Inte­ri­ér domu v Rusov­ciach je priam nad­po­zem­ský

/ 18. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: foto: Martin Frank, Deconcept

Zlís­ky archi­tekt Mar­tin Frank svo­jim návrhom vstu­po­val do roz­be­hnu­té­ho pro­jek­tu. Dom, kto­rý sto­jí na okra­ji zasta­va­né­ho úze­mia Ruso­viec v sused­stve s lesom CHKO Dunaj­ské Luhy navrhol slo­ven­ský archi­tekt Ľubo­mír Perá­ček ako eko­lo­gic­kú stav­bu z CLT pane­lov. Po doho­de s ním oslo­vi­li maji­te­lia Mar­ti­na Fran­ka, aby sa podie­ľal na návrhu inte­ri­é­ru.

Luž­ný les, prí­ro­da, a v nej zástav­ba rodin­ných domov. Prí­rod­ná pati­na dre­ve­ných obkla­dov fasád, čier­ne rámy na veľ­ko­for­má­to­vých oknách, bie­le detai­ly v omiet­ke. Stre­otyp, kto­rý sa na všet­kých domoch opa­ku­je, je prí­tom­ný v pohľa­doch z kaž­dej miest­nos­ti a ovplyv­ňu­je fareb­né a mate­riá­lo­vé rie­še­nie inte­ri­é­ru. Zákla­dom je bie­la far­ba, kto­rá zjed­no­cu­je rôz­no­ro­dé povr­chy a štruk­tú­ry.

foto: Mar­tin Frank, Decon­cept 

foto: Mar­tin Frank, Decon­cept

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Dis­po­zí­cia dvoj­pod­laž­né­ho domu je ver­ti­kál­ne čle­ne­ná na den­nú a noč­nú časť. Na prí­ze­mí náv­štev­ník vstu­pu­je do haly, kto­rá je otvo­re­ná pre­sk­le­nou ste­nou do kry­té­ho stá­tia pre dve vozid­lá. Pries­tor je pre­po­je­ný s dvo­ma prie­stran­ný­mi šat­ňa­mi. Osou domu sa tiah­ne pozdĺž­na komu­ni­kač­ná zóna so scho­dis­kom, odkiaľ je vstup do well­ness miest­nos­ti so sau­nou a do pra­cov­ne, slú­žia­cej aj ako hos­ťov­ská izba. V čele dis­po­zí­cie sa nachá­dza veľ­ký obyt­ný pries­tor, kto­rý je svo­jím zvý­še­ným stro­pom roz­de­le­ný na dve čas­ti. Niž­šiu časť s kuchy­ňou a jedál­ňou a pre­vý­še­nú zónu s obý­va­cou izbou. Z obyt­né­ho pries­to­ru je prí­stup­ná let­ná tera­sa s bazé­nom. Kuchy­ňa je pomy­sel­ne roz­de­le­ná. Var­ná časť s ostrov­če­kom je orien­to­va­ná do jedál­ne a príp­ra­va s dre­zom sme­ru­je k ste­ne a do pries­to­ru pod scho­dis­kom. Na dru­hom pod­la­ží sa nachá­dza­jú tri spál­ne, šat­ňa a dve kúpeľ­ne.

Pôdorys 1. NP
Pôdo­rys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdo­rys 2. NP

Stro­há geomet­ria s pra­vouh­lý­mi línia­mi nábyt­ku a bie­le pries­to­ro­vé štruk­tú­ry pre­bie­ha­jú­ce inte­ri­é­rom zjed­no­cu­jú obyt­ný pries­tor domu. Súčas­ne tiež umož­ňu­jú vytvo­riť čis­té odkla­da­cie pries­to­ry pre pred­me­ty kaž­do­den­nej potre­by.

foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept

Bie­la far­ba je pou­ži­tá v mno­hých odtie­ňoch a štruk­tú­rach na dre­ve­ných ole­jo­va­ných pod­la­hách, na hru­bo brú­se­nom dubo­vom nábyt­ku ale­bo bie­lom mra­mo­ro­vom obkla­de. Pre­chá­dza aj do tex­ti­lu — bie­ly ľan na oblieč­kach a záve­soch. To všet­ko v kom­bi­ná­cii s detail­mi z masív­ne­ho dre­va.

Dre­vo je pou­ži­té v kom­bi­ná­cii s bie­lym mra­mo­rom na obkla­doch kúpeľ­ní, kuchy­ne a vstu­pu. Ako dopl­n­ko­vý mate­riál je zvo­le­ný lesk­lý kov. Nere­zo­vá kuchy­ňa pôso­bí ako soli­tér­ny prvok v pries­to­re. Dre­ve­ná kon­štruk­cia domu je pri­zna­ná na stro­pe dru­hé­ho pod­la­žia. CLT pane­ly sú pre zjed­no­te­nie natre­té bie­lou lazú­rou.

foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept
foto: Mar­tin Frank, Decon­cept

…nevyt­vá­ří­me stro­hé a chlad­né pros­to­ry, ale sna­ží­me se tvo­řit pří­jem­né pros­tře­dí pro jejich uži­va­te­le, ve kte­rém jejich živo­ty a před­měty nej­sou navíc, ale těší se ze své­ho vzá­jem­né­ho sou­la­du,” dodá­va na záver Mar­tin Frank.

Pod­kla­dy: Mar­tin Frank, Decon­cept , zdroj: achinfo.sk

Pridať komentár (0)