Jeden z TOP 100 UK pod­ni­ka­te­ľov men­to­ru­je slo­ven­ský star­tup!

Martin Faith / 10. januára 2016 / Business

Počas ces­ty k úspe­chu skú­se­ný men­tor prí­de urči­te vhod. Taký­to člo­vek vás môže nasme­ro­vať na správ­ne chod­níč­ky, otvo­riť vám správ­ne dve­re a pomôcť vám sta­bil­ne rásť na pev­ných zákla­doch. A samoz­rej­me, čím skú­se­nej­ší men­tor, tým lep­šie.

Cha­la­nom z Loca­li­za­ti­on Guru sa ten­to­krát poda­ri­lo chy­tiť naozaj veľ­kú rybu. Dalo by sa dokon­ca pove­dať, že ku sebe pri­tiah­li samot­né­ho Moby Dic­ka – Ada­ma M.H., kto­rý sa minu­lý rok umiest­nil v zozna­me Top 100 UK Entrep­re­ne­urs. Figu­ru­je tam pop­ri menách biz­nis­me­nov ťaž­ké­ho kalib­ru, ako naprí­klad Richard Bran­son ale­bo býva­lej posh Spi­ce a súčas­nej mód­nej iko­ne Vic­tó­rii Beck­ham.

Adam je pôvo­dom Aus­trál­čan, pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi úspeš­ne exi­tol svoj SaaS secu­ri­ty star­tup a momen­tál­ne pra­cu­je na ďal­šom pro­jek­te Dea­lIn­dex. Tu spo­lu s jeho tímom posky­tu­jú služ­bu inves­to­rom tým, že pre nich nor­ma­li­zu­jú a suma­ri­zu­jú infor­má­cie o star­tu­poch z rôz­nych infor­mač­ných plat­fo­riem a rôz­nych kútov sve­ta.

Ohľa­dom ich spo­lu­prá­ce som sa poroz­prá­val s obo­ma zúčast­ne­ný­mi stra­na­mi – s CEO Loca­li­za­ti­on Guru Sla­vom ako aj s Ada­mom.

Sla­vo, ako ste sa v Loca­li­za­ti­on Guru dosta­li k osob­nos­ti akou je Adam? Už ťa neja­ký ten pia­tok poznám, tak­že si dovo­lím tip­núť – bolo to pri pive? ☺

Sla­vo: Stre­tol som Ada­ma vo Vied­ni, kde som vte­dy men­to­ro­val v pries­to­roch Mic­ro­sof­tu na podu­ja­tí Lean Star­tup Machi­ne. Stret­li sme sa počas úvod­nej sek­cie. Ako mi je zvy­kom, mal som čas­to „veľ­mi múd­re“ poznám­ky počas men­tor­ské­ho tré­nin­gu. Adam dora­zil na tré­ning troš­ku neskôr a hneď sa ku mne pri­po­jil. Po tré­nin­gu som chcel ísť na pivo a spý­tal som sa ostat­ných či sa chcú pri­po­jiť. Adam dlho nevá­hal, tak­že nie si ďale­ko od prav­dy (smiech).

11154987_1574085932847885_4699503486865047058_o

Ako vám Adam pomá­ha? Inak pove­da­né, ako vyze­rá jeho men­tor­ský vzťah s vami?

Sla­vo: Porov­nal by som to s dob­rým pria­teľ­stvom, náš vzťah urči­te nie je for­mál­ny. Volá­me si nie­koľ­ko­krát týž­den­ne a dis­ku­tu­je­me o našich výzvach. Adam nám tiež spro­stred­ko­vá­va jeho network, pred­sta­vu­je nás rele­vant­ným ľuďom, a keď­že je tech­nic­ky veľ­mi zdat­ný, pomá­ha nám rie­šiť aj túto strán­ku náš­ho pro­jek­tu.

Adam, v prvom rade ti chcem zag­ra­tu­lo­vať k umiest­ne­niu na zozna­me Top 100 UK Entrep­re­ne­urs. Ako to vní­maš? Význam­ný míľ­nik v tvo­jom živo­te ale­bo skôr ako for­ma­li­ta?

Adam: Ďaku­jem veľ­mi pek­ne. Je to pre mňa skôr for­ma­li­tou. Aj napriek tomu, že to nija­ko nezme­ni­lo môj život, toto umiest­ne­nie je pre mňa obrov­ská poc­ta.

Ako zača­la tvo­ja spo­lu­prá­ca s Loca­li­za­ti­on Guru? Pre­čo si sa roz­ho­dol men­to­ro­vať prá­ve ten­to star­tup?

Adam: Bol som pozva­ný na Lean Star­tup Machi­ne Vie­deň ako men­tor, kde som sa stre­tol so Sla­vom. Po nie­koľ­kých dňoch spo­loč­né­ho men­to­ro­va­nia som cítil, že sa mi s ním spo­lu­pra­cu­je veľ­mi dob­re. Pri­šiel mi ako člo­vek s otvo­re­nou mys­ľou, kto­ré­ho bolo mož­né veľ­mi dob­re kou­čo­vať. Kaž­dý úspeš­ný biz­nis sto­jí na tíme a kul­tú­re, kto­rá v ňom panu­je. Z tých­to dôvo­dov som mu ponú­kol svo­ju pomoc na jeho star­tu­po­vej ces­te.

11102866_1573661959556949_613600018378985562_n

Ako táto koope­rá­cia zatiaľ pre­bie­ha? Vedel by si iden­ti­fi­ko­vať neja­ké sil­né ale­bo sla­bé strán­ky ich tímu?

Adam: Zakla­da­te­lia Loca­li­za­ti­on Guru sú mla­dá ale veľ­mi zanie­te­ná par­tia. Mys­lím si, že ich naj­väč­šia sla­bosť je záro­veň ich naj­sil­nej­ši­ou strán­kou: vedia, že toto je ich prvá spo­loč­nosť a sú ochot­ní učiť sa z kaž­dej chy­by, kto­rú po ces­te spra­via. Ak má tím taký­to mind­set, je úprim­ný a plný váš­ne, je to preň obrov­ská výho­da.

S cha­lan­mi teda spo­lu­pra­cu­ješ už nie­koľ­ko mesia­cov. Ako vní­maš ich prog­res za túto dobu?

Adam: Ich posled­ný kvar­tál bol veľ­mi nároč­ný. Veľa dob­ré­ho aj zlé­ho, mali to naozaj ťaž­ké. Muse­li sa spo­lie­hať pre­dov­šet­kým na seba a udr­žať vie­ru vo svoj pro­dukt, neza­sta­vo­vať a nevzdá­vať sa. Mys­lím si, že za posled­né mesia­ce uro­bi­li skve­lú prá­cu na svo­jej ces­te po lear­ning cur­ve, počas kto­rej toho muse­li veľa obe­to­vať. Vyplá­cať sa im to začne veľ­mi sko­ro.

Mož­no ešte dôle­ži­tej­šia otáz­ka – čo oča­ká­vaš od Loca­li­za­ti­on Guru v budúc­nos­ti? Kde vidíš ich naj­väč­ší poten­ciál?

Adam: Keď sa pozriem na Loca­li­za­ti­on Guru, vidím posky­to­va­te­ľa slu­žieb s dlhou dobou život­nos­ti. Už gene­ru­jú obra­ty a budú v tom pokra­čo­vať aj o 10 rokov. Mys­lím si, že budo­va­nie sebes­tač­né­ho biz­ni­su je hod­not­nej­šie ako hon­ba za jed­no­rož­ca­mi. Súčas­ný dopyt po pre­kla­da­teľ­ských služ­bách hrá do kariet LG pri ich ces­te ku kli­en­tom všet­kých veľ­kos­tí. To umož­ní fir­me vybu­do­vať si repu­tá­ciu počas nasle­du­jú­cich rokov a otvo­riť si tak dve­re ku cross-sel­lin­gu doda­toč­ných slu­žieb.

11165304_1586003824989429_7064982586315502436_n

Je nie­čo, čo by si rád odká­zal star­tu­po­vej komu­ni­te?

Adam: Star­tu­po­vé nápa­dy su KRA­VI­NY! Sú ako mok­ré sny, aby ste vybu­do­va­li reál­ny biz­nis, pri­prav­te sa ísť s kožou na trh. Nikdy neza­bud­ni­te, že 98% úspe­chu je pre­ve­de­nie a iba 2% je nápad.

Roz­hod­ni sa, koľ­ko chceš ris­ko­vať, uis­ti sa, že pra­cu­ješ so správ­ny­mi ľuď­mi, boots­tra­puj tak dlho ako to len ide, ver svoj­mu pro­duk­tu a vždy ostá­vaj moti­vo­va­ný, sústre­de­ný a opti­mis­tic­ký. Bude to hrbo­ľa­tá ces­ta ale bude stáť za to!

Pridať komentár (0)