ný voči škra­ban­com, je osa­de­ný okrúh­ly 1,34-palcový disp­lej s roz­lí­še­ním 320 x 300 pixe­lov. Bez­prob­lé­mo­vý chod ope­rač­né­ho sys­té­mu zabez­pe­ču­je dvoj­jad­ro­vý 1.2 GHz pro­ce­sor, úcty­hod­ná 512 MB ope­rač­ná pamäť RAM a 4 GB inter­né úlo­žis­ko. Hodin­ky pri­chá­dza­jú s gume­ným 22 mm náram­kom, kto­rý je mož­né v budúc­nos­ti vyme­niť za ľubo­voľ­ný. Keď­že sa jed­ná o špor­to­vé hodin­ky, nemô­že im chý­bať sní­mač srd­co­vé­ho tepu, vsta­va­né GPS, WiFi a samoz­rej­me aj Blu­e­to­oth pre spá­ro­va­nie so smart­fó­nom. 280 mAh baté­ria by mala poskyt­núť až 5 dňo­vú výdrž pri prie­mer­nom pou­ží­va­ní. Pri­jí­ma­nie pre­dob­jed­ná­vok skon­čí 30. sep­tem­bra a odo­sie­la­nie zákaz­ní­kom začne po 2. októb­ri. Zau­ja­li vás tie­to smart hodin­ky natoľ­ko, že plá­nu­je­te aj ich kúpu?

huami-amazfit-sport-watch (10)fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: huami

Pridať komentár (0)