Job Dis­patch od Sygicu pre­mení tele­fón na mobilný biz­nis

Šandi / 17. august 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Sygic, ino­vá­tor v oblasti navi­gá­cie GPS s viac ako 50 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov v 115 kra­ji­nách, uvá­dza novú fun­kciu svojho obľú­be­ného pro­duktu pre pod­niky Sygic Job Dis­patch. Rie­še­nie Sygic Job Dis­patch bolo po prvý­krát uve­dené na trh kon­com janu­ára 2014 a osved­čilo sa ako bez­kon­ku­renčný mobilný nástroj na ria­de­nie pra­cov­ní­kov vo fir­mách, ktoré chcú rýchlo a bez prob­lé­mov ria­diť a navi­go­vať svoje tímy.

Pou­ží­va­te­lia Sygic Job Dis­patch teraz zís­kajú prí­stup k ČÍTAČKE ČIA­RO­VÝCH KÓDOV, novej integ­ro­va­nej fun­kcii, ktorá uľah­čuje sle­do­va­nie tovaru a zjed­no­du­šuje ria­de­nie skla­do­vého tovaru a zásob. ČÍTAČKA ČIA­RO­VÝCH KÓDOV umož­ňuje pra­cov­ní­kom pou­ží­vať číta­nie čia­ro­vých kódov balí­kov, ktoré pri­chá­dzajú do pries­to­rov spo­loč­nosti, a tak zaru­čuje dôkladnú kon­trolu a orga­ni­zá­ciu skla­do­vých zásob a dodá­vok. Dis­pe­čeri spo­loč­nosti môžu jed­no­du­cho pri­dá­vať čia­rové kódy do svojho pra­cov­ného sys­tému a presne sle­dujú, ktoré balíky boli doru­čené a ktoré sú ešte na ceste.

Nová fun­kcia ČÍTAČKY ČIA­RO­VÝCH KÓDOV dopĺňa do apli­ká­cie Sygic ľahko ovlá­da­teľné a efek­tívne nástroje pre vyťa­žené firmy s aktív­nou mobil­nou pra­cov­nou silou. Firmy, kto­rých živo­ta­schop­nosť závisí od rých­lych dodá­vok a reak­cií a okam­ži­tých aktu­ali­zá­cií, sa môžu spo­ľa­hnúť na jed­no­du­cho ovlá­da­teľnú a nená­ročnú apli­ká­ciu, ktorá zjed­no­du­šuje ria­de­nie dodá­vok a skla­do­vých zásob.

Okrem integ­rá­cie s mapo­vým soft­vé­rom od Sygicu, má Job Dis­patch naprí­klad aj tieto výborné fun­kcie:

Sle­do­va­nie polohy

Presnú polohu zamest­nan­cov v reál­nom čase možno určiť kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Apli­ká­cia Sygic Job Dis­patch využíva sig­nál GPS aj mobilné siete, vďaka čomu má lepší dosah. Mobilní pra­cov­níci sú tak vidi­teľní i v budo­vách či tune­loch. V sys­téme možno nasta­viť pres­nosť sle­do­va­nia a firmy môžu vodi­čom zabrá­niť vypnúť fun­kciu sle­do­va­nia polohy.

Integ­rá­cia pro­stred­níc­tvom roz­hra­nia API

Priame zadá­va­nie úloh z pod­ni­ko­vých sys­té­mov alebo nezá­vis­lých sys­té­mov pro­stred­níc­tvom integ­ro­va­ného roz­hra­nia API. Firmy môžu vytvá­rať a zadá­vať úlohy, sle­do­vať ich stav či miesto pohybu vodi­čov bez pou­ži­tia webo­vého roz­hra­nia súboru Job Dis­patch. Integ­rá­cia je jed­no­du­chá a k dis­po­zí­cii je aj pomoc online.

Správy

Správy s tex­tami a prí­lo­hami objed­ná­vok možno zasie­lať priamo do tele­fó­nov vodi­čov. Odpo­vede vodi­čov budú obsa­ho­vať presnú polohu a mož­nosť pri­lo­žiť obrázky a doku­menty. Táto fun­kcia umož­ňuje naj­rých­lejší a naj­pria­mejší spô­sob odo­sie­la­nia foto­gra­fií ako dôkazu v prí­pade prob­lé­mov alebo poško­de­nia tovaru.

Šab­lóny úloh

Firmy, ktoré majú pra­vi­del­ných zákaz­ní­kov, môžu jed­no­du­cho vytvo­riť šab­lóny pre opa­ko­vané úlohy a rých­lej­šiu správu úda­jov. Opa­ko­vané údaje sa ulo­žia do pris­pô­so­be­ných šab­lón, ktoré možno kedy­koľ­vek využiť jedi­ným pohy­bom myši.

Pod­pis

Apli­ká­cia Sygic Job Dis­patch pod­po­ruje nasní­ma­nie pod­pisu na elek­tro­nické ove­ro­va­nie. Po načí­taní sa pod­pis s údajmi o polohe auto­ma­ticky odošle dis­pe­če­rovi.

Ozná­me­nia

Pri vytvo­rení, pri­jatí, prie­behu a dokon­čení úlohy vám môže byť zaslané auto­ma­tické ozná­me­nie. V apli­ká­cii môžete vytvo­riť vlastné upo­zor­ne­nie a e-maily pre dis­pe­če­rov a vodi­čov.

Pokro­čilé mož­nosti práce s úlo­hami

Apli­ká­cia Sygic Job Dis­patch nájde pre každú úlohu najv­hod­nej­šieho vodiča – fun­kcia auto­ma­tic­kého pri­de­ľo­va­nia pri­delí úlohu najb­liž­šiemu dostup­nému vodi­čovi. Ak vodič neprijme úlohu v rámci vopred nasta­ve­ného časo­vého inter­valu, fun­kcia auto­ma­tic­kého odmiet­nu­tia úlohu auto­ma­ticky odmietne a apli­ká­cia Sygic Job Dis­patch ju inštink­tívne pri­delí ďal­šiemu vhod­nému vodi­čovi.

Budúc­nos­ťou ria­de­nia mobil­ných pra­cov­ní­kov je dobre imple­men­to­vaná navi­gačná tech­no­ló­gia a našim posla­ním je vývoj nových rie­šení pre lep­šie pod­ni­ka­nie,“ hovorí gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Sygic Michal Štencl. „Na efek­tívne spra­co­va­nie úloh nepot­re­bu­jete drahé zaria­de­nia, zlo­žité pod­ni­kové rie­še­nia ani zavá­dza­júce sys­témy. S rados­ťou vám ponú­kame jed­no­du­cho ovlá­da­teľný súbor apli­ká­cií pre dis­pe­če­rov aj vodi­čov, ktorý nevy­ža­duje žia­den dopl­n­kový soft­vér.“

Pre por­tál Ham.sk je rých­losť donášky pri­oritná. Pred tým, ako sme začali pou­ží­vať Sygic Job Dis­patch, museli sme manu­álne kon­tro­lo­vať pri­de­lo­va­nie objed­ná­vok našim kuri­é­rom, čo nám čas pre­dl­žo­valo. Dnes ich vďaka Sygic Job Dis­patch pri­de­lu­jeme auto­ma­ticky podla vyťa­že­nosti a polohy kuri­éra. Vďaka zní­že­niu chy­bo­vosti a odbú­ra­niu zby­toč­nej komu­ni­ká­cie vieme doru­čiť objed­návku rýchlo a z hľa­diska našich nákla­dov veľmi efek­tívne,“ pove­dal Boris Gom­bar­čík z por­tálu Ham.sk.

Spo­loč­nosť Sygic ponúka tri balíky Job Dis­patch za ceny od 5,99 EUR za zaria­de­nie.

Všetky balíky obsa­hujú online počí­ta­čovú apli­ká­ciu pre dis­pe­če­rov a apli­ká­ciu pre sys­tém Android pre mobil­ných pra­cov­ní­kov, do kto­rej pri­jí­majú pra­covné plány a navi­gačné pokyny z apli­ká­cií Sygic GPS navi­ga­tion alebo Google Maps.

Fun­kcia ČÍTAČKA ČIA­RO­VÝCH KÓDOV ponúka našim zákaz­ní­kom mož­nosť lep­šieho sle­do­va­nia zásob výrob­kov a umož­ňuje im tak opti­málnu orga­ni­zá­ciu a plá­no­va­nie času,“ hovorí Michal Štencl. „Mož­nosť sle­do­va­nia zamest­nan­cov a stavu dodá­vok v reál­nom čase umož­ňuje fir­mám sle­do­vať úlohy od začiatku do konca.“

Apli­ká­ciu Sygic Job Dis­patch si firmy môžu bez­platne vyskú­šať na webo­vej loka­lite spo­loč­nosti Sygic na adrese http://www.sygic.com/jobdispatch, nasta­ve­nie trvá len päť minút. Apli­ká­cia Job Dis­patch je teraz k dis­po­zí­cii pre zaria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom Android a od svojho uve­de­nia na trh v tomto roku má na strán­kach Google Play viac ako 32 000 jedi­neč­ných pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: sygic

Pridať komentár (0)