iPhone v mik­ro­vln­nej rúre nena­bi­jete. Nie­ktorí to však už skú­sili

Peter Kováč / 20. september 2014 / Tools a produktivita

Apple pred pár dňami odha­lil nové iPhony a okrem toho, že s nimi ľudia ihneď začali hádzať na chod­ník, sa medzi uží­va­teľmi začala šíriť zvláštne fáma. Tele­fóny s iOS 8 vraj nabi­jete pomo­cou mik­ro­vĺn.

Infor­má­cia sa začala šíriť deň po odha­lení sys­tému a Twit­ter zachvá­tila mánia pod hash­ta­gom #App­le­Wave. Pre­dov­šet­kým musím pove­dať, že k nášmu skla­ma­niu jablčná firma tento rok bez­drô­tové nabí­ja­nie nepred­sta­vila. 

A aj keby, v mik­ro­vln­nej rúre by ste aku­mu­lá­tor rov­nako nena­bili. Ako to však býva, našli sa takí, ktorí nový ľahký postup nabí­ja­nia vyskú­šali. Dom­nelé vylep­še­nia v iOS 8 mali pro­ces zrých­liť, čo bol hlavný ťahák. Podľa faloš­nej správy ste každé zaria­de­nie po ino­vá­cii mohli v mik­ro­vlnke nabiť za minútu a pol. Len vraj by ste nemali nabí­jať dlh­šie ako 300 sekúnd.

A čo frek­ven­cie vo vnútri rúry uro­bili s nebo­hým iPhony? To, čo by ste čakali. Napriek varo­va­niam si ho nie­ktorí dob­ro­voľne zni­čili. Nejedná sa o prvý “úspešný” vtip, s iOS 7 sa zase tele­fóny mali stať vodo­tes­nými. Ako si pár ľudí ove­rilo, ich iPhone upg­rade proti vode neo­chrá­nil. 

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)