Kano: lego pre moderné deti

Luky Gašparík / 25. marca 2014 / Tech a inovácie

K det­stvu väč­šiny z nás neod­mys­li­teľne pat­rilo LEGO — drobné kocky, s kto­rými sme sa ako malí doká­zali hrať celé hodiny. Rôzne prí­behy a posta­vičky pod­ne­co­vali našu det­skú fan­tá­ziu a pred­sta­vi­vosť. Dnes ale žijú naše deti v úpl­nej inej dobe, kde sa s tech­no­ló­lo­giou stre­tá­vajú už v útlom veku. Kano sa tak môže stať LEGOm 21. sto­ro­čia.

Kano je skla­dačka pre novú kre­a­tívnu gene­rá­ciu,” myslí si o svo­jom pro­jekte CEO Kano Yona­tan Raz-Frid­man. “Miliardy ľudí po celom svete nemajú prí­stup k počí­ta­čom, čím nemôžu tech­no­ló­giu ďalej vyví­jať. Preto sme sa roz­hodli vytvo­riť počí­tač, ktorý bude môcť pos­kla­dať a pou­žiť hocikto a hocikde na svete.”

Pro­to­typ Kano bol prvý­krát vyro­bený v jed­nom lon­dýn­skom apart­máne. Odvtedy jeho autori pre­šli desiatky škôl a works­ho­pov, kde zis­ťo­vali záu­jem detí o tento nový pro­dukt. Kano umož­ňuje skoro kaž­dému pos­kla­dať si svoj vlastný mik­ro­po­čí­tač a začať hneď prog­ra­mo­vať. Vďaka super jed­no­du­chému návodu naučia autori pou­ží­vať tento počí­tač naozaj skoro kaž­dého.

V novem­bri 2013 sa stal KANO naj­vyš­šie cro­wfun­din­go­vano finan­co­va­ným edu­kač­ným vyná­le­zom vôbec. Viac ako 13.000 ľudí z viac ako 50 kra­jín sveta už inves­to­valo do tohto pro­jektu cez 1,5 mili­óna dolá­rov. To všetko behom 30 dní. Zakla­da­te­lia boli natoľko nad­šení z úspe­chu, že dali svoj manuál pre­lo­žiť rovno do 40 jazy­kov.

Ale tu sme sa neza­sta­vili. Za posledné mesiace sme vylep­šo­vali celý kit a sna­žili sa sme sa vytvo­riť ten naj­lepší a naj­rých­lejší mik­ro­po­či­ta­čový ope­račný sys­tém a har­dwa­rové rie­še­nia pre naozaj per­fektný záži­tok” dodal Raz-Frid­man.

Napriek tomu, že Kano je naozaj pre všetky vekové kate­gó­rie, hlavný fokus sa kla­die na mlá­dež vo veku od 7 – 14 rokov. “Verím, že doká­žeme povzbu­diť a pod­po­riť novú kre­a­tívnu gene­rá­ciu, pri­čom je potrebné, aby začala v čo naj­skor­šom veku a nie až nie­kde na uni­ver­zite”.

Zdroj: kano.me

Pridať komentár (0)