Je toto najzdravšia reštaurácia, ktorú máme na Slovensku? Podchytila takmer všetko

Lenka Sidorová / 11. januára 2019 / Food biznis

  • Živá Pla­néta – re­štau­rá­cia, ktorá do­dá­vané jedlo la­bo­ra­tórne tes­tuje a svo­jim pes­to­va­te­ľom vidí do dvora
  • Nie je zdravé jedlo ako zdravé jedlo
  • Slo­vá­kom po­môže najmä zmena men­ta­lity
zdroj: Patrick Linhart
  • Živá Pla­néta – re­štau­rá­cia, ktorá do­dá­vané jedlo la­bo­ra­tórne tes­tuje a svo­jim pes­to­va­te­ľom vidí do dvora
  • Nie je zdravé jedlo ako zdravé jedlo
  • Slo­vá­kom po­môže najmä zmena men­ta­lity

V Bra­ti­slav­skom Fresh­mar­kete už ne­jakú dobu fun­guje prav­de­po­dobne naj­zdrav­šia re­štau­rá­cia na Slo­ven­sku s náz­vom Živá Pla­néta. Jej ma­ji­teľmi sú od­bor­ník na vý­živu Pe­ter Pla­nieta a po­tra­vi­nový kri­tik Pat­rick Lin­hart.

Pat­rick Lin­hart si uro­bil gas­tro tour po slo­ven­ských re­štau­rá­ciach, no ni­kde sa ve­del na­jesť. Pla­nieta už dl­h­šie pre­vádz­ko­val  re­štau­rá­ciu Živa Food, do kto­rej Lin­hart vstú­pil, keď sa spoz­nali a roz­hodli sa spo­jiť sily.

Zľava: Potravinový kritik Patrick Linhart a výživový poradca Peter Planieta
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Tak­mer všetko zo Slo­ven­ska

Re­štau­rá­cia po­núka jedlá vý­lučne od slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov a far­má­rov v rá­diuse cca 70 km od Bra­ti­slavy, teda čo naj­lo­kál­nej­šie. Ale byť slo­ven­ským vý­rob­com nie je všetko, po­tra­viny mu­sia byť pes­to­vané še­tr­ným spô­so­bom a v bio kva­lite. Lin­hart a Pla­nieta pod­ro­bia la­bo­ra­tór­nej ana­lýze ze­le­ninu, stru­ko­vinu či mäso od kaž­dého vý­robcu, pred­tým ako to za­čnú po­nú­kať zá­kaz­ní­kom. Svoje zdroje tak majú ove­rené a každý nový pro­du­cent, ktorý by mal zá­u­jem o do­dá­va­nie po­tra­vín, musí tento pro­ces ab­sol­vo­vať.  „Za kaž­dým pro­duk­tom je tvár,“ uvie­dol Lin­hart pre Star­ti­tup.sk.

V prí­pade, že ni­kto zo slo­ven­ských vý­rob­cov ne­spĺňa ich prí­sne pod­mienky, nie­ktoré pro­dukty zo­berú od vhod­ných far­má­rov z Česka, teda čo najb­liž­šie k SR. „V sú­čas­nosti sa nám darí brať 90% po­tra­vín zo Slo­ven­ska,“ spres­nil Lin­hart. „Cer­ti­fi­kát Bio nie je zá­ruka, mu­síme to vi­dieť na vlastné oči. Vy­be­ráme si naj­lep­ších z naj­lep­ších,“ do­dal. Z Čiech odo­be­rajú na­prí­klad tem­pech a tofu, ktoré zvyknú byť v SR ka­muf­lo­vané, ne­prešli sva­lo­vým tes­tom a po­dobne.

zdroj: Pat­rick Lin­hart

V Ži­vej pla­néte sa na­je­dia mä­sož­ravci aj ve­gáni. Jesť „zdravo“ (napr. veľa ze­le­niny) ne­stačí, dô­le­žité je, či sú po­tra­viny kva­litné a voči tej kva­lite mu­síme mať dô­veru.

Kva­lit­ných pes­to­va­te­ľov a far­má­rov si ma­ji­te­lia re­štau­rá­cie pod­chy­tili tak, že si „pre­na­jali po­lia“, teda pro­du­cent sa ne­musí obá­vať toho či svoju úrodu predá. V pod­state ide o ko­mu­nitný pro­jekt. Do­predu sa do­hodnú na množ­stve, pes­to­va­teľ do­stane do­predu fi­nančnú zá­lohu  a vie si svoje hos­po­dá­re­nie efek­tívne plá­no­vať. Sa­moz­rejme, je tu isté ri­ziko, že úroda a tá bio zvlásť,  sa ne­musí vždy uro­diť podľa plá­nov v ta­buľke, nuž, taká je prí­roda a s tým by sa mali všetci zmie­riť. „Zhá­ňa­nie poc­ti­vých po­tra­vín je boj,“ pri­znal Lin­hart, ktorý nie­kedy „uteká“ vy­z­dvi­hnúť po­tra­viny  na menu aj o 7 ráno.

zdroj: Pat­rick Lin­hart

Na to, aby vy­rástlo napr. zdravé prasa, treba čas a vhodné pod­mienky, preto k zdra­vému stra­vo­va­niu ne­od­mys­li­teľne patrí aj stried­mosť. Také ryby v je­dál­ničku Ži­vej pla­néty za­tiaľ ne­náj­dete vô­bec, na Slo­ven­sku to­tiž nie je vhodný cho­va­teľ. Pri­bližne raz za me­siac je v po­nuke di­vina ako li­mi­to­vaný to­var.

zdroj: pe­terp­la­nieta.com

Stra­vo­va­nie podľa 5 ele­men­tov

Jedlo je naj­lepší liek. Rôzne po­tra­viny vplý­vajú/vy­ži­vujú iné or­gány. Aby bolo telo rov­no­merne vy­ži­vené, teba sa pes­tro stra­vo­vať. „Naša fi­lo­zo­fia je dvo­j­itá. Číslo jedna je, aby sme mali naj­vyš­šiu kva­litu, akú mô­žeme zo­hnať a číslo dva je, aby sme za­bez­pe­čili ľu­ďom vy­vá­ženú ener­ge­tickú úro­veň jedla,“ vy­svet­lil Pla­nieta, ktorý na to od­borne do­hliada. Týž­denné obe­dové menu je po­sta­vené podľa pia­tich ele­men­tov, teda tak, aby si člo­vek mo­hol každý deň po­sil­niť inú sú­stavu or­gá­nov.

Zá­kusky

Živá Pla­néta po­núka aj su­per zdravé a chutné zá­kusky. Pe­čie ich sa­motná Mar­tina Gr­ňová, ktorá vy­hrala Mas­ter­Chef. Roz­hodla sa piecť vlastné ko­lá­čiky a to bez múky, bez cukru, bez mlieka, bez adi­tív či GMO.

Zdravé jedlo ne­zá­visí len od do­dá­va­te­ľov ale aj od vás

Každá se­zóna pri­náša iné plody. Dnešný zá­kaz­ník, je však zvyk­nutý, že vše­tok sor­ti­ment ovo­cia a ze­le­niny je mu vždy do­stupný. „Keď vám po­núk­nem ša­lát z dvoch se­zón­nych ze­le­nín, pôj­dete vedľa, dať si tej fa­reb­nejší,“ pri­blí­žil Pla­nieta ko­na­nie mno­hých zá­kaz­ní­kov. „Málo kto sa v re­štau­rá­cii spýta, od­kiaľ máte ze­le­ninu, akú soľ po­u­ží­vate, aké ko­re­nie, aký olej a iné… to sú dô­le­žité veci. 95% je­dální varí s ra­fi­no­va­ným tu­kom. Keby som je­dol jednu che­mickú mrkvu, tak to nie je až taký prob­lém, lenže prob­lém, je že ten che­mický kok­tail ľudí za­bíja,“ vy­svet­lil.

Veľa o da­nom pod­niku zá­kaz­ní­kovi na­po­vie už len ná­po­jový lís­tok. Za­ria­de­nie, ktoré po­núka napr. Coca Colu a po­dobné ne­zdravé ná­poje, v naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­po­núka ani zdravé jedlo. To­xi­cita je dnes ob­rov­ská. „Ja ho­vo­rím, po­zrite sa na pani ku­chárky, ako vy­ze­rajú a bude vám jasné, aké jedlo va­ria,“  po­ve­dal Pla­nieta.

Jedlo zo Ži­vej pla­néty vie ho­vo­riť samo za seba. Stra­vujú sa ním aj vr­cho­loví špor­tovci, ce­leb­rity ale aj ria­di­te­lia pod­ni­kov, ktorí si do­prajú lep­šiu stravu.

„Ja chcem, aby všetky re­štau­rá­cie boli také, nie iba naša, ne­mám prob­lém s kon­ku­ren­ciou. A ja som rád, keď od nás ko­pí­rujú to dobré. Chceme byť vzo­rom, uká­zali sme, že sa to dá aj bez pod­vá­dza­nia. Tu nejde o biz­nis, tu ide o os­vetu,“ uzav­rel Lin­hart, ktorý je ochotný sa po­de­liť o zo­znam do­dá­va­te­ľov, čo je vlastne pod­sta­tou – pod­po­ro­vať poc­ti­vých slo­ven­ských vý­rob­cov. „Buď si ko­pí­ro­vaný alebo ko­pí­ru­ješ ale člo­veka ne­na­hra­díš. Keď do toho nie­kto ne­dáva srdce, ne­vy­drží dlho,“ vy­svet­lil Pla­nieta, ktorý pre­vádz­kuje ob­chod Pla­néta Na­tur, kde si ľu­dia môžu na­kú­piť kva­litné po­tra­viny do vlast­nej ku­chyne.

zdroj: Pi­xa­bay

Men­ta­lita

Pat­rick Lin­hart žil dlhé roky v Ír­sku, kde ot­vá­ral re­štau­rá­cie. Tam je si­tu­ácia úplne iná ako na Slo­ven­sku. Íri je­dia zdrav­šie ale vy­du­pali si to. Za všet­kým je men­ta­lita, na ktorú na­ra­zili veľké ob­chodné re­ťazce, pô­so­biace aj na Slo­ven­sku. Tak ako aj u nás, po­núkli  len 10 – 20% ír­skych pro­duk­tov a zvy­šok do­pl­nili to­va­rom zo za­hra­ni­čia. Ír­ska ve­rej­nosť ich ale za­čala boj­ko­to­vať a sila masy za­prí­či­nila, že tieto re­ťazce rýchlo išli do kra­chu. Keď chceli pre­žiť, mu­seli Írom po­núk­nuť väč­ši­novú časť po­tra­vín od do­má­cich pro­du­cen­tov. A Nór­sku tiež po­ho­reli.

Zdravé po­tra­viny sú dobre do­stupné aj vo Švaj­čiar­sku. Rusko je od za­hra­nič­ných me­nej kva­lit­ných to­va­rov chrá­nené em­bar­gom, ok­rem toho za­ká­zali GMO a pes­tujú si svoje. V Ma­ďar­sku je tiež za­ká­zané GMO a Česi sú veľmi vpredu vý­vo­jovo,“ uvie­dol Lin­hart.

Bez od­padu

Živá pal­néta sa snaží v čo naj­väč­šej miere fun­go­vať bez tvo­re­nia od­padu. Stáli od­be­ra­te­lia me­nú­čok  majú dve sé­rie obe­dá­rov, ktoré strie­dajú – v jed­nom im príde obed, a ten druhý prázny odo­vzdajú re­štau­rá­cii, aby v ňom mohli do­stať obed na druhý deň.

Ok­rem toho sa sna­žia čo naj­viac po­tra­vín ku­po­vať ne­ba­le­ných či v pre­prav­kách, a toto je ob­lasť, kde tiež treba ešte veľa bo­jo­vať.

zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

No­vinka

Pla­nieta Lin­hart pre­zra­dili, že chys­tajú nový pro­jekt. Chcú ot­vo­riť pre­vádzku s jed­lami z čias Čes­ko­slo­ven­ska. Tie budú pri­pra­vať podľa tra­dič­nej re­cep­túry ale aj su­ro­viny majú byť vy­pes­to­vané či od­cho­vané tra­dič­ným čis­tým spô­so­bom, v nor­mách ČSN, pri­čom v tej sú­čas­nej ver­zii budú fi­gu­ro­vať najmä slo­ven­skí pro­du­centi. Nájsť ta­kýchto do­dá­va­te­ľov je ob­rov­ská ná­maha ale už majú dvoch.

Slo­ven­ské poľ­no­hos­po­dár­stvo po­tre­buje re­štart

Na Slo­ven­sku sa množ­stvo po­tra­vín tak­mer pre­stalo pes­to­vať. Veľmi ná­ročné je zo­hnať od lo­kál­nych pro­du­cen­tov na­prí­klad šo­šo­vicu, bro­ko­licu či ces­nak. Aj preto je po­trebné pod­chy­tiť  týchto po­sled­ných „bo­jov­ní­kov“ a v ko­neč­nom dô­sledku pri­lep­šiť sami sebe. Lin­hart a Pla­nieta stále hľa­dajú no­vín do­dá­va­te­ľov, pre­tože zá­u­jem ľudí o zdravé a etické jedlo je stále väčší, ale tých pár poc­ti­vých far­má­rov už po­maly ne­stíha s pro­duk­ciou. To je možno dobrá in­špi­rá­cia pre mla­dých ľudí, ktorí stále hľa­dajú svoje miesto.

Pridať komentár (0)