Kalen­dár od Google ťa odte­raz moti­vuje do cvi­če­nia

Martin Bohunický / 13. apríla 2016 / Tech a inovácie

Google Calen­dar osla­vuje 10 rokov a pri tejto prí­le­ži­tosti spus­tila spo­loč­nosť úplne novú vychy­távku.

unnamed

Nezá­leží na tom, či chceš pra­vi­delne cvi­čiť, učiť sa nový jazyk alebo volať svo­jim rodi­čom čas­tej­šie, s fun­kciou Goals si tieto veci naplá­nu­ješ na pár doty­kov.

Jed­no­du­cho si nájdi cieľ, ktorý chceš dodr­žať, povedz apli­ká­cii, ako často ho chceš vyko­ná­vať a kedy sa ti to naj­viac hodí. Kalen­dár ti v tvo­jom nabi­tom prog­rame nájde čas a naplá­nuje ti cieľ na každý deň. A ak ti naprí­klad do cvi­če­nia vojde nejaké stret­nu­tie, apli­ká­cia tvoj cieľ sama pre­plá­nuje na iný vhodný čas.

Stojí za to ešte spo­me­núť, že si samoz­rejme môžeš vytvo­riť aj vlastné ciele, nie len tie pred­na­sta­vené. Fun­kcia Goals je dostupná pre Android aj iOS celo­sve­tovo, ak ju ešte nemáš dostupnú, tak vydrž pár dní — Google ako tra­dične uvoľ­ňuje novinku postupne.

zdroj: thenextweb.com, titulná foto: Google

Pridať komentár (0)