Jozef Miha­lo­vič, CEO Char­geb­rel­la: Sto­jí­me pred výro­bou pro­to­ty­pu

Michal Tomek / 2. júna 2014 / Tech a inovácie

Pri­znám sa, spo­čiat­ku som nepo­cho­pil hlav­nú pod­sta­tu dážd­ni­ka. Jas­no som v tom mal až v nede­ľu, po pre­bde­nej noci,” pove­dal Jozef v roz­ho­vo­re pre star­ti­tup.

V máji sme vám pri­nies­li infor­má­ciu o uni­kát­nom slo­ven­skom pro­duk­te — dážd­ni­ku, kto­rý nabi­je mobil. Čo nové sa odvte­dy udia­lo, a kam cha­la­ni sme­ru­jú, náj­de­te v roz­ho­vo­re so spo­lu­z­kla­da­te­ľom a CEO pro­jek­tu — Joze­fom Miha­lo­vi­čom.

Dali ste sa doko­py len pred pár mesiac­mi na Star­tup Wee­ken­de v Koši­ciach. Ako vyze­ra­lo vaše prvé stret­nu­tie? Pamä­tá­te si naň?

S Danom sme sa stret­li náhod­ne, pri­sa­dol som si k nemu ešte pred ofi­ciál­nym otvo­re­ním podu­ja­tia. Po otvo­re­ní bola na prog­ra­me veče­ra, kde sme sa už roz­prá­va­li o jeho pro­jek­te. Pri­znám sa, spo­čiat­ku som nepo­cho­pil hlav­nú pod­sta­tu dážd­ni­ka. Jas­no som v tom mal až v nede­ľu, po pre­bde­nej noci, keď s nami do 2:15 ostal aj Tomy Baran z Gol­dee.

Posu­nu­li ste sa už znač­ný kus dopre­du. Čo všet­ko máte ako tím za sebou?

V pod­sta­te sto­jí­me pred výro­bou pro­to­ty­pu, aby sme to moh­li reál­ne uká­zať sve­tu. Sme v kon­tak­te s ľuď­mi z indie­go­go, kde by sme sa v sep­tem­bri chce­li uchá­dzať o pod­po­ru pro­jek­tu. Pred­tým nás však v lete čaká nahrá­va­nie pre­zen­tač­né­ho videa. Momen­tál­ne „tes­tu­je­me“ men­ta­li­tu Slo­vá­kov na por­tá­li ideasstarter.com, ako sú otvo­re­ní myš­lien­ke pris­pieť na nie­čo, čo by pomoh­lo mase ľuďom. 

V súčas­nos­ti ste v tíme tra­ja. Zvlá­da­te zatiaľ všet­ko ale­bo sa bude­te roz­ši­ro­vať?

Momen­tál­ne sme sebes­tač­ní, kaž­dý z nás sa pri pro­jek­te učí novým veciam. No v budúc­nos­ti plá­nu­je­me tím roz­ší­riť o odbor­ní­kov z rekla­my, eko­no­mi­ky a iných oblas­tí, kto­ré sú úzko spä­té s uve­de­ním pro­duk­tu na trh.

Pamä­táš si na úpl­né začiat­ky Char­geb­rel­ly? Kde bola tá prvá myš­lien­ka?

Neviem, či mi úpl­ne pri­ná­le­ží odpo­ve­dať na túto otáz­ku, keď­že stroj­com myš­lien­ky bol Daniel Šlo­sár, ale prvot­né začiat­ky sia­ha­jú do roku 2010, keď Daniel tes­to­val a vyví­jal foku­su­jú­ce zaria­de­nie vo for­me para­bo­ly. Keď­že pre dav ľudí je para­bo­lic­ké zaria­de­nie, kto­ré dote­raz sto­jí v labo­ra­tó­riu, ťaž­ko bež­ne využi­teľ­né, Daniel postu­pom času pri­šiel na to, že tvar para­bo­ly má aj dážd­nik. A to je už využi­teľ­né pre väč­šiu sku­pi­nu ľudí, v rôz­nych situ­áciách a na rôz­nych mies­tach.

Na trhu je už množ­stvo rôz­nych solár­nych nabí­ja­čiek. V čom je Char­geb­rel­la iná?

Výho­dou opro­ti kon­ku­renč­ným zaria­de­niam je čas a efek­ti­vi­ta. Pri solár­nych nabí­jač­kách sa účin­nosť zaria­de­nia pohy­bu­je nie­kde oko­lo 14%, pri­čom pri Char­geb­rel­le je to sko­ro 4-násob­ne viac. To zna­me­ná, že solár­na nabí­jač­ka doká­že na elek­tri­nu pre­me­niť len 14% ener­gie pri­ja­tej zo sln­ka, pri­čom Char­geb­rel­la využi­je nie­čo oko­lo 40% pri­ja­tej ener­gie z tep­la.

Čo sa týka času, tak Char­geb­rel­la dobí­ja mobil­né zaria­de­nia za porov­na­teľ­ný čas ako je čas nabí­ja­nia z bež­né­ho zdro­ja (teda zo zásuv­ky doma), pri­čom pri solár­nych nabí­jač­ka sa ten čas mno­ho­ná­sob­ne zväč­šu­je. Rých­losť nabí­ja­nia je však limi­tu­jú­ca samot­ným mobil­ným zaria­de­ním, kto­ré urču­je, koľ­ko ener­gie v danom čase „pus­tí“ do baté­rie. Teda, čím budú samot­né nabí­jač­ky rých­lej­šie, tým viac sa bude skra­co­vať čas dobí­ja­nia pro­stred­níc­tvom Char­geb­rel­ly.

Ďal­šou, a to dosť pod­stat­nou výho­dou, je, že Char­geb­rel­la opro­ti solá­rom fun­gu­je aj v noci. Teda na výro­bu elek­tric­kej ener­gie nepot­re­bu­je sve­tel­nú časť slneč­né­ho žia­re­nia, iba jeho tepel­nú časť – teda tep­lo. A tep­lo je v noci ukry­té naprí­klad v tábo­rá­ku. Sála­jú­ce tep­lo doká­že Char­geb­rel­la pre­me­niť na elek­tric­kú ener­giu. 

Aké ste mali odoz­vy na pro­dukt?

Neviem pres­ne, akú váhu môže­me pri­kla­dať dote­raj­šej odoz­ve, keď­že sme o zaria­de­ní roz­prá­va­li len zná­mym a ľuďom na rôz­nych podu­ja­tiach, kde sme to pre­zen­to­va­li. Ale dote­raz sme sa s nega­tív­nou reak­ci­ou nestret­li, aj keď urči­té otáz­ky sa vyná­ra­li. Tie sme­ro­va­li maj­mä k tomu, že pre­čo prá­ve dážd­nik.

Odpo­veď je jed­no­du­chá — patent. Exis­tu­je mno­ho paten­tov, kto­ré nedo­vo­ľo­va­li pri­niesť tech­no­ló­giu v takej­to podo­be medzi bež­ných ľudí. Jedi­nou varian­tou s para­bo­lic­kým tva­rom bol prá­ve dážd­nik. Medzi vlast­ník­mi paten­tov s podob­ný­mi, para­bo­lic­ký­mi zaria­de­nia­mi sú Boeing Com­pa­ny, NASA a rôz­ne gigan­ty, kto­ré sa venu­jú ener­ge­ti­ke. Ale tie si to pek­ne strá­žia a neplá­nu­jú to „pus­tiť“ medzi ľudí.

Čo plá­nu­je­te najb­liž­šie? Ide­te už aj do komerč­nej výro­by?

S výro­bou by sme chce­li začať v budú­com roku, pres­nej­šie v jeho dru­hej polo­vi­ci. V pod­sta­te sme stá­le nie­kde na začiat­ku a čaká nás ešte veľa prá­ce, kým uvi­dí­me prvé­ho člo­ve­ka s Char­geb­rel­lou v ruke. Ako som spo­mí­nal, najb­liž­šie dni sa bude­me veno­vať výro­be pro­to­ty­pu, nakrú­ca­niu pre­zen­tač­né­ho videa a rea­li­zo­vať kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­li Indie­go­go.

Ako plá­nu­je­te pokryť nákla­dy? Hľa­dá­te angel inves­to­ra ale­bo máte iné rie­še­nia?

Toto je otáz­ka, s kto­rou sa bije­me v pod­sta­te od Star­tup Wee­kend-u. Pre nás je pri­orit­né, aby sme doká­za­li finan­co­vať pro­jekt sami rôz­ny­mi dostup­ný­mi kanál­mi a mož­nos­ťa­mi. Inšpi­ro­va­ní sme Tomá­šom Bara­nom, kto­rý to doká­zal s Gol­dee a sme s ním v kon­tak­te. Verí­me, že nie­čo podob­né by sa moh­lo poda­riť aj nám. Vylú­čiť sa nedá ani mož­nosť, že bude­me potre­bo­vať inves­to­ra, kto­rý nám pomô­že nie­len finanč­ne, ale naprí­klad aj skú­se­ným tímom ľudí. Toto si nechá­va­me ako zadné vrát­ka, v prí­pa­de, že sa nám nepo­da­rí finan­co­vať pro­jekt pro­stred­níc­tvom nasta­ve­né­ho biz­nis plá­nu.

Plá­nu­je­te vstup aj na zahra­nič­ný trh, či zatiaľ zostá­va­te na Slo­ven­sku?

Naším pri­orit­ným trhom nie je Slo­ven­sko, aj keď je prav­da, že neja­ko sa to vyvi­nu­lo tak, že prá­ve na Slo­ven­sku začí­na­me s prvot­nou, verej­nou pre­zen­tá­ci­ou. Nakoľ­ko ide jed­nak o malý trh a na dru­hej stra­ne, ani naša cie­ľo­vá sku­pi­na v tých­to geo­gra­fic­kých šír­kach nespĺňa oča­ká­va­né obje­my zákaz­ní­kov, chce­li by sme sa pre­sa­diť naj­mä v zahra­ni­čí. Toto zaria­de­nie by sme chce­li pre­dá­vať naj­mä na trhoch, kde je roz­ší­re­ná turis­ti­ka, ces­to­va­nie, a kde sú ľudia otvo­re­ní novým tech­no­ló­giám. Rov­na­ko tam, kde sa kla­die vyso­ký dôraz na ochra­nu život­né­ho pro­stre­dia a mož­no aj tam, kde ener­gia z obno­vi­teľ­ných zdro­jov je legis­la­tív­ne dob­re pod­po­ro­va­ná. Čas však uká­že, kto­rý zo sve­to­vých trhov príj­me toto zaria­de­nie naj­lep­šie.

Pridať komentár (0)