Ján Bie­lov z Impresso café: Kavia­reň by mala byť odra­zom osob­nosti

Martin Bohunický / 14. októbra 2016 / Rozhovory

Kavia­ren­ská kul­túra pre­žíva zlaté časy a úro­veň pre­vá­dzok tohoto typu na Slo­ven­sku rýchlo stúpa. Keď sa opý­taš neja­kého nad­šenca na kavia­reň, ktorú by ti odpo­ru­čil, v okolí Ban­skej Bys­trice je to naj­čas­tej­šie Impresso café Jána Bie­lova. Spý­tali sme sa teda, čo za jeho úspe­chom stojí.

Zdra­vím Ján, ako sa darí kaviar­ni­kom v Ban­skej Bys­trici? Zdá sa, že okolo kávy je v posled­ných rokoch veľký boom, cítite to aj na vašom biz­nise?

Mys­lím, že kavia­ren­ský boom zasia­hol naplno aj Ban­skú Bys­tricu. Tým, ktorí to mys­lia vážne s kávou a robia svoju robotu srd­com sa darí.

12565457_10205466038234685_493304759205189625_n

Je na vás zo strany zákaz­ní­kov väčší “tlak”, čo sa týka alter­natívnych postu­pov príp­ravy alebo si ľudia jed­no­du­cho prídu dať dobrú kávu a nerie­šia…? :)

Je pravda, že zákaz­ník je dnes už sčí­taný a alter­na­tívne príp­ravy kávy dobre pozná. Môj zákaz­ník zatiaľ nerieši, príde jed­no­du­cho na dobré espresso, ale samoz­rejme ako maji­teľ kaviarne sa sna­žím ponúk­nuť zákaz­ní­kovi niečo navyše. U nás má zákaz­ník na výber dve mož­nosti, buď si dá náš “Impresso Caffe blend ara­bic” alebo má mož­nosť ochut­nať sin­gle-ori­gin cof­fee od rôz­nych slo­ven­ských pra­žia­rov.

Osobne mám pocit, že čo sa týka slu­žieb, na Slo­ven­sku sme sa v posled­ných rokoch pohli poriadne vpred. Na vašu kavia­reň je naj­čas­tej­šie počuť chválu, práve čo sa týka per­so­nálu. Ako veľmi dôle­žitá je prí­jemná obsluha v porov­naní s naprí­klad kva­lit­nou kávou?

Áno, máte pravdu. Ja som začí­nal pri­bližne pred 4 rokmi a odvtedy sa to pohlo nesku­točne dopredu aj u nás v Impresso. Per­so­nál je jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších ele­men­tov dobre fun­gu­jú­ceho pod­niku. Keď ho máte, je na vás, aby ste zákaz­ní­kovi ponúkli kva­litný pro­dukt a vytvo­rili pro­stre­die, v kto­rom ute­čie od kaž­do­den­ného stresu.

11893892_489182434590106_5250665524038146397_o

Praje doba novým kaviar­ňam? Čo by ste pora­dili mla­dému nad­šen­covi, ktorý má takýto sen?

Nech ten sen živí, a keď príde šanca otvo­riť si vlastnú kavia­reň, aby sa ponúk­nu­tej šance chy­til naj­lep­šie ako vie. Jeho kavia­reň by mala byť obra­zom jeho osob­nosti.

Čo bolo na roz­behu kaviarne Impresso naj­ťaž­šie?

Bolo toho tak veľa, že ja si ani nepa­mä­tám, čo bolo naj­ťaž­šie. Hlavne ško­le­nie per­so­nálu. Ja sám som bol začia­toč­ník a vedel som o káve málo. Bavilo ma pra­co­vať s kávou, tešil som sa kaž­dému dobre nate­če­nému espressu a mal som to šťas­tie, že ľudia, s kto­rými som pra­co­val a pra­cu­jem, boli na rov­na­kej vlne. V súbehu celého tohoto nad­še­nia člo­vek nesmie zabú­dať pra­co­vať na atmo­sfére pod­niku, robiť mar­ke­ting a byť dobrý kamoš so zákaz­ní­kom :).

A čo bolo naopak z celej cesty najp­rí­jem­nej­šie? :)

Nič sa nevy­rovná pozi­tív­nej spät­nej väzbe od zákaz­níka.

Vši­mol som si, že pri platbe kar­tou vyťa­hu­jete veľmi zvláštne zaria­de­nie, spá­ro­vané s mobi­lom, o čo ide?

Ide o nový pro­dukt mPos od Slo­vak Tele­kom. Keďže som uva­žo­val o mož­nos­tiach platby kar­tou, táto šikovná vecička ma zau­jala. Je to spá­ro­vané s mojim mobil­ným tele­fó­nom, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, môžem si ho zobrať kam­koľ­vek, kde sa roz­hod­nem pre­dá­vať kávu, keďže Impresso môžete stret­núť aj na rôz­nych fes­ti­va­loch.

13138904_570286179813064_8864192013701782487_n

Môžete nám o tom pove­dať viac?

Ako som už spo­mí­nal, je pre­nosný, a to je pre mňa jeho naj­lep­šia fun­kcia. Mys­lím, že som niel en prvou kaviar­ňou na Slo­ven­sku, ktorá ho využíva v kamen­nej pre­vádzke, ale aj prvým pre­daj­ným stán­kom na fes­ti­va­loch, ktorý má mož­nosť platby kar­tou.

Vedia už Slo­váci rozo­znať kva­litnú kávu od nekva­lit­nej? Alebo je to stále boj proti zabe­hnu­tým kávam zo super­mar­ke­tov, ktoré majú často od pra­vej kávy ďaleko?

Kávič­kár si vie vybrať, kde dostane poc­tivú kávu. Ten, kto nemá ku káve a kavia­ren­skej kul­túre vzťah, ten si kúpi nekva­litnú kávu domov a spraví si ju aj doma.

13521992_594016317440050_146786031227161272_n

Čo by ste mi osobne odpo­ru­čili, keby prí­dem znova na náv­števu? Čo je z vami ponú­ka­nej kávy váš osobný favo­rit? :)

Môj názor je, nech zákaz­ník pije, čo chutí jemu. Nie­kto má rád tmavo pra­ženú horkú kávu, nie­kto kys­lej­šie, bledo pra­žené kávy. Mne osobne chutí to druhé. Naj­rad­šej robím zákaz­ní­kovi cap­puc­cino z odro­do­vej kávy, ktorá je kys­lej­šia, to je môj favo­rit.

Čo môže ešte spra­viť Impresso preto, aby sa posu­nulo vpred? 

Nepo­ľa­viť v tempe, ktoré máme. Stále je čím prek­va­piť stá­leho zákaz­níka, ktorý je náročný, ale dôle­žitý pre kavia­reň.

zdroj foto­gra­fií: archív Ján Bie­lov

Pridať komentár (0)