Kam­paň čes­ké­ho dizaj­né­ra, kto­rá zauj­me prav­dou

interez.sk / 8. septembra 2016 / Zaujímavosti

Kaž­dý deň sa nás obcho­dy sna­žia pre­ka­bá­tiť a pre­dať nám čo naj­viac tova­ru zo svoj­ho sor­ti­men­tu. My len bez­hla­vo hádže­me veci do koší­kov ihneď, keď pri nich uvi­dí­me nápis zľa­va. A ani vôbec nevie­me, čo kupu­je­me. Ako by ste však rea­go­va­li, keby boli oba­ly od potra­vín navr­hnu­té tak, že by na nich bolo pres­ne napí­sa­né (nie len malič­ký­mi pís­men­ka­mi) to, z čoho sa skla­da­jú? Naku­po­va­nie by už urči­te nebo­lo také, ako pred­tým.

Čes­ký dizaj­nér Michal Dra­pák, kto­rý má 33 rokov, vytvo­ril dizajn oba­lov, kto­ré prav­di­vo a nie­ke­dy aj dosť vtip­ne opi­su­jú to, čo sa vo vnút­ri nachá­dza. Tou­to kam­pa­ňou však nech­cel vôbec poško­diť výrob­cov, iba upo­zor­niť ľudí na to, čo jedia. Pozri­te sa, či sa mu to poda­ri­lo.

Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic

Čo mys­lí­te? Bolo by jed­no­duch­šie naku­po­vať v obcho­doch potra­vi­ny s podob­ný­mi obal­mi?

preze-startitup

Zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com, interez.sk

Pridať komentár (0)