Inte­li­gentný vrát­nik Chui: Vstúpte!

Dávid Hudák / 23. apríla 2014 / Tech a inovácie

Koľ­ko­krát sa vám už stalo, že ste si vy alebo vaši blízki zabudli kľúče a nemali sa ako dostať domov? Tele­fo­náty, neko­nečné čaka­nie, strata času… V dobe vyspe­lých tech­no­ló­gií a pred­bie­ha­jú­cich sa ino­vá­cií, ktoré zabez­pe­čujú maxi­málny kom­fort, vás víta Chui –inte­li­gentný vrát­nik.

Za týmto vyná­le­zom stojí spo­loč­nosť 214 Tech­no­lo­gies a pre­dov­šet­kým jej spo­lu­za­kla­da­te­lia Nezare Chafni a Shaun Moore.Najin­te­li­gen­tnejší domový zvon­ček“, ako ho sami ozna­čujú, bol verej­nosti prvý­krát pred­sta­vený na veľ­trhu spot­reb­nej elek­tro­niky (CES 2014), ktorý sa konal začiat­kom roka v ame­ric­kom Las Vegas.

Najin­te­li­gen­tnejší domový zvon­ček

Vďaka fun­kcii rozo­zná­va­nia tváre auto­ma­ticky umožní vstup do bytu, domu či kan­ce­lá­rie, kaž­dému, komu to pro­stred­níc­tvom Chui povo­líte. Táto malá skrinka vám okrem iného naprí­klad dá vedieť, kto je pred dve­rami, alebo za vás odo­vzdá vopred nahranú správu. Túto inte­li­gentnú kameru môžete využiť nie­len ako domový zvon­ček, ale aj ako bez­peč­nostné a moni­to­ro­va­cie zaria­de­nie. 

Mám pocit, že pozi­tívny feed­back a značný záu­jem nene­chajú na seba dlho čakať. Cha­lani z 214 Tech­no­lo­gies si pre začia­tok zvo­lili cestu cro­wd­fun­dingu. Preto, ak túžite byť medzi prvými, ktorí ešte v prie­behu tohto roka zabudnú na sta­rosti s kľúčmi, popo­náh­ľajte sa. V rámci prvého ship­pingu totiž zostáva 55 kusov. K dneš­ného dňu sa na pod­poru Chui vyzbie­ralo tak­mer 50 000 dolá­rov, pri­čom jeden kus stojí 199 dolá­rov.

Zdroj: getchui.com, huffingtonpost.ca

Pridať komentár (0)