Inves­to­val bab­ki­ných 1000 dolá­rov do bit­co­inu a zo zisku vyvi­nul špe­ciálny VR head­set

Linda Cebrová / 10. mája 2016 / Tools a produktivita

Ak by som vedela prog­ra­mo­vať, určite to robím vo vir­tu­ál­nej rea­lite. Vďaka Eri­kovi Fin­ma­novi a jeho tímu to môže byť čoskoro rea­lita. Navrhli har­dware a soft­ware, ktorý by mohol nahra­diť bežné obra­zovky.

Fin­man cho­dil do školy len občas, keď jeho rodi­čia zrovna nemali čas na domácu výučbu. V škole aj tak dlho nevy­dr­žal a natrvalo ju opus­til kvôli neus­tá­lej šikane zo strany žia­kov ale aj uči­te­ľov. Jeho triedna uči­teľka mu odpo­ru­čila odísť zo školy a začať pra­co­vať v Mc-Donald´s. Pre celo­sve­tové maga­zíny ako je Times alebo Wired sa vyjad­ril, že odchod zo školy bol jeho naj­lep­ším roz­hod­nu­tím v živote a že svoje deti do školy dať nemieni.

m6

Mla­dému pod­ni­ka­te­ľovi sa poda­rilo v jeho tri­nás­tich rokoch zaro­biť vďaka bit­co­inu 100 000 dolá­rov. Celý svoj zisk však inves­to­val do vývoju edu­kač­nej plat­formy s náz­vom Botan­gle. Na Botagle sa môžeš zadarmo vzde­lá­vať v hocik­to­rej oblasti, o ktorú sa zau­jí­maš. Radiť ti budú men­tori a ľudia z praxe. Náj­deš tam sku­piny zaobe­ra­júce sa bio­ló­giou, iOS dizaj­nom, prog­ra­mo­va­ním ale aj bit­co­inom.

m5

Dnes už 17 ročný Fin­man pra­cuje na úplne novom pro­jekte s náz­vom Mar­vel. Ide o VR oku­liare, ktoré by mohli nahra­diť nie len tvoju hernú kon­zolu ale aj note­book. Fun­guje s Android smart­fónmi a apli­ká­ciami a dokáže simu­lo­vať ľubo­voľné pro­stre­die. Či si zvo­líš pra­co­vať v lese alebo na pláži, môžeš vyhľa­dá­vať infor­má­cie alebo písať e-maily „ vo vzdu­chu“.

Okolo seba budeš môcť v pol­kruhu vidieť všetky otvo­rené apli­ká­cie, pohy­bo­vať sa v pre­hlia­dači a pre­pí­nať sa medzi rôz­nymi plo­chami. Tento „ head­set“ sľu­buje záži­tok nie len z hra­nia hier ale aj z práce. Pou­ži­tím Blu­e­to­oth klá­ves­nice a myšky, môžete pra­co­vať ako na svo­jom note­bo­oku alebo PC ale bez toho, aby ste potre­bo­vali obra­zovku.

m2

Erik ma so svo­jimi rodičmi dohodu, že ak zarobí milión dolá­rov pred dovŕ­še­ním 18 roka života, nemusí ísť na vysokú školu. Mla­dík robí zjavne všetko pre to, aby sa to poda­rilo a aby sa do školy viac vrá­tiť nemu­sel. Momen­tálne Fin­man roz­be­hol Indie­gogo kam­paň, kto­rej cie­ľom je vyzbie­rať 500 000 dolá­rov.

Cena head­setu sa bude pohy­bo­vať okolo 260 dolá­rovprvé kusy by mali byť v pre­daji už začiat­kom decem­bra 2016. Fin­ma­nov tím má už dohod­nu­tého aj výrobcu, čaká už len na pod­poru od ľudí. Jeho plán znie veľmi sľubne a mohol by posu­núť záži­tok z vir­tu­ál­nej rea­lity na úplne iný, zau­jí­ma­vejší level.

Zdroj: mashable.com, zdroj foto­gra­fií: indie­gogo

Pridať komentár (0)