Inži­nier z Google si vo voľ­nom čase zostro­jil inte­li­gentné zrkadlo

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

Max Braun sní­val o zrkadle ako z filmu, no nikde také nemo­hol zohnať. Vyrie­šil to jed­no­du­cho — vyro­bil si vlastné.

Nie­kedy kon­com minu­lého roka som si uve­do­mil, že moje kúpeľ­ňové zrkadlo je až prí­liš oby­čajné. Chcel som niečo futu­ris­tické — také, aké uka­zujú vo fil­moch.”

Nikde však nepre­dá­vali zrkadlo, ktoré by spĺňalo všetky Maxove požia­davky. Nakú­pil si preto jed­not­livé súčias­tky a začal s výro­bou sám. “Ľudia už mali podobné nápady ako ja, no nič na trhu nezod­po­ve­dalo mojím pred­sta­vám.”

Zaob­sta­ral si teda oboj­stranné zrkadlo, disp­lej, matičnú dosku a všetky ostatné potrebné mate­riály. Nasle­do­val čas plný trpez­li­vosti a hlavne vytrva­losti. “Často som sa dostal do sle­pej uličky, bol som už aj na pokraji svo­jích síl.” No nikdy sa nevzdal a poka­čo­val ďalej.

zrkadlo5

Tu je náhľad na jeho dokon­čený (nie finálny) pro­to­typ:

Inteligentné zrkadlo v kúpeľni

Vitajte v mojej kúpeľni. Nepo­ria­dok okolo umý­vadla si pro­sím nevší­majte.”
Na pravo (ak si pred­sta­víš, že sto­jíš pred zrkad­lom) je dátum a čas. Vľavo je zas aktu­álne poča­sie aj s 24-hodi­no­vou pred­po­ve­ďou a v strede sú nejaké aktu­álne novinky.

zrkadlo2

Všetky nápisy sú v bie­lej farbe, aby ťa prí­liš nerozp­ty­ľo­vali pri obze­raní tvo­jej krásy. Výnim­kou je len mierna zmena farby pri počasí, keď je vonku oblačno. Zrkadlo čerpá infor­má­cie z jed­no­du­chých android apli­ká­cii.

Naprí­klad poča­sie je od Fore­cast-u a aktu­álne novinky sú z Asso­cia­ted Press. “Roz­mýš­ľam ešte o rôz­nych vylep­še­niach ako naprí­klad prí­chody a odchody MHD, no musím to ešte pre­mys­lieť.” Nápad spo­číva hlavne v tom, že všetky infor­má­cie sa aktu­ali­zujú sami a všetky nasta­ve­nia robíš bez­do­ty­kovo — pomo­cou tvojho hlasu.

Disp­lej je hrubý, alebo v tomto prí­pade skôr tenký len nie­koľko mili­met­rov. Je vlo­žený medzi oboj­stranné zrkadlo a dvierka od úlož­ného pries­toru. To zabez­pe­čuje čistý dizajn a prak­tic­kosť záro­veň.
zrkadlo4

Pro­to­typ tohto zrkadla je stále vo vývoji. Vylep­šiť musím hlavne soft­wér a expe­ri­men­tu­jem aj so zaria­de­niami ako Chro­me­cast, Nexus Pla­yer a Fire TV stick.”

Mys­lím si, že Max mal naozaj skvelý nápad a oce­ňu­jem najmä jeho odhod­la­nosť zre­a­li­zo­vať ho. Po finál­nom dokon­čení to vyzerá na veľký úspech, veď kto by nemal rád futu­ris­tické veci.

zrkadlo uvod

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)