Kam­paň čes­kého dizaj­néra, ktorá zaujme prav­dou

interez.sk / 8. septembra 2016 / Zaujímavosti

Každý deň sa nás obchody sna­žia pre­ka­bá­tiť a pre­dať nám čo naj­viac tovaru zo svojho sor­ti­mentu. My len bez­hlavo hádžeme veci do koší­kov ihneď, keď pri nich uvi­díme nápis zľava. A ani vôbec nevieme, čo kupu­jeme. Ako by ste však rea­go­vali, keby boli obaly od potra­vín navr­hnuté tak, že by na nich bolo presne napí­sané (nie len malič­kými pís­men­kami) to, z čoho sa skla­dajú? Naku­po­va­nie by už určite nebolo také, ako pred­tým.

Český dizaj­nér Michal Dra­pák, ktorý má 33 rokov, vytvo­ril dizajn oba­lov, ktoré prav­divo a nie­kedy aj dosť vtipne opi­sujú to, čo sa vo vnútri nachá­dza. Touto kam­pa­ňou však nech­cel vôbec poško­diť výrob­cov, iba upo­zor­niť ľudí na to, čo jedia. Pozrite sa, či sa mu to poda­rilo.

Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic
Draphic

Čo mys­líte? Bolo by jed­no­duch­šie naku­po­vať v obcho­doch potra­viny s podob­nými obalmi?

preze-startitup

Zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com, interez.sk

Pridať komentár (0)