Jakub Mačina: Bolesť chrbta pos­ti­huje veľké množ­stvo ľudí

Richard Bednár / 2. jún 2015 / Business

Keď sa talent a šikov­nosť spoja s chu­ťou vytvo­riť niečo zmys­lu­plné, tak­mer vždy to vedie k dob­rému pro­jektu. K takým určite patrí aj pro­dukt šty­roch štu­den­tov infor­ma­tiky na FIIT STU a ich men­to­rov. Pred­sta­vu­jem vám Spine Hero.

Spúš­tate pro­jekt Spine Hero, ktorý rieši prob­lém bolesti chrbta a krku. V čom je iný ako napr. známy Kos­mo­disk?

Tak v prvom rade Kos­mo­disk by mal zmier­ňo­vať bolesti chrbta, my im pred­chá­dzame. Zame­ria­vame sa pre­dov­šet­kým na ľudí, ktorí majú sedavé zamest­na­nie a teda trá­via dlhý čas pri počí­tači. Našou hlav­nou výho­dou je, že na pou­ži­tie Spine Hero stačí len tvoj počí­tač a web­ka­mera. Teda nemu­síš si sebou nič nosiť, pre­ná­šať to alebo to mať pri­pnuté celý deň na sebe, čo môže byť dosť nepo­hodlné. Sna­žíme sa tak­tiež mys­lieť aj nato, aby sme ťa neru­šili a neot­ra­vo­vali pri práci.

Čo sa skrýva pod tým, že sa ma sna­žíte nevy­ru­šo­vať?

My sami nemáme radi, keď sme zahl­tení upo­zor­ne­niami zo strany apli­ká­cií. Noti­fi­ká­cie sú dôle­žité, ale vedia byť aj otravné. Preto tie naše zohľad­ňujú akti­vitu člo­veka pri práci s počí­ta­čom. Vieme naprí­klad, že nech­ceš byť vyru­šo­vaný, keď práve píšeš mail či prog­ra­mu­ješ. Naopak, keď iba skro­lu­ješ face­book, tak vtedy Spine Hero určí, že je vhodný čas na upo­zor­ne­nie. Tak­tiež máme nie­koľko dru­hov noti­fi­ká­cií, ktoré sa postupne stup­ňujú, ak neus­tále sedíš nesprávne.

Spine Hero je teda čisto soft­vare?

Áno, stačí ti nain­šta­lo­vať apli­ká­ciu Spine Hero a mať web­ka­meru. Pre väč­šiu pres­nosť detek­cie je však vhodné pou­žiť hĺb­kovú kameru, ktorú má naprí­klad dobre známy herný sen­zor Kinect. Takéto kamery sa už začali zabu­do­vá­vať aj do note­bo­okov, kon­krétne sú to kamery Intel Real­Sense. Dajú sa samoz­rejme zakú­piť aj samos­tatne.

Čo všetko sa kli­ent následne v ana­lýze dočíta?

Apli­ká­cia v reál­nom čase zobra­zuje kva­litu sede­nia za nedávne časové obdo­bie. Člo­vek si môže pozrieť ako dlho sedel a ako často si robil pre­stávky počas vybra­ného obdo­bia. Apli­ká­cia umož­ňuje zobra­ziť aj čas strá­vený v jed­not­li­vých správ­nych či nespráv­nych polo­hách. Plá­nu­jeme pri­dať aj pod­rob­nejší pre­hľad o naj­viac zaťa­žo­va­ných čas­tiach tela aj s per­so­na­li­zo­va­ným tré­nin­gom, ktorý zlepší návyky pri sedení.

Ak ho kúpia väč­šie firmy, uvidí výsledky ana­lýzy aj môj šéf?

Asi nech­ceš, aby tvoj šéf videl ako zle sedíš, že? Máme takú pred­stavu, že by šéf vedel vyhlá­siť pomo­cou apli­ká­cie súťaž, naprí­klad o naj­lep­šie sedia­ceho zamest­nanca, a tých naj­lep­ších by odme­nil aj finančne. Takisto nevy­lu­ču­jeme aj pre­po­je­nie so sociál­nymi sie­ťami, aby sme vytvo­rili vzá­jomnú moti­vá­ciu zamest­nan­cov zlep­šo­vať sa. A hlav­ným výsled­kom pre všet­kých zúčast­ne­ných aj tak bude to, že sa ľudia budú cítiť lep­šie a tiež menej vymeš­ká­vať kvôli prob­lé­mom s chrb­ti­cou.

Koľko bude Spine Hero stáť?

Apli­ká­ciu Spine Hero plá­nu­jeme pre­dá­vať for­mou roč­ných licen­cií. Presnú cenu ešte nemáme sta­no­venú, apli­ká­cia však bude cenovo dostupná. Tak­tiež budeme posky­to­vať aj zvý­hod­nené rodinné a biz­nis licen­cie. 

Ako vám celý pro­jekt napa­dol?

Na začiatku bola účasť v medzi­ná­rod­nej tech­no­lo­gic­kej súťaže Ima­gine Cup, kto­rej základ tvorí zau­jí­mavý nápad s poten­ciá­lom vylep­šiť svet. Nápad, ktorý má šancu uspieť v súťaži, musí byť ino­va­tívny s biz­nis poten­ciá­lom. Vymys­lieť ten správny nápad na pro­jekt bolo naozaj náročné.

Raz sme si však uve­do­mili, že my infor­ma­tici máme prob­lém so správ­nym drža­ním tela pri práci s počí­ta­čom. Začali sme sa týmto prob­lé­mom zaobe­rať a zis­tili sme, že to nie je iba náš prob­lém. Bolesť chrbta súvi­siaca s nespráv­nym sede­ním pos­ti­huje veľké množ­stvo ľudí po celom svete.

V akej fáze star­tupu sa teraz nachá­dzate?

Momen­tálne dokon­ču­jeme náše MVP. Plá­nu­jeme tes­to­va­nie s prvot­nou sku­pi­nou pou­ží­va­te­ľov na odstrá­ne­nie chýb a vylep­še­nie našich algo­rit­mov.

Kedy bude pro­dukt?

Prvú ver­ziu apli­ká­cie plá­nu­jeme vydať v sep­tem­bri tohto roka.

Kto všetko je v tíme?

Sme tím šty­roch štu­den­tov infor­ma­tiky na FIIT STU. Čle­no­via tímu sú Jozef Gábo­rík, Matej Leško, Jakub Mačina a Jozef Staňo. Našimi men­tormi sú Jakub Šimko a pro­fe­sorka Mária Bie­li­ková.

Vás pro­jekt vzni­kol na FIIT STU. Do akej miery vedia byť školy pri obdob­ných pro­jek­toch nápo­mocné?

Bez fakulty by tento pro­jekt nemo­hol vôbec vznik­núť. Fakulta nám poskytla zaria­de­nia a pries­tory potrebné k rea­li­zá­cii nášho pro­jektu. Hlavná pomoc však prišla od ľudí na fakulte. Pro­fe­sorka Bie­li­ková nám pomohla skon­tak­to­vať sa s fir­mou Revi­ta­lis, od kto­rej sme dostali odborné pora­den­stvo v oblasti fyzi­ote­ra­pie. Avšak naj­väčší vplyv na celý pro­jekt mal náš men­tor Jakub Šimko. Dával nám množ­stvo rád a vie­dol nás tým správ­nym sme­rom.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor. Cha­la­nom, ako aj vede­niu uni­ver­zity pra­jeme veľa ďal­ších kva­lit­ných pro­jek­tov. 

O star­tupe Spine Hero viac na ich FB fan­page.

Pridať komentár (0)