Ján Bie­lov z Impres­so café: Kavia­reň by mala byť odra­zom osob­nos­ti

Martin Bohunický / 14. októbra 2016 / Rozhovory

Kavia­ren­ská kul­tú­ra pre­ží­va zla­té časy a úro­veň pre­vá­dzok toho­to typu na Slo­ven­sku rých­lo stú­pa. Keď sa opý­taš neja­ké­ho nad­šen­ca na kavia­reň, kto­rú by ti odpo­ru­čil, v oko­lí Ban­skej Bys­tri­ce je to naj­čas­tej­šie Impres­so café Jána Bie­lo­va. Spý­ta­li sme sa teda, čo za jeho úspe­chom sto­jí.

Zdra­vím Ján, ako sa darí kaviar­ni­kom v Ban­skej Bys­tri­ci? Zdá sa, že oko­lo kávy je v posled­ných rokoch veľ­ký boom, cíti­te to aj na vašom biz­ni­se?

Mys­lím, že kavia­ren­ský boom zasia­hol napl­no aj Ban­skú Bys­tri­cu. Tým, kto­rí to mys­lia váž­ne s kávou a robia svo­ju robo­tu srd­com sa darí.

12565457_10205466038234685_493304759205189625_n

Je na vás zo stra­ny zákaz­ní­kov väč­ší “tlak”, čo sa týka alter­natívnych postu­pov príp­ra­vy ale­bo si ľudia jed­no­du­cho prí­du dať dob­rú kávu a nerie­šia…? :)

Je prav­da, že zákaz­ník je dnes už sčí­ta­ný a alter­na­tív­ne príp­ra­vy kávy dob­re pozná. Môj zákaz­ník zatiaľ nerie­ši, prí­de jed­no­du­cho na dob­ré espres­so, ale samoz­rej­me ako maji­teľ kaviar­ne sa sna­žím ponúk­nuť zákaz­ní­ko­vi nie­čo navy­še. U nás má zákaz­ník na výber dve mož­nos­ti, buď si dá náš “Impres­so Caf­fe blend ara­bic” ale­bo má mož­nosť ochut­nať sin­gle-ori­gin cof­fee od rôz­nych slo­ven­ských pra­žia­rov.

Osob­ne mám pocit, že čo sa týka slu­žieb, na Slo­ven­sku sme sa v posled­ných rokoch pohli poriad­ne vpred. Na vašu kavia­reň je naj­čas­tej­šie počuť chvá­lu, prá­ve čo sa týka per­so­ná­lu. Ako veľ­mi dôle­ži­tá je prí­jem­ná obslu­ha v porov­na­ní s naprí­klad kva­lit­nou kávou?

Áno, máte prav­du. Ja som začí­nal pri­bliž­ne pred 4 rok­mi a odvte­dy sa to pohlo nesku­toč­ne dopre­du aj u nás v Impres­so. Per­so­nál je jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších ele­men­tov dob­re fun­gu­jú­ce­ho pod­ni­ku. Keď ho máte, je na vás, aby ste zákaz­ní­ko­vi ponúk­li kva­lit­ný pro­dukt a vytvo­ri­li pro­stre­die, v kto­rom ute­čie od kaž­do­den­né­ho stre­su.

11893892_489182434590106_5250665524038146397_o

Pra­je doba novým kaviar­ňam? Čo by ste pora­di­li mla­dé­mu nad­šen­co­vi, kto­rý má taký­to sen?

Nech ten sen živí, a keď prí­de šan­ca otvo­riť si vlast­nú kavia­reň, aby sa ponúk­nu­tej šan­ce chy­til naj­lep­šie ako vie. Jeho kavia­reň by mala byť obra­zom jeho osob­nos­ti.

Čo bolo na roz­be­hu kaviar­ne Impres­so naj­ťaž­šie?

Bolo toho tak veľa, že ja si ani nepa­mä­tám, čo bolo naj­ťaž­šie. Hlav­ne ško­le­nie per­so­ná­lu. Ja sám som bol začia­toč­ník a vedel som o káve málo. Bavi­lo ma pra­co­vať s kávou, tešil som sa kaž­dé­mu dob­re nate­če­né­mu espres­su a mal som to šťas­tie, že ľudia, s kto­rý­mi som pra­co­val a pra­cu­jem, boli na rov­na­kej vlne. V súbe­hu celé­ho toho­to nad­še­nia člo­vek nesmie zabú­dať pra­co­vať na atmo­sfé­re pod­ni­ku, robiť mar­ke­ting a byť dob­rý kamoš so zákaz­ní­kom :).

A čo bolo naopak z celej ces­ty najp­rí­jem­nej­šie? :)

Nič sa nevy­rov­ná pozi­tív­nej spät­nej väz­be od zákaz­ní­ka.

Vši­mol som si, že pri plat­be kar­tou vyťa­hu­je­te veľ­mi zvlášt­ne zaria­de­nie, spá­ro­va­né s mobi­lom, o čo ide?

Ide o nový pro­dukt mPos od Slo­vak Tele­kom. Keď­že som uva­žo­val o mož­nos­tiach plat­by kar­tou, táto šikov­ná vecič­ka ma zau­ja­la. Je to spá­ro­va­né s mojim mobil­ným tele­fó­nom, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, môžem si ho zobrať kam­koľ­vek, kde sa roz­hod­nem pre­dá­vať kávu, keď­že Impres­so môže­te stret­núť aj na rôz­nych fes­ti­va­loch.

13138904_570286179813064_8864192013701782487_n

Môže­te nám o tom pove­dať viac?

Ako som už spo­mí­nal, je pre­nos­ný, a to je pre mňa jeho naj­lep­šia fun­kcia. Mys­lím, že som niel en prvou kaviar­ňou na Slo­ven­sku, kto­rá ho využí­va v kamen­nej pre­vádz­ke, ale aj prvým pre­daj­ným stán­kom na fes­ti­va­loch, kto­rý má mož­nosť plat­by kar­tou.

Vedia už Slo­vá­ci rozo­znať kva­lit­nú kávu od nekva­lit­nej? Ale­bo je to stá­le boj pro­ti zabe­hnu­tým kávam zo super­mar­ke­tov, kto­ré majú čas­to od pra­vej kávy ďale­ko?

Kávič­kár si vie vybrať, kde dosta­ne poc­ti­vú kávu. Ten, kto nemá ku káve a kavia­ren­skej kul­tú­re vzťah, ten si kúpi nekva­lit­nú kávu domov a spra­ví si ju aj doma.

13521992_594016317440050_146786031227161272_n

Čo by ste mi osob­ne odpo­ru­či­li, keby prí­dem zno­va na náv­šte­vu? Čo je z vami ponú­ka­nej kávy váš osob­ný favo­rit? :)

Môj názor je, nech zákaz­ník pije, čo chu­tí jemu. Nie­kto má rád tma­vo pra­že­nú hor­kú kávu, nie­kto kys­lej­šie, ble­do pra­že­né kávy. Mne osob­ne chu­tí to dru­hé. Naj­rad­šej robím zákaz­ní­ko­vi cap­puc­ci­no z odro­do­vej kávy, kto­rá je kys­lej­šia, to je môj favo­rit.

Čo môže ešte spra­viť Impres­so pre­to, aby sa posu­nu­lo vpred? 

Nepo­ľa­viť v tem­pe, kto­ré máme. Stá­le je čím prek­va­piť stá­le­ho zákaz­ní­ka, kto­rý je nároč­ný, ale dôle­ži­tý pre kavia­reň.

zdroj foto­gra­fií: archív Ján Bie­lov

Pridať komentár (0)