Inte­li­gent­ný robot Musio. Žeby čosko­ro váš nový naj­lep­ší kama­rát?

Ľubomír Tereš / 2. júna 2015 / Tech a inovácie

Pop­red­ná tech­no­lo­gic­ká fir­ma AKA pred­sta­vi­la na Indie­go­go pro­dukt, kto­rým chce zme­niť pohľad ľudí na ume­lú inte­li­gen­ciu. Zatiaľ sa jej to v cel­ku darí, pre­to­že jej robot Musio bez výraz­nej pro­pa­gá­cie doká­zal za krát­ky čas “rais­núť“ už 23 tisíc dolá­rov z koneč­nej sumy 50 000 dolá­rov. Vyze­rá to tak, že Musio má našliap­nu­té dosia­hnúť svoj ciel a stať sa viac ako len ďal­ším rado­vým zaria­de­ním.

Inte­li­gent­ný robot Musio bol pôvod­ne vymys­le­ný, aby pomá­hal učiť anglič­ti­nu deti v Ázii. Spo­loč­nosť AKA si však nako­niec uve­do­mi­la, že domá­ce robo­ty majú ove­ľa väč­ši­na poten­ciál využi­tia. “Musio nebu­de len robot, bude to váš pria­teľ, nie­kto kto vás poba­ví a môže­te sa mu tro­cha vyroz­prá­vať,” pove­dal lin­gvis­ta Jacob Brads­her zo spo­loč­nos­ti AKA. “Veľa ľudí sa bojí ume­lej inte­li­gen­cie. My im však chce­me uká­zať, ako sa dá využiť v pros­pech dob­rej veci”.

Vývoj robo­ta je zatiaľ len v počia­toč­ných fázach. Momen­tál­ne je naprog­ra­mo­va­ný, aby doká­zal odpo­ve­dať na pár otá­zok a pove­dať nie­koľ­ko vti­pov. Taký­to druh nefor­mál­nej kon­ver­zá­cie však pomá­ha odlí­šiť Musia od podob­ných zaria­de­ní ume­lej inte­li­gen­cie.

Spo­loč­nosť AKA plá­nu­je ponúk­nuť na trh rad ceno­vých mož­nos­tí, počnúc s lac­nou ver­ziu pre deti, kto­rá doká­že zvlád­nuť základ­né kon­ver­zá­cie za cca 99 dolá­rov. K dis­po­zí­cii bude tak­tiež dopl­nok, kto­rý zme­ní Musia na inte­rak­tív­ne­ho uči­te­ľa. Najd­rah­šia bude pokro­či­lá ver­zia pre vývo­já­rov za zhru­ba 599 dolá­rov. Nie­kde medzi tými­to dvo­ma ceno­vých relá­cia­mi, bude takz­va­ná “smart” ver­zia s 11 hodi­no­vou život­nos­ťou baté­rie. Veľ­kou výho­dou je mož­nosť pre­po­je­nia robo­ta s ďal­ší­mi zaria­de­nia­mi vo vašom dome. Robot Musio má pred sebou ešte dlhú ces­tu a je otáz­ne, či sa spo­loč­nos­ti AKA vôbec poda­rí dosia­hnúť všet­ky svo­je sta­no­ve­né cie­le. Musio je však prí­kla­dom toho, aký­mi spô­sob­mi by sa budúc­nos­ti dala využí­vať tech­ni­ka.

zdroj: Engad­get, Indie­go­go

Pridať komentár (0)