Inte­li­gent­ný vrát­nik Chui: Vstúp­te!

Dávid Hudák / 23. apríla 2014 / Tech a inovácie

Koľ­ko­krát sa vám už sta­lo, že ste si vy ale­bo vaši blíz­ki zabud­li kľú­če a nema­li sa ako dostať domov? Tele­fo­ná­ty, neko­neč­né čaka­nie, stra­ta času… V dobe vyspe­lých tech­no­ló­gií a pred­bie­ha­jú­cich sa ino­vá­cií, kto­ré zabez­pe­ču­jú maxi­mál­ny kom­fort, vás víta Chui -inte­li­gent­ný vrát­nik.

Za tým­to vyná­le­zom sto­jí spo­loč­nosť 214 Tech­no­lo­gies a pre­dov­šet­kým jej spo­lu­za­kla­da­te­lia Neza­re Chaf­ni a Shaun Moore.Najin­te­li­gen­tnej­ší domo­vý zvon­ček“, ako ho sami ozna­ču­jú, bol verej­nos­ti prvý­krát pred­sta­ve­ný na veľ­tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CES 2014), kto­rý sa konal začiat­kom roka v ame­ric­kom Las Vegas.

Najin­te­li­gen­tnej­ší domo­vý zvon­ček

Vďa­ka fun­kcii rozo­zná­va­nia tvá­re auto­ma­tic­ky umož­ní vstup do bytu, domu či kan­ce­lá­rie, kaž­dé­mu, komu to pro­stred­níc­tvom Chui povo­lí­te. Táto malá skrin­ka vám okrem iné­ho naprí­klad dá vedieť, kto je pred dve­ra­mi, ale­bo za vás odo­vzdá vopred nahra­nú sprá­vu. Túto inte­li­gent­nú kame­ru môže­te využiť nie­len ako domo­vý zvon­ček, ale aj ako bez­peč­nost­né a moni­to­ro­va­cie zaria­de­nie. 

Mám pocit, že pozi­tív­ny feed­back a znač­ný záu­jem nene­cha­jú na seba dlho čakať. Cha­la­ni z 214 Tech­no­lo­gies si pre začia­tok zvo­li­li ces­tu cro­wd­fun­din­gu. Pre­to, ak túži­te byť medzi prvý­mi, kto­rí ešte v prie­be­hu toh­to roka zabud­nú na sta­ros­ti s kľúč­mi, popo­náh­ľaj­te sa. V rám­ci prvé­ho ship­pin­gu totiž zostá­va 55 kusov. K dneš­né­ho dňu sa na pod­po­ru Chui vyzbie­ra­lo tak­mer 50 000 dolá­rov, pri­čom jeden kus sto­jí 199 dolá­rov.

Zdroj: getchui.com, huffingtonpost.ca

Pridať komentár (0)