Japon­ská tele­ví­zia začala ako prvá vysie­lať v 8K roz­lí­šení!

Dárius Polák / 4. augusta 2016 / Tech a inovácie

NHK, verejná tele­ví­zia kra­jiny vychá­dza­jú­ceho slnka, ako prvá na svete zís­kala toto pri­vi­lé­gium.

Tes­to­vaný kanál s náz­vom “Super Hi-Vision” sa spus­til v pon­de­lok a má mix vysie­la­nia medzi 4K a 8K roz­lí­še­ním. Obraz s 7680x4320 pixelmi je 4-krát ostrejší ako 4K roz­lí­še­nie a 16-krát ostrejší ako 1080p. Pod­po­ruje 22,2-channel audio zvuk.

8K prog­ram zahŕňa kon­cert japon­skej pop star Kyary Pamyu Pamyu, high­lighty z Lon­dýn­skych olym­pij­ských hier z roku 2012 a záznam kon­certu zná­meho japon­ského diri­genta Sei­jiho Ozawu. Kanál vysiela od 10:00 ráno do 17:00 poobede, no keďže tak­mer žiadna domác­nosť nemá dosta­točné vyba­ve­nie, ktoré by zvládlo vysie­la­nie, tele­ví­zia NHK inšta­luje verejne dostupné vysie­la­cie sta­nice po celej kra­jine, na kto­rých je možné sle­do­vať vysie­la­nie. Naj­nov­šie sa budú pre­mie­tať Letné olym­pij­ské hry z Ria.

camera8K

Pokiaľ roz­mýš­ľaš nad tým, prečo vlastne táto japon­ská tele­ví­zia vysiela v 8K roz­lí­šení v čase, keď väč­šina ľudí nemá ani 4K tele­ví­ziu, tak dôvod je ten, že NHK je pionie­rom vo svo­jej pro­fe­sii. Spo­loč­nosť v minu­losti už raz uro­bila niečo podobné, keď začala vysie­lať v HD roz­lí­šení už v 80-tych rokoch 20. sto­ro­čia. A správne, prie­merný Slo­vák v tej dobe pojem HD vo svo­jom slov­níku nemal.

camera

zdroj: theverge.com, zdroj foto­g­ra­gií: sportsvideo.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)