Joham­mer J1 Elect­ric Motor­cycle

Richard Bednár / 8. júna 2014 / Tech a inovácie

Špič­kový elek­trický chop­per s ino­va­tív­nym sys­té­mom dodá­va­nia ener­gie. Prvá séri­ovo vyrá­baná motorka, ktorá vytiah­nie viac než 120 km za hodinu. V motore sa nachá­dza 14 koní. Dojazd na jedno nabi­tie 200 km. Dizajn, vývoj a výroba v Rakúsku. Čo viac dodať?

Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov elek­tro­mo­bi­lov je ich dojazd. Úzkosť z myš­lienky, že prav­de­po­dobne nedôj­dete do cieľa, je sil­ným demo­ti­vá­to­rom kúpy elek­tric­kého vozidla. Raku­ša­nia sa však roz­hodli zain­ves­to­vať do vývoja motorky, ktorá by to mohla zme­niť. 

Z dieľne Bad Leon­feld pri­šiel chop­per Joham­mer. Ide o elek­trickú motorku s tichým moto­rom, integ­ro­va­ným do zadného kolesa. Koleso obsa­huje cievku, ktorá vytvára elek­tro­mag­ne­tické pole na vytvo­re­nie doda­toč­nej ener­gie. Súčias­tky motora sú redu­ko­vané na mini­mum, čím je eli­mi­no­vaná váha motorky, čo zvy­šuje dojazd vozidla. 

Meradlá sa nena­chá­dzajú na svo­jich tra­dič­ných mies­tach, ale sú integ­ro­vané v spät­ných zrkad­lách.

Momen­tálne sa pre­dáva v strie­bor­nej, bie­lej, mod­rej, žltej a zele­nej farbe. Dostupné sú dva modely s roz­diel­nym moto­rom a baté­riou, ktoré je zatiaľ možné si len pre­dob­jed­nať:

J1.150
Cena: 23 000 eur
Dojazd: 150 km
Max. rých­losť: 120 km/hod.
Akce­le­rá­cia: 50 – 80 km/h za 3,5 sek
Kapa­cita baté­rie: 8,3 kWh
Čas nabí­ja­nia: 2,5 hod.
Váha: 159 kg

J.200
Cena: 25 000 eur
Dojazd: 200 km
Max. rých­losť: 120 km/hod.
Akce­le­rá­cia: 50 – 80 km/h za 4 sek
Kapa­cita baté­rie: 12,7 kWh
Čas nabí­ja­nia: 3,5 hod.
Váha: 178 kg 

Roz­me­rová špe­ci­fi­ká­cia:
Cel­ková dĺžka: 2200 mm
Cel­ková výśka: 1300 mm
Ráz­vor: 1355 mm
Nák­lon: 43°
Šírka ria­di­diel: 814 mm
Výška pozí­cie na sede­nie: 650 mm
Výška ťažiska: 350 mm 

Špe­ci­fi­ká­cia motora a baté­rie:
Výkon: 11kW
Baté­ria: 72V
Roz­sah pou­ži­tia: 60V-82V
Max. ener­ge­tický obsah: 12,7 kWh
Nabí­jací výkon: 240V CEE 7/4
Zásuvka: 16A s 3kW
Život­nosť: +100 000 km a 80% zostá­va­jú­cej kapa­city baté­rie

foto: diseno-art.com

Pridať komentár (0)