Jozef Vodička: Ak zní­žiš počet sklá­dok, zvý­šiš HDP.

Richard Bednár / 19. október 2014 / Business

S Joze­fom sme sa stretli v Bra­ti­slave, vonku na lavičke. Dlho som neza­žil tak efek­tívny, prí­jemný a inšpi­ra­tívny roz­ho­vor s člo­ve­kom, ktorý je vo svo­jom biz­nise skvele zorien­to­vaný.

Ako sa máte?

Teraz super. Začí­najú nás oslo­vo­vať rôzne kra­jiny — pred dvoma týžd­ňami nám písala jedna veľká orga­ni­zá­cia v Jor­dán­sku, že už dlh­šie rie­šia čierne skládky a nara­zili na náš pro­jekt. Refe­ren­ciu dostali od Švé­dov. Pýtali sa ich, čo pou­ží­vajú v boji proti čier­nym sklád­kam. Odpo­ve­dali, že Tras­hOut. O pár dní sa nám ozvala Saud­ská Ará­bia a o deň neskôr Irak – Minis­ter­stvo život­ného pro­stre­dia, tiež cez refe­ren­ciu Švé­dov.

V kto­rých kra­ji­nách momen­tálne pôso­bíte?

Sme v 70 kra­ji­nách sveta. Stále nás pod­po­ruje Mic­ro­soft, ktorý pro­muje našu apli­ká­ciu pre Win­dows Phone. Naprí­klad dnes mi prišla infor­má­cia, že budeme pro­mo­vaní v Rusku, v Kam­bo­dži a Kanade. Teda na Win­dows Phone máme aj naj­viac uží­va­te­ľov. Samoz­rejme máme aj Android a iOS. Tým pádom môžu Tras­hOut využí­vať všetci. 

Na čo sa teraz zamie­ra­vate?

Chceme zme­niť dizajn, aby sme boli moder­nejší. Záro­veň by sme chceli, aby ľudia pro­ak­tív­nej­šie moni­to­ro­vali skládky. Tak budú neus­tále pou­ka­zo­vať na tento prob­lém, dostane sa im to viac pod kožu, budú sen­zi­bil­nejší a lep­šie zorien­to­vaní v tejto téme. Záro­veň by tým vytvá­rali glo­bálnu šta­tis­tiku. Zis­tili sme totiž, že exis­tuje kore­lá­cia medzi korup­ciou a kva­li­tou škols­tva a tým, koľko je čier­nych sklá­dok. Tie pred­sta­vujú niečo ako rako­vinu spo­loč­nosti.

Našou vízou je udr­ža­teľná pla­néta. A k tomu sa dosta­neme len vtedy, keď tie odpadky nebu­deme hádzať za seba, ale uzav­rieme kruh — pred­met, ktorý nepot­re­bu­jeme, dáme nas­päť do sys­tému, kde sa ďalej spra­cuje.

Vo Švéd­sku je naprí­klad 99% recyk­lá­cia. Podobne je tomu v Rakúsku. Chceme pri­niesť ich know-how do ostat­ných kra­jín. Čierne skládky sú obra­zom spo­loč­nosti. Momen­tálne nám s týmito kore­lá­ciami pomáha švéd­ska štu­dentka. Vo výsledku by malo byť – keď zlep­šíš škols­tvo a zní­žiš počet sklá­dok, tým zní­žiš kri­mi­na­litu a zvý­šiš HDP. Počet sklá­dok bude ďaľší eko­no­mický uka­zo­va­teľ kra­jiny. Chceme sa tomu veno­vať glo­bálne. Už to teda nebude len wall of shame ale aj reálne meradlo. 

Na nič by sme však neprišli, keby sme neces­to­vali do Kosova, Nemecka, Fín­ska. Naprí­klad Fíni v škole nepod­vá­dzajú. A keďže nepod­vá­dzajú, tak sa to neskôr ani nenau­čia. Ani im nena­padne kla­mať. Keď sú dohod­nutí, že idú recyk­lo­vať, tak všetci recyk­lujú. A inak sa to na tejto pla­néte ani nebude dať.

Koľkí ľudia využí­vajú Tras­hout?

Máme 80 000 stia­hnutí v 14-tich jazy­koch. Evi­do­va­ných máme 18 000 sklá­dok v 70 kra­ji­nách sveta. Naj­viac je regis­trá­cií zo Slo­ven­ska a z Čiech, keďže tu bola apli­ká­cia spus­tená ako prvá. Momen­tálne je veľmi aktívne Rusko a Afrika. Novým prí­stu­pom v Tras­houte chceme nie­len pou­ká­zať na skládky, ale aj vytvo­riť infor­mačnú data­bázu, kde uží­va­te­lia nájdu infor­má­cie o najb­liž­šom zber­nom dvore, košoch na baté­rie, ale aj pro­ce­soch recyk­lá­cie.

Tie chceme pro­mo­vať v krát­kych vide­ách. Teraz na tom pra­cuje 5 part-time ľudí. Momen­tálny plán je, že by sme na tom mali pra­co­vať šiesti ľudia na full time – mar­ke­ting, kam­pane, vývoj apli­ká­cie, vývoj ser­vera, vytvá­ra­nie obsahu atď.

A čo Ven­zeo?

Ven­zeo vychá­dza z know how, ktoré sme zís­kali v Tras­hOute. Pomáha fir­mám doku­men­to­vať manu­álnu čin­nosť a prob­lémy v teréne. Naprí­klad lepič bil­bo­ardu po nale­pení ho musí odfo­tiť, prísť k počí­taču, poslať fotku kli­en­tovi, uro­biť správu. My toto auto­ma­ti­zu­jeme pomocu apli­ká­cie. 

Ven­zeo naprí­klad využíva naj­väč­šia odpa­dová spo­loč­nosť v Bra­ti­slave. Keď vodič v teréne príde k zamknu­tému sto­jisku a nejaké auto blo­kuje vjazd, potre­buje dôkaz, že chcel, ale nemo­hol náklad vysy­pať. Keď im zákaz­ník zavolá, v prie­behu nekoľ­kých sekúnd mu vedia poslať report. Dokonca aj v tom danom momente ho vedia upo­zor­niť na prob­lém a on ho môže odstrá­niť. Všetko sa deje v real time. Tým sa celý sys­tém urých­lil. Máme momen­tálne nie­koľko zákaz­ní­kov v Čechách a na Slo­ven­sku a ideme expan­do­vať do Veľ­kej Bri­tá­nie a Nemecka.

Ako Ti napa­dol Tras­hOut?

Vždy máš nejakú myš­lienku v hlave a potom začí­naš nad tým viac pre­mýš­lať. Ja som vní­mal to, že vždy bol na Slo­ven­sku bor­del. Keď som pri­šiel do Sin­ga­púru, videl som krásnu čistú kra­jinu, kde nebolo ani smietky. Všetko sa recyk­lo­valo a všetci boli silne eko. Potom som šiel do Fín­ska a tam bolo tak­tiež nád­herne a čisto. Fín­sko má pri­bližne rov­nako oby­va­te­ľov ako Slo­ven­sko. Tak som si pove­dal, že ak to fun­guje u nich, prečo by to nefun­go­valo aj tu. Keď som potom v Jyväs­kylä videl malý bor­del pri inter­náte, pomys­lel som si, že ak by o tom vedeli Fíni, okam­žite by to vyčis­tili.

Posie­lať im mail alebo list by bolo moc kom­pli­ko­vané. Tak mi napadlo to vyfo­tiť a k tomu pri­lo­žiť GPS súrad­nicu. Potom by som to mohol uká­zať rôz­nym inšti­tú­ciám. Najprv som ti totiž mys­lel, že inšti­tú­cie neve­dia, kde skládky sú. Ale neskôr sa uká­zalo, že vedia, ale buď majú málo peňazí, alebo aj keď to odstrá­nia, skládka vznikne opäť. Ak naprí­klad inšti­tú­cie vedeli, kde je via­cero sklá­dok pri sebe, ušet­rili by na jed­nom zvoze.

Kto to chodí čis­tiť?

Exis­tuje naprí­klad jed­no­dňové medzi­ná­rodné čis­te­nie, ktoré orga­ni­zuje nezis­kovka Let’s do it. Sú našimi par­tnermi. Začali v Estón­sku a v Slo­vin­sku, kde doká­zali v jeden deň zmo­bi­li­zo­vať 10% popu­lá­cie. Vyšli von a čis­tili svoje mestá a dediny. Tým chceli pou­ká­zať, aby ľudia uro­bili niečo pre svoje oko­lie. Naprí­klad v Nemecku prídu ku skládke aj poli­cajti a odo­berú DNA vzorky, čím dokážu iden­ti­fi­ko­vať pácha­teľa. U nás čis­tia skládky rôzne nezis­kovky a mestá zo svo­jich roz­poč­tov.

Chceš ešte niečo dodať?

Aby si ľudia stiahli Tras­hOut, zare­gis­tro­vali sa a moni­to­ro­vali svoje oko­lie.

Pridať komentár (0)