IQOS vs cigarety. Vyskúšali sme, čo vám prekáža viac

Redakcia / 9. augusta 2018 / Zaujímavosti

  • Ofi­ciálne šta­tis­tiky tvr­dia, že na Slo­ven­sku pra­vi­delne fajčí asi 600-ti­síc ľudí.
  • Je možné, že o pár ro­kov do tejto šta­tis­tiky pri­budne aj ko­lónka „po­u­ží­va­te­lia ci­ga­re­to­vých al­ter­na­tív“.

IQOS je to­tiž stále po­pu­lár­nejší aj u nás na Slo­ven­sku. Fun­guje inak ako ci­ga­reta. Vy­ví­jať ho jedna z naj­väč­ších ta­ba­ko­vých spo­loč­ností Phil­lip Mor­ris. Te­raz sme vy­skú­šali je­den jed­no­du­chý test. Mno­hým ľu­dom pre­káža ci­ga­re­tový dym a jeho zá­pach.

Po­rov­nali sme, ktorý je ne­prí­jem­nejší. Či ten z ci­ga­riet alebo IQOSU.

Pridať komentár (0)