Je koniec neobmedzenej rýchlosti na nemeckých diaľniciach?

Startstop.sk / 25. januára 2019 / Auto

  • A ne­bude sa ti pá­čiť ani dô­vod, prečo by to tak malo byť
  • Veď ne­mecké diaľ­nice sú sve­tovo známe práve vďaka tejto slo­bode
  • Prečo to chcú za­ká­zať?
zdroj: Startstop.sk
  • A ne­bude sa ti pá­čiť ani dô­vod, prečo by to tak malo byť
  • Veď ne­mecké diaľ­nice sú sve­tovo známe práve vďaka tejto slo­bode
  • Prečo to chcú za­ká­zať?

Ne­mecká Au­to­bahn sa vždy spája s jed­ným kľú­čo­vým bo­dom – ne­ob­me­dze­nou rých­los­ťou. Je to miesto, kde celý svet môže ísť rýchlo ako chce, bez obáv z bli­ka­jú­cich stro­bo­sko­pov za za­dkom. Bo­hu­žiaľ, časy sa me­nia a ne­mecká vláda uva­žuje nad re­ál­nym do­prav­ným zna­če­ním so sta­no­ve­nou rých­los­ťou.

Prečo je ale tomu tak? Dô­vod ťa prek­vapí. Ob­me­dze­nie rých­losti na Au­to­bahn je jed­ným z ná­vrhov na zní­že­nie emi­sií a ochra­nou klímy. V prí­pade, že by tieto usta­no­ve­nia pre­šli do Zá­kona, ne­mecké cesty už by mohli byť známe iba ako „Áno, ke­dysi tu bola ne­ob­me­dzená rých­losť. Po­tom to ale zru­šili.“

Ne­mecká vláda zor­ga­ni­zo­vala vý­bor, aby pred­lo­žil rad od­po­rú­čaní na zní­že­nie en­vi­ro­men­tál­nych škôd spô­so­be­ných do­pra­vou. Ma­xi­málna rých­losť na všet­kých Atu­obahn bola jed­ným z od­po­rú­čaní. Iní na­vrho­vali zvy­šo­va­nie dane z pa­lív a kvóty pre elek­trické vo­zidlá, ktoré lep­šie po­môžu Ne­mecku spl­niť emisné ciele Európ­skej Únie.

To­tiž, podľa do­hody o kli­ma­tic­kých opat­re­niach v Pa­ríži musí Ne­mecko do roku 2030 zní­žiť svoje emi­sie po­chá­dza­júce z prie­myslu, poľ­no­hos­po­dár­stva, vy­ku­ro­va­nia, chla­de­nia a ener­gie. Ob­me­dze­nie rých­losti na Au­to­bahn je ale len jed­ným zo spô­so­bov, ako to uro­biť, ale v žiad­nom prí­pade to ne­vy­rieši ce­lo­plošný prob­lém. My chceme na­ďa­lej ne­ob­me­dzenú rých­losť, veď je to predsa vý­ni­močné ako … (nech si každý do­plní sám, ako vníma oje­di­ne­losť týchto diaľ­nic).

Na­šťas­tie je to len ná­vrh, a ne­mecká vláda ho ne­pri­jala a ne­pred­lo­žila žiadne kon­krétne plány ohľa­dom do­prav­nej si­tu­ácie. Do­konca aj tí, ktorí ná­vrh spí­sali, uznali, že nie každý pr­vok pro­jektu treba po­u­žiť či ob­me­dziť. Bude to na dip­lo­ma­cii po­li­tic­kých po­vý­še­nen­cov a zruč­nosti spra­viť kom­pro­mis.

Za­sko­čení sme ale zo sa­mot­ného faktu, že vláda je schopná o ta­komto nie­čom na­ozaj dis­ku­to­vať. Veď emi­sie sa dajú zni­žo­vať oveľa účin­nej­šími spô­sobmi, ako sta­no­viť rých­losť. Na­ďa­lej ale dú­fame, že nič po­dobné sa v prie­behu ďal­ších 11 ro­kov ne­stane.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)