Kala­meny: V tomto slo­ven­skom ter­mál­nom jazierku sa okú­peš zadarmo, upro­stred prí­rody a aj v zime

interez.sk / 19. októbra 2016 / Zo Slovenska

Impo­zantný ter­málny pra­meň v slo­ven­ských horách, voda prí­jemne teplá a vôkol len krásy slo­ven­ských hôr. Ticho, relax, well­ness, a to všetko zadarmo.

Ter­málny pra­meň priamo v lese, kde sa môžeš okú­pať aj v zime, leží hneď za rohom na stred­nom Slo­ven­sku. Žiadne ploty, žiadna platba, len ty, horúca voda a všade vôkol krásna slo­ven­ská prí­roda. Nemu­síš ces­to­vať za krá­sou do zahra­ni­čia, všetko je tu. Náj­deš ho za dedin­kou Kala­meny, v okrese Ružom­be­rok a z dediny ťa k nemu dovedú navi­gačné a infor­mačné tabule. Ak pri­chá­dzaš z ďaleka, miestni milí ľudia v dedine ťa radi za lacný peniaz uby­tujú.

Voda má prí­jem­ných 33 stup­ňov, tak aku­rát na prí­jemný relax. Za tento zázrak môže umelý vrt z roku 2000, okolo kto­rého bolo vybu­do­vané umelé jazierko pri­bližne 20m x 10m. Hĺbka vrtu je 500 met­rov. Ter­málna voda je vlastne voda, ktorá pre­niká puk­li­nami v zem­skej kôre zo znač­nej hĺbky, kde je ohrie­vaná zem­ským tep­lom a vystu­puje k povr­chu, kde už čakáme my v plav­kách alebo aj bez nich.

Geocaching
Geoca­ching

Hneď vedľa jazierka je spra­vené sede­nie a k miestu sa dosta­neš priamo autom. Netreba pla­tiť často pre­dra­žené vstupné do kúpe­ľov a kúpa­lísk, všetko je dostupné aj bez peňazí. Pono­ríš sa do horú­cej vody a svet pre­stane exis­to­vať. Na stav, ktorý dokáže toto magické miesto naor­di­no­vať, len tak neza­bud­neš.

Na záver netreba zabú­dať, že sa k tomuto miesto a jemu podob­ným treba sprá­vať s úctou. Ple­chovky od piva do kovov, a že fľaša od whisky patrí do skla.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Vyletik.eu

Pridať komentár (0)