Inte­li­gentný robot Musio. Žeby čoskoro váš nový naj­lepší kama­rát?

Ľubomír Tereš / 2. júna 2015 / Tech a inovácie

Pop­redná tech­no­lo­gická firma AKA pred­sta­vila na Indie­gogo pro­dukt, kto­rým chce zme­niť pohľad ľudí na umelú inte­li­gen­ciu. Zatiaľ sa jej to v celku darí, pre­tože jej robot Musio bez výraz­nej pro­pa­gá­cie doká­zal za krátky čas “rais­núť“ už 23 tisíc dolá­rov z koneč­nej sumy 50 000 dolá­rov. Vyzerá to tak, že Musio má našliap­nuté dosia­hnúť svoj ciel a stať sa viac ako len ďal­ším rado­vým zaria­de­ním.

Inte­li­gentný robot Musio bol pôvodne vymys­lený, aby pomá­hal učiť anglič­tinu deti v Ázii. Spo­loč­nosť AKA si však nako­niec uve­do­mila, že domáce roboty majú oveľa väč­šina poten­ciál využi­tia. “Musio nebude len robot, bude to váš pria­teľ, nie­kto kto vás pobaví a môžete sa mu tro­cha vyroz­prá­vať,” pove­dal lin­gvista Jacob Brads­her zo spo­loč­nosti AKA. “Veľa ľudí sa bojí ume­lej inte­li­gen­cie. My im však chceme uká­zať, ako sa dá využiť v pros­pech dob­rej veci”.

Vývoj robota je zatiaľ len v počia­toč­ných fázach. Momen­tálne je naprog­ra­mo­vaný, aby doká­zal odpo­ve­dať na pár otá­zok a pove­dať nie­koľko vti­pov. Takýto druh nefor­mál­nej kon­ver­zá­cie však pomáha odlí­šiť Musia od podob­ných zaria­dení ume­lej inte­li­gen­cie.

Spo­loč­nosť AKA plá­nuje ponúk­nuť na trh rad ceno­vých mož­ností, počnúc s lac­nou ver­ziu pre deti, ktorá dokáže zvlád­nuť základné kon­ver­zá­cie za cca 99 dolá­rov. K dis­po­zí­cii bude tak­tiež dopl­nok, ktorý zmení Musia na inte­rak­tív­neho uči­teľa. Najd­rah­šia bude pokro­čilá ver­zia pre vývo­já­rov za zhruba 599 dolá­rov. Nie­kde medzi týmito dvoma ceno­vých relá­ciami, bude takz­vaná “smart” ver­zia s 11 hodi­no­vou život­nos­ťou baté­rie. Veľ­kou výho­dou je mož­nosť pre­po­je­nia robota s ďal­šími zaria­de­niami vo vašom dome. Robot Musio má pred sebou ešte dlhú cestu a je otázne, či sa spo­loč­nosti AKA vôbec podarí dosia­hnúť všetky svoje sta­no­vené ciele. Musio je však prí­kla­dom toho, akými spô­sobmi by sa budúc­nosti dala využí­vať tech­nika.

zdroj: Engad­get, Indie­gogo

Pridať komentár (0)