Inži­nier z Goog­le si vo voľ­nom čase zostro­jil inte­li­gent­né zrkad­lo

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

Max Braun sní­val o zrkad­le ako z fil­mu, no nikde také nemo­hol zohnať. Vyrie­šil to jed­no­du­cho — vyro­bil si vlast­né.

Nie­ke­dy kon­com minu­lé­ho roka som si uve­do­mil, že moje kúpeľ­ňo­vé zrkad­lo je až prí­liš oby­čaj­né. Chcel som nie­čo futu­ris­tic­ké — také, aké uka­zu­jú vo fil­moch.”

Nikde však nepre­dá­va­li zrkad­lo, kto­ré by spĺňa­lo všet­ky Maxo­ve požia­dav­ky. Nakú­pil si pre­to jed­not­li­vé súčias­t­ky a začal s výro­bou sám. “Ľudia už mali podob­né nápa­dy ako ja, no nič na trhu nezod­po­ve­da­lo mojím pred­sta­vám.”

Zaob­sta­ral si teda oboj­stran­né zrkad­lo, disp­lej, matič­nú dosku a všet­ky ostat­né potreb­né mate­riá­ly. Nasle­do­val čas plný trpez­li­vos­ti a hlav­ne vytrva­los­ti. “Čas­to som sa dostal do sle­pej ulič­ky, bol som už aj na pokra­ji svo­jích síl.” No nikdy sa nevzdal a poka­čo­val ďalej.

zrkadlo5

Tu je náhľad na jeho dokon­če­ný (nie finál­ny) pro­to­typ:

Inteligentné zrkadlo v kúpeľni

Vitaj­te v mojej kúpeľ­ni. Nepo­ria­dok oko­lo umý­vad­la si pro­sím nevší­maj­te.”
Na pra­vo (ak si pred­sta­víš, že sto­jíš pred zrkad­lom) je dátum a čas. Vľa­vo je zas aktu­ál­ne poča­sie aj s 24-hodi­no­vou pred­po­ve­ďou a v stre­de sú neja­ké aktu­ál­ne novin­ky.

zrkadlo2

Všet­ky nápi­sy sú v bie­lej far­be, aby ťa prí­liš nerozp­ty­ľo­va­li pri obze­ra­ní tvo­jej krá­sy. Výnim­kou je len mier­na zme­na far­by pri poča­sí, keď je von­ku oblač­no. Zrkad­lo čer­pá infor­má­cie z jed­no­du­chých andro­id apli­ká­cii.

Naprí­klad poča­sie je od Fore­cast-u a aktu­ál­ne novin­ky sú z Asso­cia­ted Pre­ss. “Roz­mýš­ľam ešte o rôz­nych vylep­še­niach ako naprí­klad prí­cho­dy a odcho­dy MHD, no musím to ešte pre­mys­lieť.” Nápad spo­čí­va hlav­ne v tom, že všet­ky infor­má­cie sa aktu­ali­zu­jú sami a všet­ky nasta­ve­nia robíš bez­do­ty­ko­vo — pomo­cou tvoj­ho hla­su.

Disp­lej je hru­bý, ale­bo v tom­to prí­pa­de skôr ten­ký len nie­koľ­ko mili­met­rov. Je vlo­že­ný medzi oboj­stran­né zrkad­lo a dvier­ka od úlož­né­ho pries­to­ru. To zabez­pe­ču­je čis­tý dizajn a prak­tic­kosť záro­veň.
zrkadlo4

Pro­to­typ toh­to zrkad­la je stá­le vo vývo­ji. Vylep­šiť musím hlav­ne soft­wér a expe­ri­men­tu­jem aj so zaria­de­nia­mi ako Chro­me­cast, Nexus Pla­y­er a Fire TV stick.”

Mys­lím si, že Max mal naozaj skve­lý nápad a oce­ňu­jem naj­mä jeho odhod­la­nosť zre­a­li­zo­vať ho. Po finál­nom dokon­če­ní to vyze­rá na veľ­ký úspech, veď kto by nemal rád futu­ris­tic­ké veci.

zrkadlo uvod

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)