Je to ofi­ciálne: Ame­rickí štu­denti faj­čia viac trávy ako ciga­riet

Lukáš Timko / 13. september 2015 / Tools a produktivita

Podľa naj­nov­šej štú­die ame­rickí vyso­koš­ko­láci faj­čia viac mari­hu­any a upúš­ťajú od ciga­riet. Hoci túto hypo­tézu nič priamo nepod­po­ruje, podľa štú­die Michi­gan­skej uni­ver­zity a jej Inšti­tútu pre Sociálny výskum je rok 2014 prvý rokom, kedy štu­denti vyso­kých škôl upred­nost­nili faj­če­nie mari­hu­any pred faj­če­ním ciga­riet.

Vedci zis­tili, že menej ako 6 per­cent opý­ta­ných štu­den­tov pri­znalo denné faj­če­nie trávy alebo aspoň fakt, že ju faj­čili mini­málne dvad­sať­krát za 30 dní. Pre porov­na­nie, iba 5 per­cent opý­ta­ných sa pri­znalo, že sú ťaž­kým faj­čia­rom bež­ných ciga­riet. Čísla sú oveľa niž­šie ako pred 15 rokmi, kedy až 19 per­cent štu­den­tov bolo ťaž­kými faj­čiarmi ciga­riet.

Tento pries­kum sa robí kaž­do­ročne a je súčas­ťou Ame­ric­kého prog­ramu pre moni­to­ro­va­nie budúc­nosti. Dotaz­níky vyĺňajú štu­denti už tak­mer tri dekády. Nie je tajom­stvom, že ciga­rety sú extrémne škod­livé. Cen­trum pre kon­trolu a pre­ven­ciu cho­rôb zazna­mená kaž­do­ročne viac ako 480 000 úmrtí Ame­ri­ča­nov spô­so­be­ných faj­če­ním.

V sprá­vach ame­ric­kej tele­víz­nej sta­nice NBC sa obja­vila repor­táž o tom, že mari­hu­ana je bez­peč­nej­šia ako tabak a alko­hol, čo pred­ne­dáv­nom pri­znal aj samotný pre­zi­dent Bar­rack Obama. Okrem toho je nemožné sa faj­če­ním trávy pre­dáv­ko­vať. V Ame­rike je podľa fede­rál­neho zákona mari­hu­ana stále nele­gálna, avšak v posled­nom období došlo k jej lega­li­zá­cii v šty­roch štá­toch a vo Was­hing­tone, a okrem toho má 23 štá­tov mari­hu­anové medi­cín­ske prog­ramy.

Nesmieme zabud­núť na fakt, že faj­če­nie mari­hu­any je síce povo­lené, ale má aj svoje obme­dze­nia. Naprí­klad v Colo­rade si nemôžu kúpiť trávu osoby mlad­šie ako 21 rokov. Tiež je limi­to­vané aj množ­stvo, ktoré môžete mať u seba a je zaká­zaný jej voľný pre­daj na ulici. Štáty, ktoré odo­brili jej lega­li­zá­ciu si finančne pri­lep­šia, pre­tože pre­chod pre­daja mari­hu­any zo šedej eko­no­miky do nor­mál­nej pri­ne­sie mož­nosť zda­niť jej pre­daj, čo zna­mená ďal­šie peniaze do štát­nej poklad­nice.

Podľa výskum­ného cen­tra PEW väč­šina Ame­ri­ča­nov pod­po­ruje lega­li­zá­ciu mari­hu­any na fede­rál­nej úrovni. V tomto kon­texte vôbec nie je prek­va­pe­ním, že viac štu­den­tov pre­fe­ruje trávu pred ciga­re­tami.

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)