Jeden z TOP 100 UK pod­ni­ka­te­ľov men­to­ruje slo­ven­ský star­tup!

Martin Faith / 10. januára 2016 / Business

Počas cesty k úspe­chu skú­sený men­tor príde určite vhod. Takýto člo­vek vás môže nasme­ro­vať na správne chod­níčky, otvo­riť vám správne dvere a pomôcť vám sta­bilne rásť na pev­ných zákla­doch. A samoz­rejme, čím skú­se­nejší men­tor, tým lep­šie.

Cha­la­nom z Loca­li­za­tion Guru sa ten­to­krát poda­rilo chy­tiť naozaj veľkú rybu. Dalo by sa dokonca pove­dať, že ku sebe pri­tiahli samot­ného Moby Dicka – Adama M.H., ktorý sa minulý rok umiest­nil v zozname Top 100 UK Entrep­re­ne­urs. Figu­ruje tam popri menách biz­nis­me­nov ťaž­kého kalibru, ako naprí­klad Richard Bran­son alebo býva­lej posh Spice a súčas­nej mód­nej ikone Vic­tó­rii Beck­ham.

Adam je pôvo­dom Aus­trál­čan, pred nie­koľ­kými mesiacmi úspešne exi­tol svoj SaaS secu­rity star­tup a momen­tálne pra­cuje na ďal­šom pro­jekte Dea­lIn­dex. Tu spolu s jeho tímom posky­tujú službu inves­to­rom tým, že pre nich nor­ma­li­zujú a suma­ri­zujú infor­má­cie o star­tu­poch z rôz­nych infor­mač­ných plat­fo­riem a rôz­nych kútov sveta.

Ohľa­dom ich spo­lu­práce som sa poroz­prá­val s oboma zúčast­ne­nými stra­nami – s CEO Loca­li­za­tion Guru Sla­vom ako aj s Ada­mom.

Slavo, ako ste sa v Loca­li­za­tion Guru dostali k osob­nosti akou je Adam? Už ťa nejaký ten pia­tok poznám, takže si dovo­lím tip­núť – bolo to pri pive? ☺

Slavo: Stre­tol som Adama vo Viedni, kde som vtedy men­to­ro­val v pries­to­roch Mic­ro­softu na podu­jatí Lean Star­tup Machine. Stretli sme sa počas úvod­nej sek­cie. Ako mi je zvy­kom, mal som často „veľmi múdre“ poznámky počas men­tor­ského tré­ningu. Adam dora­zil na tré­ning trošku neskôr a hneď sa ku mne pri­po­jil. Po tré­ningu som chcel ísť na pivo a spý­tal som sa ostat­ných či sa chcú pri­po­jiť. Adam dlho nevá­hal, takže nie si ďaleko od pravdy (smiech).

11154987_1574085932847885_4699503486865047058_o

Ako vám Adam pomáha? Inak pove­dané, ako vyzerá jeho men­tor­ský vzťah s vami?

Slavo: Porov­nal by som to s dob­rým pria­teľ­stvom, náš vzťah určite nie je for­málny. Voláme si nie­koľ­ko­krát týž­denne a dis­ku­tu­jeme o našich výzvach. Adam nám tiež spro­stred­ko­váva jeho network, pred­sta­vuje nás rele­vant­ným ľuďom, a keďže je tech­nicky veľmi zdatný, pomáha nám rie­šiť aj túto stránku nášho pro­jektu.

Adam, v prvom rade ti chcem zag­ra­tu­lo­vať k umiest­ne­niu na zozname Top 100 UK Entrep­re­ne­urs. Ako to vní­maš? Významný míľ­nik v tvo­jom živote alebo skôr ako for­ma­lita?

Adam: Ďaku­jem veľmi pekne. Je to pre mňa skôr for­ma­li­tou. Aj napriek tomu, že to nijako nezme­nilo môj život, toto umiest­ne­nie je pre mňa obrov­ská pocta.

Ako začala tvoja spo­lu­práca s Loca­li­za­tion Guru? Prečo si sa roz­ho­dol men­to­ro­vať práve tento star­tup?

Adam: Bol som pozvaný na Lean Star­tup Machine Vie­deň ako men­tor, kde som sa stre­tol so Sla­vom. Po nie­koľ­kých dňoch spo­loč­ného men­to­ro­va­nia som cítil, že sa mi s ním spo­lu­pra­cuje veľmi dobre. Pri­šiel mi ako člo­vek s otvo­re­nou mys­ľou, kto­rého bolo možné veľmi dobre kou­čo­vať. Každý úspešný biz­nis stojí na tíme a kul­túre, ktorá v ňom panuje. Z týchto dôvo­dov som mu ponú­kol svoju pomoc na jeho star­tu­po­vej ceste.

11102866_1573661959556949_613600018378985562_n

Ako táto koope­rá­cia zatiaľ pre­bieha? Vedel by si iden­ti­fi­ko­vať nejaké silné alebo slabé stránky ich tímu?

Adam: Zakla­da­te­lia Loca­li­za­tion Guru sú mladá ale veľmi zanie­tená par­tia. Mys­lím si, že ich naj­väč­šia sla­bosť je záro­veň ich naj­sil­nej­šiou strán­kou: vedia, že toto je ich prvá spo­loč­nosť a sú ochotní učiť sa z kaž­dej chyby, ktorú po ceste spra­via. Ak má tím takýto mind­set, je úprimný a plný vášne, je to preň obrov­ská výhoda.

S cha­lanmi teda spo­lu­pra­cu­ješ už nie­koľko mesia­cov. Ako vní­maš ich prog­res za túto dobu?

Adam: Ich posledný kvar­tál bol veľmi náročný. Veľa dob­rého aj zlého, mali to naozaj ťažké. Museli sa spo­lie­hať pre­dov­šet­kým na seba a udr­žať vieru vo svoj pro­dukt, neza­sta­vo­vať a nevzdá­vať sa. Mys­lím si, že za posledné mesiace uro­bili skvelú prácu na svo­jej ceste po lear­ning curve, počas kto­rej toho museli veľa obe­to­vať. Vyplá­cať sa im to začne veľmi skoro.

Možno ešte dôle­ži­tej­šia otázka – čo oča­ká­vaš od Loca­li­za­tion Guru v budúc­nosti? Kde vidíš ich naj­väčší poten­ciál?

Adam: Keď sa pozriem na Loca­li­za­tion Guru, vidím posky­to­va­teľa slu­žieb s dlhou dobou život­nosti. Už gene­rujú obraty a budú v tom pokra­čo­vať aj o 10 rokov. Mys­lím si, že budo­va­nie sebes­tač­ného biz­nisu je hod­not­nej­šie ako honba za jed­no­rož­cami. Súčasný dopyt po pre­kla­da­teľ­ských služ­bách hrá do kariet LG pri ich ceste ku kli­en­tom všet­kých veľ­kostí. To umožní firme vybu­do­vať si repu­tá­ciu počas nasle­du­jú­cich rokov a otvo­riť si tak dvere ku cross-sel­lingu doda­toč­ných slu­žieb.

11165304_1586003824989429_7064982586315502436_n

Je niečo, čo by si rád odká­zal star­tu­po­vej komu­nite?

Adam: Star­tu­pové nápady su KRA­VINY! Sú ako mokré sny, aby ste vybu­do­vali reálny biz­nis, pri­pravte sa ísť s kožou na trh. Nikdy neza­bud­nite, že 98% úspe­chu je pre­ve­de­nie a iba 2% je nápad.

Roz­hodni sa, koľko chceš ris­ko­vať, uisti sa, že pra­cu­ješ so správ­nymi ľuďmi, boots­tra­puj tak dlho ako to len ide, ver svojmu pro­duktu a vždy ostá­vaj moti­vo­vaný, sústre­dený a opti­mis­tický. Bude to hrbo­ľatá cesta ale bude stáť za to!

Pridať komentár (0)