Jeff Bezos a jedna jeho rada, ktorá vám otvorí oči alebo skôr myseľ!

Ráchel Matušková / 17. október 2015 / Tools a produktivita

Jeff Bezos. 90 minút. Ľudia. Tak z takejto kom­bi­ná­cie môže vzísť len niečo špe­ciálne.

Jeff Bezos odpo­ve­dal na rôzne otázky počas 45 minú­to­vej vše­obec­nej Q & A dis­ku­sie, počas kto­rej vyrie­kol jeden z jeho život­ných postre­hov. Hovo­ril o ľuďoch, ktorí sa nezvyknú mýliť. Pove­dal, ľudia, ktorí majú často pravdu sú ľudia, ktorí často menia svoj názor. Bezos si nemyslí si, že stá­losť myš­lienky je obzvlášť pozi­tívny jav. Dodáva, že je úplne zdravé a nor­málne, ak je dnešná myš­lienka v roz­pore s tou vče­raj­šou.

Jeff odpo­zo­ro­val, že naj­ši­kov­nejší ľudia neus­tále obno­vujú svoje vedo­mosti, pre­hod­no­cujú prob­lémy, ktoré už pova­žo­vali za vyrie­šené. Takýto ľudia sú otvo­rení novým hľa­dis­kám, novým infor­má­ciám, novým nápa­dom, roz­po­rom a výzvam v ich vlast­nom spô­sobe mys­le­nia.

Toto však nezna­mená, že by sme nemali mať jasný názor, len by sme svoj dnešný názor nemali pova­žo­vať za konečný a naj­správ­nejší na celom svete. Mali by sme byť ochotní pod vply­vom nových uda­lostí či poznat­kov dnešný názor upra­viť či pozme­niť.

Čo toto zna­mená pre nie­koho kto sa často mýli? To sú ľudia, ktorí nástoja len na jed­nom pohľade na vec, sú posad­nutí detailmi. Ak sa nedo­ká­žeš odpú­tať od detai­lov, pozrieť sa na prob­lém z výšky a rôz­nych uhlov, nevi­díš ‘big­ger pic­ture’, tak budeš nezmys­lene násto­jiť na svo­jom názore, ktorý bude prav­de­po­dobne nesprávny lebo je zvia­zaný vní­ma­ním len jed­ného člo­veka.

Pre nie­koho môže zmena názoru zna­me­nať nestá­losť vo vlast­ných pre­sved­če­niach, neschop­nosť utvo­riť si pevný postoj. Toto však nemusí byť len výhradne zlá vec. Je to prá­veže znak otvo­re­nej mysle, ochoty učiť sa nové veci a poze­rať na veci s nad­hľa­dom. Je to znak moder­ného člo­veka, ktorý sa nedá ohra­ni­čo­vať hra­ni­cami štátu a už vôbec nie hra­ni­cami vlast­nej mysle. Veď ani Jeff Bezos by nebol tam, kde je dnes, keby išiel s klap­kami na očiach a neobz­rel by sa nie­kedy okolo seba, čo nové sa deje.

Jed­no­du­cho, netreba sa pova­žo­vať za neomyl­ných a per­fekt­ných a najmä nie za vše­ve­dia­cich. Ver, že vždy sa nájde nie­kto, kto ťa z tejto dom­nienky rýchlo vyve­die.

Sľú­bila som jednu radu, ale Jeff ich má viac ;) 

Zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)