Kalen­dár od Goog­le ťa odte­raz moti­vu­je do cvi­če­nia

Martin Bohunický / 13. apríla 2016 / Lifehacking

Goog­le Calen­dar osla­vu­je 10 rokov a pri tej­to prí­le­ži­tos­ti spus­ti­la spo­loč­nosť úpl­ne novú vychy­táv­ku.

unnamed

Nezá­le­ží na tom, či chceš pra­vi­del­ne cvi­čiť, učiť sa nový jazyk ale­bo volať svo­jim rodi­čom čas­tej­šie, s fun­kci­ou Goals si tie­to veci naplá­nu­ješ na pár doty­kov.

Jed­no­du­cho si náj­di cieľ, kto­rý chceš dodr­žať, povedz apli­ká­cii, ako čas­to ho chceš vyko­ná­vať a kedy sa ti to naj­viac hodí. Kalen­dár ti v tvo­jom nabi­tom prog­ra­me náj­de čas a naplá­nu­je ti cieľ na kaž­dý deň. A ak ti naprí­klad do cvi­če­nia voj­de neja­ké stret­nu­tie, apli­ká­cia tvoj cieľ sama pre­plá­nu­je na iný vhod­ný čas.

Sto­jí za to ešte spo­me­núť, že si samoz­rej­me môžeš vytvo­riť aj vlast­né cie­le, nie len tie pred­na­sta­ve­né. Fun­kcia Goals je dostup­ná pre Andro­id aj iOS celo­sve­to­vo, ak ju ešte nemáš dostup­nú, tak vydrž pár dní — Goog­le ako tra­dič­ne uvoľ­ňu­je novin­ku postup­ne.

zdroj: thenextweb.com, titul­ná foto: Goog­le

Pridať komentár (0)