Kano: lego pre moder­né deti

Luky Gašparík / 25. marca 2014 / Tech a inovácie

K det­stvu väč­ši­ny z nás neod­mys­li­teľ­ne pat­ri­lo LEGO — drob­né koc­ky, s kto­rý­mi sme sa ako malí doká­za­li hrať celé hodi­ny. Rôz­ne prí­be­hy a posta­vič­ky pod­ne­co­va­li našu det­skú fan­tá­ziu a pred­sta­vi­vosť. Dnes ale žijú naše deti v úpl­nej inej dobe, kde sa s tech­no­ló­lo­gi­ou stre­tá­va­jú už v útlom veku. Kano sa tak môže stať LEGOm 21. sto­ro­čia.

Kano je skla­dač­ka pre novú kre­a­tív­nu gene­rá­ciu,” mys­lí si o svo­jom pro­jek­te CEO Kano Yona­tan Raz-Frid­man. “Miliar­dy ľudí po celom sve­te nema­jú prí­stup k počí­ta­čom, čím nemô­žu tech­no­ló­giu ďalej vyví­jať. Pre­to sme sa roz­hod­li vytvo­riť počí­tač, kto­rý bude môcť pos­kla­dať a pou­žiť hocik­to a hocik­de na sve­te.”

Pro­to­typ Kano bol prvý­krát vyro­be­ný v jed­nom lon­dýn­skom apart­má­ne. Odvte­dy jeho auto­ri pre­šli desiat­ky škôl a works­ho­pov, kde zis­ťo­va­li záu­jem detí o ten­to nový pro­dukt. Kano umož­ňu­je sko­ro kaž­dé­mu pos­kla­dať si svoj vlast­ný mik­ro­po­čí­tač a začať hneď prog­ra­mo­vať. Vďa­ka super jed­no­du­ché­mu návo­du naučia auto­ri pou­ží­vať ten­to počí­tač naozaj sko­ro kaž­dé­ho.

V novem­bri 2013 sa stal KANO naj­vyš­šie cro­wfun­din­go­va­no finan­co­va­ným edu­kač­ným vyná­le­zom vôbec. Viac ako 13.000 ľudí z viac ako 50 kra­jín sve­ta už inves­to­va­lo do toh­to pro­jek­tu cez 1,5 mili­ó­na dolá­rov. To všet­ko behom 30 dní. Zakla­da­te­lia boli natoľ­ko nad­še­ní z úspe­chu, že dali svoj manu­ál pre­lo­žiť rov­no do 40 jazy­kov.

Ale tu sme sa neza­sta­vi­li. Za posled­né mesia­ce sme vylep­šo­va­li celý kit a sna­ži­li sa sme sa vytvo­riť ten naj­lep­ší a naj­rých­lej­ší mik­ro­po­či­ta­čo­vý ope­rač­ný sys­tém a har­dwa­ro­vé rie­še­nia pre naozaj per­fekt­ný záži­tok” dodal Raz-Frid­man.

Napriek tomu, že Kano je naozaj pre všet­ky veko­vé kate­gó­rie, hlav­ný fokus sa kla­die na mlá­dež vo veku od 7 – 14 rokov. “Verím, že doká­že­me povzbu­diť a pod­po­riť novú kre­a­tív­nu gene­rá­ciu, pri­čom je potreb­né, aby zača­la v čo naj­skor­šom veku a nie až nie­kde na uni­ver­zi­te”.

Zdroj: kano.me

Pridať komentár (0)