Jedna z najk­raj­ších kniž­níc sveta sa nachá­dza v Prahe

Ľudovít Nastišin / 18. september 2015 / Tools a produktivita

Kle­men­ti­nova kniž­nica je krásny prí­klad baro­ko­vej archi­tek­túry a po prvý krát bola otvo­rená v roku 1722 ako súčasť uni­ver­zity pre jezu­itov. Je v nej ulo­že­ných viac ako 20000 kníh. 

Kniž­nica bola zvo­lená ako jedna z najk­raj­ších a naj­ma­jes­tát­nej­šich kniž­níc na celom svete. Stropné fresky nama­ľo­val Jan Hiebl. V roku 1781 zalo­žil vte­dajší ria­di­teľ Karel Rafael Ungar „Bib­li­oteca Nati­ona­lis“, kolek­ciu čes­kej jazy­ko­vej lite­ra­túry. Nie­ktoré vzácne knihy z tejto zbierky boli poslané do googlu na ske­no­va­nie a budú následne dostupné na Google Books. 

Presne tak ako je táto kniž­nica málo zná­mym pokla­dom, sú málo známe aj nie­ktoré zau­jí­mavé fakty: Kle­men­tium bola kedysi tre­tia naj­väč­šia Jezu­it­ská škola a spo­mína sa v novele zná­meho špa­niel­skeho spi­so­va­teľa Jor­geho Luisa Bor­gesa.

Viac info o tejto krás­nej kniž­nici náj­deš tu.

Zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)