Joham­mer J1 Elect­ric Motor­cyc­le

Richard Bednár / 8. júna 2014 / Tech a inovácie

Špič­ko­vý elek­tric­ký chop­per s ino­va­tív­nym sys­té­mom dodá­va­nia ener­gie. Prvá séri­ovo vyrá­ba­ná motor­ka, kto­rá vytiah­nie viac než 120 km za hodi­nu. V moto­re sa nachá­dza 14 koní. Dojazd na jed­no nabi­tie 200 km. Dizajn, vývoj a výro­ba v Rakús­ku. Čo viac dodať?

Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov elek­tro­mo­bi­lov je ich dojazd. Úzkosť z myš­lien­ky, že prav­de­po­dob­ne nedôj­de­te do cie­ľa, je sil­ným demo­ti­vá­to­rom kúpy elek­tric­ké­ho vozid­la. Raku­ša­nia sa však roz­hod­li zain­ves­to­vať do vývo­ja motor­ky, kto­rá by to moh­la zme­niť. 

Z dieľ­ne Bad Leon­feld pri­šiel chop­per Joham­mer. Ide o elek­tric­kú motor­ku s tichým moto­rom, integ­ro­va­ným do zadné­ho kole­sa. Kole­so obsa­hu­je ciev­ku, kto­rá vytvá­ra elek­tro­mag­ne­tic­ké pole na vytvo­re­nie doda­toč­nej ener­gie. Súčias­t­ky moto­ra sú redu­ko­va­né na mini­mum, čím je eli­mi­no­va­ná váha motor­ky, čo zvy­šu­je dojazd vozid­la. 

Merad­lá sa nena­chá­dza­jú na svo­jich tra­dič­ných mies­tach, ale sú integ­ro­va­né v spät­ných zrkad­lách.

Momen­tál­ne sa pre­dá­va v strie­bor­nej, bie­lej, mod­rej, žltej a zele­nej far­be. Dostup­né sú dva mode­ly s roz­diel­nym moto­rom a baté­ri­ou, kto­ré je zatiaľ mož­né si len pre­dob­jed­nať:

J1.150
Cena: 23 000 eur
Dojazd: 150 km
Max. rých­losť: 120 km/hod.
Akce­le­rá­cia: 50 – 80 km/h za 3,5 sek
Kapa­ci­ta baté­rie: 8,3 kWh
Čas nabí­ja­nia: 2,5 hod.
Váha: 159 kg

J.200
Cena: 25 000 eur
Dojazd: 200 km
Max. rých­losť: 120 km/hod.
Akce­le­rá­cia: 50 – 80 km/h za 4 sek
Kapa­ci­ta baté­rie: 12,7 kWh
Čas nabí­ja­nia: 3,5 hod.
Váha: 178 kg 

Roz­me­ro­vá špe­ci­fi­ká­cia:
Cel­ko­vá dĺž­ka: 2200 mm
Cel­ko­vá výśka: 1300 mm
Ráz­vor: 1355 mm
Nák­lon: 43°
Šír­ka ria­di­diel: 814 mm
Výš­ka pozí­cie na sede­nie: 650 mm
Výš­ka ťažis­ka: 350 mm 

Špe­ci­fi­ká­cia moto­ra a baté­rie:
Výkon: 11kW
Baté­ria: 72V
Roz­sah pou­ži­tia: 60V-82V
Max. ener­ge­tic­ký obsah: 12,7 kWh
Nabí­ja­cí výkon: 240V CEE 7/4
Zásuv­ka: 16A s 3kW
Život­nosť: +100 000 km a 80% zostá­va­jú­cej kapa­ci­ty baté­rie

foto: diseno-art.com

Pridať komentár (0)