Inte­li­gent­ných domác­nos­tí je na Slo­ven­sku stá­le viac, smart home už nie je len nafúk­nu­tou bub­li­nou

Linda Cebrová / 15. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pinterest.com/archív:startitup

Ak aj ty pat­ríš medzi gene­rá­ciu, kto­rá vyrá­stla na kul­to­vom fil­me Back to The futu­re ale­bo roz­práv­ke o Jet­so­nov­coch, urči­te si už dlho pri­pra­ve­ný na dom ako z budúc­nos­ti.

Ešte pred pár rok­mi sme moh­li pra­co­vať s futu­ris­tic­ký­mi prí­stroj­mi a gad­get­mi len v našich pred­sta­vách. Dnes si však za cenu jed­nej veče­re môžeš vyba­viť domác­nosť tech­ni­kou, vďa­ka kto­rej bude tvoj dom ale­bo byt žiť vlast­ným živo­tom.

foto:archív:startitup

Prav­dou je, že na Slo­ven­sku sa v posled­nej dobe priam pre­trh­lo vre­ce s tech­no­ló­gia­mi, kto­ré sľu­bu­jú auto­ma­ti­zá­ciu našich živo­tov. Ako to už na Slo­ven­sku cho­dí, smart novin­ky mno­ho ľudí, ešte pred ich prvým otes­to­va­ním, odsú­di­lo. Avšak reak­cie takz­va­ných „ear­ly adap­ters“, teda ľudí, čo sa chy­tia kaž­dej novej tech vychy­táv­ky, potvr­dzu­jú, že smart home nie je len ďal­šia nafuk­nu­tá bub­li­na.

foto:pinterest.com

V onli­ne, ale aj off­li­ne sa obja­vi­la ponu­ka hneď od nie­koľ­kých výrob­cov sľu­bu­jú­cich pre­me­nu slo­ven­ských domác­nos­ti na oázy plné pokro­ko­vých tech­no­ló­gií. Ak sa dnes opý­taš člo­ve­ka na ponu­ku smart home, tou naj­zná­mej­šou je zrej­me tá od ZSE s náz­vom ZEON.

foto:archív:startitup

Ich ceny sa pohy­bu­jú na úrov­ni 9,90 eur mesač­ne pri základ­nom balí­ku, kto­rý ti poskyt­ne všet­ko potreb­né. Ten­to balík je tak ide­ál­nym star­ter-pac­kom pre tých, kto­rí si chcú na vlast­nej koži užiť a otes­to­vať výdo­byt­ky 21. sto­ro­čia.

foto:pinterest.com

Ak sa ti po dlhom pra­cov­nom dni nebu­de chcieť ani posta­viť a vypnúť noč­nú lam­pu v spál­ni, jed­no­du­cho to vybav pomo­cou smart­fó­nu, z pohod­lia poste­le. Ide o detai­ly, kto­ré však vedia naozaj pote­šiť.

foto:archív:startitup

Smart home však nie je len o pohod­lí. Vďa­ka jed­not­li­vým smart pro­duk­tom ťa síce nebu­dú kaž­dé ráno čakať raňaj­ky na sto­le, no výraz­ne sa zlep­ší cel­ko­vá efek­ti­vi­ta tvo­jej domác­nos­ti.

foto:archív:startitup

Mož­no si hovo­ríš, že nové inte­li­gent­né pro­duk­ty nepot­re­bu­ješ, no pri­jal by si, aby tie aktu­ál­ne boli o tro­chu viac smart. Ani táto myš­lien­ka nepat­rí medzi sci-fi. Medzi úpl­né zákla­dy inte­li­gent­nej domác­nos­ti pat­rí smart zásuv­ka, vďa­ka kto­rej budeš mať abso­lút­nu kon­tro­lu nad jed­not­li­vý­mi spot­re­bič­mi, a teda aj nad spot­re­bou ener­gie v domác­nos­ti.

V tvo­jom mobi­le tak budeš mať všet­ky dáta, z kto­rých vyčí­taš his­to­ric­kú spot­re­bu jed­not­li­vých spot­re­bi­čov, čo umož­ňu­je ich efek­tív­ne využí­va­nie.

foto:archív:startitup

Pomo­cou free apli­ká­cie nebu­deš mat pod kon­tro­lou len tech­ni­ku, ale aj vlh­kosť, tep­lo­tu, či bez­peč­nosť tvoj­ho bytu, domu ale­bo cha­ty. Kde­koľ­vek budeš, vždy sa pomo­cou noti­fi­ká­cie dozvieš, či si nie­kde nene­chal otvo­re­né okno, zapnu­tú kan­vi­cu, ale­bo či sa ti v kuchy­ni nepri­pa­ľu­je veče­ra.

foto:archív:startitup

Celý sys­tém fun­gu­je na zákla­de jed­nej mini cen­trá­ly, kto­rá pomo­cou Wi-Fi sig­ná­lu komu­ni­ku­je so smart pro­duk­ta­mi, kto­ré si si vybral do svoj­ho balíč­ku.

Inte­li­gent­ná domác­nosť už zďa­le­ka nie je domé­nou len IT-čká­rov a gee­kov. Pro­fi­to­vať z nej môže kaž­dá slo­ven­ská domác­nosť, kto­rej zále­ží na pohod­lí, šet­re­ní ener­gie a bez­peč­nos­ti domác­nos­ti.

Viac o smart pro­duk­toch a dostup­ných mož­nos­tiach náj­deš tu.

Pridať komentár (0)