Jozef Miha­lo­vič, CEO Char­geb­rella: Sto­jíme pred výro­bou pro­to­typu

Michal Tomek / 2. júna 2014 / Tech a inovácie

Pri­znám sa, spo­čiatku som nepo­cho­pil hlavnú pod­statu dážd­nika. Jasno som v tom mal až v nedeľu, po pre­bde­nej noci,” pove­dal Jozef v roz­ho­vore pre star­ti­tup.

V máji sme vám pri­niesli infor­má­ciu o uni­kát­nom slo­ven­skom pro­dukte — dážd­niku, ktorý nabije mobil. Čo nové sa odvtedy udialo, a kam cha­lani sme­rujú, náj­dete v roz­ho­vore so spo­lu­z­kla­da­te­ľom a CEO pro­jektu — Joze­fom Miha­lo­vi­čom.

Dali ste sa dokopy len pred pár mesiacmi na Star­tup Wee­kende v Koši­ciach. Ako vyze­ralo vaše prvé stret­nu­tie? Pamä­táte si naň?

S Danom sme sa stretli náhodne, pri­sa­dol som si k nemu ešte pred ofi­ciál­nym otvo­re­ním podu­ja­tia. Po otvo­rení bola na prog­rame večera, kde sme sa už roz­prá­vali o jeho pro­jekte. Pri­znám sa, spo­čiatku som nepo­cho­pil hlavnú pod­statu dážd­nika. Jasno som v tom mal až v nedeľu, po pre­bde­nej noci, keď s nami do 2:15 ostal aj Tomy Baran z Gol­dee.

Posu­nuli ste sa už značný kus dopredu. Čo všetko máte ako tím za sebou?

V pod­state sto­jíme pred výro­bou pro­to­typu, aby sme to mohli reálne uká­zať svetu. Sme v kon­takte s ľuďmi z indie­gogo, kde by sme sa v sep­tem­bri chceli uchá­dzať o pod­poru pro­jektu. Pred­tým nás však v lete čaká nahrá­va­nie pre­zen­tač­ného videa. Momen­tálne „tes­tu­jeme“ men­ta­litu Slo­vá­kov na por­táli ideasstarter.com, ako sú otvo­rení myš­lienke pris­pieť na niečo, čo by pomohlo mase ľuďom. 

V súčas­nosti ste v tíme traja. Zvlá­date zatiaľ všetko alebo sa budete roz­ši­ro­vať?

Momen­tálne sme sebes­tační, každý z nás sa pri pro­jekte učí novým veciam. No v budúc­nosti plá­nu­jeme tím roz­ší­riť o odbor­ní­kov z reklamy, eko­no­miky a iných oblastí, ktoré sú úzko späté s uve­de­ním pro­duktu na trh.

Pamä­táš si na úplné začiatky Char­geb­relly? Kde bola tá prvá myš­lienka?

Neviem, či mi úplne pri­ná­leží odpo­ve­dať na túto otázku, keďže stroj­com myš­lienky bol Daniel Šlo­sár, ale prvotné začiatky sia­hajú do roku 2010, keď Daniel tes­to­val a vyví­jal foku­su­júce zaria­de­nie vo forme para­boly. Keďže pre dav ľudí je para­bo­lické zaria­de­nie, ktoré dote­raz stojí v labo­ra­tó­riu, ťažko bežne využi­teľné, Daniel postu­pom času pri­šiel na to, že tvar para­boly má aj dážd­nik. A to je už využi­teľné pre väč­šiu sku­pinu ľudí, v rôz­nych situ­áciách a na rôz­nych mies­tach.

Na trhu je už množ­stvo rôz­nych solár­nych nabí­ja­čiek. V čom je Char­geb­rella iná?

Výho­dou oproti kon­ku­renč­ným zaria­de­niam je čas a efek­ti­vita. Pri solár­nych nabí­jač­kách sa účin­nosť zaria­de­nia pohy­buje nie­kde okolo 14%, pri­čom pri Char­geb­relle je to skoro 4-násobne viac. To zna­mená, že solárna nabí­jačka dokáže na elek­trinu pre­me­niť len 14% ener­gie pri­ja­tej zo slnka, pri­čom Char­geb­rella využije niečo okolo 40% pri­ja­tej ener­gie z tepla.

Čo sa týka času, tak Char­geb­rella dobíja mobilné zaria­de­nia za porov­na­teľný čas ako je čas nabí­ja­nia z bež­ného zdroja (teda zo zásuvky doma), pri­čom pri solár­nych nabí­jačka sa ten čas mno­ho­ná­sobne zväč­šuje. Rých­losť nabí­ja­nia je však limi­tu­júca samot­ným mobil­ným zaria­de­ním, ktoré určuje, koľko ener­gie v danom čase „pustí“ do baté­rie. Teda, čím budú samotné nabí­jačky rých­lej­šie, tým viac sa bude skra­co­vať čas dobí­ja­nia pro­stred­níc­tvom Char­geb­relly.

Ďal­šou, a to dosť pod­stat­nou výho­dou, je, že Char­geb­rella oproti solá­rom fun­guje aj v noci. Teda na výrobu elek­tric­kej ener­gie nepot­re­buje sve­telnú časť slneč­ného žia­re­nia, iba jeho tepelnú časť – teda teplo. A teplo je v noci ukryté naprí­klad v tábo­ráku. Sála­júce teplo dokáže Char­geb­rella pre­me­niť na elek­trickú ener­giu. 

Aké ste mali odozvy na pro­dukt?

Neviem presne, akú váhu môžeme pri­kla­dať dote­raj­šej odozve, keďže sme o zaria­dení roz­prá­vali len zná­mym a ľuďom na rôz­nych podu­ja­tiach, kde sme to pre­zen­to­vali. Ale dote­raz sme sa s nega­tív­nou reak­ciou nestretli, aj keď určité otázky sa vyná­rali. Tie sme­ro­vali majmä k tomu, že prečo práve dážd­nik.

Odpo­veď je jed­no­du­chá — patent. Exis­tuje mnoho paten­tov, ktoré nedo­vo­ľo­vali pri­niesť tech­no­ló­giu v takejto podobe medzi bež­ných ľudí. Jedi­nou varian­tou s para­bo­lic­kým tva­rom bol práve dážd­nik. Medzi vlast­níkmi paten­tov s podob­nými, para­bo­lic­kými zaria­de­niami sú Boeing Com­pany, NASA a rôzne giganty, ktoré sa venujú ener­ge­tike. Ale tie si to pekne strá­žia a neplá­nujú to „pus­tiť“ medzi ľudí.

Čo plá­nu­jete najb­liž­šie? Idete už aj do komerč­nej výroby? 

S výro­bou by sme chceli začať v budú­com roku, pres­nej­šie v jeho dru­hej polo­vici. V pod­state sme stále nie­kde na začiatku a čaká nás ešte veľa práce, kým uvi­díme prvého člo­veka s Char­geb­rel­lou v ruke. Ako som spo­mí­nal, najb­liž­šie dni sa budeme veno­vať výrobe pro­to­typu, nakrú­ca­niu pre­zen­tač­ného videa a rea­li­zo­vať kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Indie­gogo.

Ako plá­nu­jete pokryť náklady? Hľa­dáte angel inves­tora alebo máte iné rie­še­nia?

Toto je otázka, s kto­rou sa bijeme v pod­state od Star­tup Wee­kend-u. Pre nás je pri­oritné, aby sme doká­zali finan­co­vať pro­jekt sami rôz­nymi dostup­nými kanálmi a mož­nos­ťami. Inšpi­ro­vaní sme Tomá­šom Bara­nom, ktorý to doká­zal s Gol­dee a sme s ním v kon­takte. Veríme, že niečo podobné by sa mohlo poda­riť aj nám. Vylú­čiť sa nedá ani mož­nosť, že budeme potre­bo­vať inves­tora, ktorý nám pomôže nie­len finančne, ale naprí­klad aj skú­se­ným tímom ľudí. Toto si nechá­vame ako zadné vrátka, v prí­pade, že sa nám nepo­darí finan­co­vať pro­jekt pro­stred­níc­tvom nasta­ve­ného biz­nis plánu.

Plá­nu­jete vstup aj na zahra­ničný trh, či zatiaľ zostá­vate na Slo­ven­sku?

Naším pri­orit­ným trhom nie je Slo­ven­sko, aj keď je pravda, že nejako sa to vyvi­nulo tak, že práve na Slo­ven­sku začí­name s prvot­nou, verej­nou pre­zen­tá­ciou. Nakoľko ide jed­nak o malý trh a na dru­hej strane, ani naša cie­ľová sku­pina v týchto geo­gra­fic­kých šír­kach nespĺňa oča­ká­vané objemy zákaz­ní­kov, chceli by sme sa pre­sa­diť najmä v zahra­ničí. Toto zaria­de­nie by sme chceli pre­dá­vať najmä na trhoch, kde je roz­ší­rená turis­tika, ces­to­va­nie, a kde sú ľudia otvo­rení novým tech­no­ló­giám. Rov­nako tam, kde sa kla­die vysoký dôraz na ochranu život­ného pro­stre­dia a možno aj tam, kde ener­gia z obno­vi­teľ­ných zdro­jov je legis­la­tívne dobre pod­po­ro­vaná. Čas však ukáže, ktorý zo sve­to­vých trhov príjme toto zaria­de­nie naj­lep­šie.

Pridať komentár (0)