Je cro­wd­fun­ding uni­ver­zál­nym rie­še­ním pre každý nápad?

Eduard Marček / 27. septembra 2014 / Tools a produktivita

Filmy, knižky, výstavy, gad­gety, bláz­nivé a ešte bláz­ni­vej­šie nápady a pro­jekty… Na sociál­nych sie­ťach a v online pro­stredí môžeme na kaž­dom kroku nara­ziť na cro­wd­fun­din­govú kam­paň, ktorá nás žiada o online pod­poru. Ako pro­ti­hod­notu pri­sľu­buje taký či onaký bene­fit alebo odmenu.

Nárast zís­ka­va­nia zdro­jov od verej­nosti (alebo davov), ktorý súčasné tech­no­ló­gie a pre­sun života do online pro­stre­dia umož­ňujú, je nepo­chybne novým fun­drai­sin­go­vým feno­mé­nom. Aj keď stále sa opie­ra­jú­cim o staré známe pra­vidlá dob­rého fun­drai­singu – dobrú myš­lienku, dobrú komu­ni­ká­ciu a dobre vybu­do­vaný vzťah. Cro­wd­fun­ding sa v súčas­nosti stáva aj uzná­va­ným novým odve­tím. Práve vďaka inter­netu ponúka jedi­nečnú šancu na úspech aj men­ším pro­jek­tom, orga­ni­zá­ciam či jed­not­liv­com a to tak, že im umož­ňuje zapo­jiť do finan­co­va­nia prak­ticky celý svet.

Špe­ci­fiká a nové trendy v oblasti cro­wd­fun­dingu spro­stred­kuje Cen­tral and Eas­tern Euro­pean Fun­drai­sing Con­fe­rence, ktorá sa koná 8.-10.10.2014 v Bra­ti­slave.

Kon­krétnu skú­se­nosť s tým, ako zís­kať zdroje na plat­forme Indie­gogo pre dokon­če­nie nového filmu Mesia­čiky, pri­nesú dve nezá­vislé doku­men­ta­ris­tky, reži­sérky a pro­du­centky Lenka Gon­do­ľová a Diana Fabiá­nová (SK). Dlhé hodiny príp­rav, náročná kam­paň, ktorá pri­niesla 30 tisíc dolá­rov a doda­točný sig­nál pre ďal­ších spon­zo­rov, že o film je sku­točný záu­jem. Učte sa od úspeš­ných.

Ako účast­ník kon­fe­ren­cie sa môžete zapo­jiť do debaty s Janom Krou­pom (CZ), ktorý bude svo­jich hostí pýtať, či je cro­wd­fun­ding sku­točne fun­drai­sin­go­vým rie­še­ním pre kaž­dého a čo je nevy­hnutné pre úspech pri tejto forme kam­pane. Pre­skú­mate výzvy a nové prí­le­ži­tosti, ktoré dnes ponúka cro­wd­fun­ding pre fun­drai­se­rov.

Milan Zubí­ček a Maria Stasz­kie­wicz (CZ) pred­sta­via výskum cro­wd­fun­dingu vo vyšeh­rad­ských kra­ji­nách a manuál o naj­lep­ších postu­poch pre cro­wd­fun­de­rov. Rov­nako sa dot­knú aj cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem. Spoz­najte, kde sa v oblasti cro­wd­fun­dingu nachá­dza náš stre­do­európ­sky región.

Jednu z cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem, kon­krétne Hithit.cz, pred­staví v pre­zen­tá­cii A uzřela oslice anděla aj Pavel Eich­ler (CZ). Odpo­vie aj na vaše otázky, ktoré vás napa­dajú, keď uva­žu­jete o online fun­drai­singu.

Regis­trujte sa na CEE Fun­drai­sing Con­fe­rence do 5.10.2014 a nechajte sa inšpi­ro­vať ako finan­co­vať váš nápad, váš pro­jekt či vašu orga­ni­zá­ciu!

Zdroj: blog.fundraising.sk

Pridať komentár (0)