Je cro­wd­fun­ding uni­ver­zál­nym rie­še­ním pre kaž­dý nápad?

Eduard Marček / 27. septembra 2014 / Lifehacking

Fil­my, kniž­ky, výsta­vy, gad­ge­ty, bláz­ni­vé a ešte bláz­ni­vej­šie nápa­dy a pro­jek­ty… Na sociál­nych sie­ťach a v onli­ne pro­stre­dí môže­me na kaž­dom kro­ku nara­ziť na cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň, kto­rá nás žia­da o onli­ne pod­po­ru. Ako pro­ti­hod­no­tu pri­sľu­bu­je taký či ona­ký bene­fit ale­bo odme­nu.

Nárast zís­ka­va­nia zdro­jov od verej­nos­ti (ale­bo davov), kto­rý súčas­né tech­no­ló­gie a pre­sun živo­ta do onli­ne pro­stre­dia umož­ňu­jú, je nepo­chyb­ne novým fun­drai­sin­go­vým feno­mé­nom. Aj keď stá­le sa opie­ra­jú­cim o sta­ré zná­me pra­vid­lá dob­ré­ho fun­drai­sin­gu – dob­rú myš­lien­ku, dob­rú komu­ni­ká­ciu a dob­re vybu­do­va­ný vzťah. Cro­wd­fun­ding sa v súčas­nos­ti stá­va aj uzná­va­ným novým odve­tím. Prá­ve vďa­ka inter­ne­tu ponú­ka jedi­neč­nú šan­cu na úspech aj men­ším pro­jek­tom, orga­ni­zá­ciam či jed­not­liv­com a to tak, že im umož­ňu­je zapo­jiť do finan­co­va­nia prak­tic­ky celý svet.

Špe­ci­fi­ká a nové tren­dy v oblas­ti cro­wd­fun­din­gu spro­stred­ku­je Cen­tral and Eas­tern Euro­pe­an Fun­drai­sing Con­fe­ren­ce, kto­rá sa koná 8. – 10.10.2014 v Bra­ti­sla­ve.

Kon­krét­nu skú­se­nosť s tým, ako zís­kať zdro­je na plat­for­me Indie­go­go pre dokon­če­nie nové­ho fil­mu Mesia­či­ky, pri­ne­sú dve nezá­vis­lé doku­men­ta­ris­t­ky, reži­sér­ky a pro­du­cent­ky Len­ka Gon­do­ľo­vá a Dia­na Fabiá­no­vá (SK). Dlhé hodi­ny príp­rav, nároč­ná kam­paň, kto­rá pri­nies­la 30 tisíc dolá­rov a doda­toč­ný sig­nál pre ďal­ších spon­zo­rov, že o film je sku­toč­ný záu­jem. Učte sa od úspeš­ných.

Ako účast­ník kon­fe­ren­cie sa môže­te zapo­jiť do deba­ty s Janom Krou­pom (CZ), kto­rý bude svo­jich hos­tí pýtať, či je cro­wd­fun­ding sku­toč­ne fun­drai­sin­go­vým rie­še­ním pre kaž­dé­ho a čo je nevy­hnut­né pre úspech pri tej­to for­me kam­pa­ne. Pre­skú­ma­te výzvy a nové prí­le­ži­tos­ti, kto­ré dnes ponú­ka cro­wd­fun­ding pre fun­drai­se­rov.

Milan Zubí­ček a Maria Stasz­kie­wicz (CZ) pred­sta­via výskum cro­wd­fun­din­gu vo vyšeh­rad­ských kra­ji­nách a manu­ál o naj­lep­ších postu­poch pre cro­wd­fun­de­rov. Rov­na­ko sa dot­knú aj cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem. Spoz­naj­te, kde sa v oblas­ti cro­wd­fun­din­gu nachá­dza náš stre­do­európ­sky regi­ón.

Jed­nu z cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem, kon­krét­ne Hithit.cz, pred­sta­ví v pre­zen­tá­cii A uzře­la osli­ce anděla aj Pavel Eich­ler (CZ). Odpo­vie aj na vaše otáz­ky, kto­ré vás napa­da­jú, keď uva­žu­je­te o onli­ne fun­drai­sin­gu.

Regis­truj­te sa na CEE Fun­drai­sing Con­fe­ren­ce do 5.10.2014 a nechaj­te sa inšpi­ro­vať ako finan­co­vať váš nápad, váš pro­jekt či vašu orga­ni­zá­ciu!

Zdroj: blog.fundraising.sk

Pridať komentár (0)