Jednoduchý mozgový tréning, vďaka ktorému vymeníš negatívne myšlienky za pozitívne

Denisa Patáková / 9. júla 2018 / Lifehacking

  • Ne­ga­tívne myš­lienky z času na čas ovládnu kaž­dého z nás
  • Úplne sa im vy­va­ro­vať je asi ne­možné
  • Vy­skú­šaj jed­no­du­chý tré­ning, ktorý tvoj mo­zog na­staví tým správ­nym sme­rom
zdroj: unsplash.com / Allef Vinicius
  • Ne­ga­tívne myš­lienky z času na čas ovládnu kaž­dého z nás
  • Úplne sa im vy­va­ro­vať je asi ne­možné
  • Vy­skú­šaj jed­no­du­chý tré­ning, ktorý tvoj mo­zog na­staví tým správ­nym sme­rom

Hoci sa ho­vorí, že šťas­tie je re­la­tív­nym poj­mom, každý z nás si ho ur­čite praje. Nie­kedy je však člo­vek zmie­taný ne­ga­tív­nymi myš­lien­kami, ktoré sa dajú len ťažko za­hnať úplne do kúta. Kľú­čo­vou úlo­hou nášho mozgu to­tiž nie je vy­tvá­rať šťas­tie v ta­kom roz­sahu, ako by sme si priali. Vy­vi­nul sa preto, aby ľud­stvo pre­žilo. Je však dô­le­ži­tým úschov­ným bo­dom pod­stat­ných lá­tok pre šťas­tie – do­pa­mínu, se­ro­to­nínu a oxy­to­cínu, ktoré do tela uvoľ­ňuje len v men­ších dáv­kach. Tento che­mický pro­ces nás ná­sledne mo­ti­vuje k tomu, aby sme usku­toč­nili ďal­šie kroky k lep­šej sti­mu­lá­cii týchto lá­tok.

Po­kiaľ si sa však stal obe­ťou stre­su­jú­ceho dňa, na jeho konci ťa môžu ovlá­dať aj pri­ro­dzené ne­ga­tívne myš­lienky. Ak sa ti po­darí aj nie­ktorú z nich za­hnať a už si mys­líš, že si na ceste k po­zi­tív­nemu mys­le­niu, mo­zog si väč­ši­nou nájde ďal­šiu pre­kážku. Táto sku­toč­nosť však nie je žiad­nou no­vin­kou. Mo­zog bol veľ­kým po­moc­ní­kom na­šich pred­kov, kto­rým sig­na­li­zo­val hrozby, na ktoré sa mohli včas pri­pra­viť. Nie­kedy má síce možno ten­den­ciu nájsť prob­lémy aj tam, kde ich pr­votne ne­ča­káš, av­šak táto ne­ga­ti­vita je po­va­žo­vaná za úplne pri­ro­dzenú. Ak by si sa jej chcel predsa len zba­viť, prí­padne ju ob­me­dziť, stačí vy­skú­šať na­sle­dovný jed­no­du­chý trik.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: unsp­lash.com / Os­car Keys

Vy­tvor si okolo seba po­zi­tívny okruh

Je to sku­točne jed­no­du­ché. Tak, ako je tvoj mo­zog na­učený hľa­dať ne­ga­tíva, je po­trebné ho vy­tré­no­vať na hľa­da­nie po­zi­tív. Po­kús sa strá­viť vždy as­poň 1 mi­nútu, tri­krát denne po dobu 45 dní ich hľa­da­ním. Ne­musí pri­tom ísť o nič veľké alebo ve­ľa­výz­namné. Ne­za­budni, že ži­vot sa skladá z ma­lič­kostí.

Spá­ruj svoju ne­ga­ti­vitu

Pri vy­tvá­raní svojho po­zi­tív­neho okruhu sa od­po­rúča spá­ro­vať svoju ne­ga­ti­vitu s po­va­hou svo­jej osob­nostire­a­lis­tic­kými, nie však pre­hna­nými, oča­ká­va­niami. Tvoja osob­nosť ti do­vo­ľuje vy­brať si svoj najb­ližší krok. A hoci ne­vieš pred­ví­dať ako do­padne, vždy bu­deš mať mož­nosť voľby, ktorá by ťa mala po­su­núť sme­rom k spl­ne­niu tvo­jich po­trieb.

Keď sa tvorí do­sta­tok kor­ti­zolu

Re­a­lis­tické oča­ká­va­nia pred­sta­vujú al­ter­na­tívy, ktoré si ge­ne­ru­ješ v prí­pade ná­rastu hla­diny kor­ti­zolu. Je po­cho­pi­teľné, že mys­lieť po­zi­tívne nie je vždy úplne jed­no­du­ché. Najmä ak sa po­hy­bu­ješ v spo­loč­nosti ľudí, kto­rých má­tajú pre­važne ne­ga­tívne myš­lienky. Tvoj mo­zog chce po­tom vo väč­šine prí­pa­dov na­sle­do­vať túto väč­šinu.

Dô­le­žité je uve­do­miť si, že nie každá snaha musí byť au­to­ma­ticky a okam­žite pre­me­nená na úspech. Ak so svo­jimi vý­sled­kami nie si spo­kojný, uprav svoje oča­ká­va­nia a urob ďalší krok k ich re­a­li­zá­cii.

Zdroj: for­bes.com

Pridať komentár (0)