Kara­va­nom po Slo­ven­sku: Ako mi trip po našej kra­ji­ne zre­se­to­val hla­vu

Michal Ochránek / 19. apríla 2016 / Zo Slovenska

Tvo­ja prá­ca ťa môže baviť a napĺňať, no raz za čas je dob­ré aj vypnúť. Žije­me v kra­ji­ne, kto­rá je plná uni­kát­nych prí­rod­ných krás, tak pre­čo nie rov­no tu? Ja som svo­je hek­tic­ké obdo­bie vyrie­šil cel­kom jed­no­du­cho. Poži­čal som si sta­rý auto kara­van a vyra­zil na ces­tu. Keby mám spí­sať všet­ky krá­sy Slo­ven­ska, tak ten­to člá­nok asi nemá kon­ca, pode­lím sa pre­to o tie naj­zau­jí­ma­vej­šie.

Una­ve­ných 69 koní, ťaž­ší ako 2 tony a star­ší ako ja sám. Viac spä­tý s vozid­lom som ešte nebol. Kaž­dý kopec bol pre nás výzvou a nie­ke­dy som mal pocit, že po prej­de­ní ďal­šej zákru­ty osta­ne náš kara­van bez obyt­nej čas­ti.

Zvlád­li sme to a dote­raz som asi nič lep­šie neza­žil. Nie je nad pocit, keď sa pre­sta­neš ponáh­ľať na mies­to urče­nia, ale môžeš kde­koľ­vek zasta­viť a uve­do­miť si, aká je Slo­ven­sko čaro­krás­na kra­ji­na. Chví­ľu mi trva­lo vyma­niť sa z kru­hu prá­ca-prob­lé­my-rie­še­nia, no za pár hodín to mozog vzdal a srd­ce išlo vysko­čiť od vzru­še­nia.

Kla­py a Manín­ska ties­ňa­va

maninska tiesnava vylet

Keď­že nie som žiad­ny hard­co­re turis­ta, zača­li sme v regi­ó­ne Považ­ská Bys­tri­ca a vybra­li poho­do­vý výstup na Kla­py (Cigán­ku). Z vrcho­lu je nád­her­ný výhľad na prieh­ra­du Nosi­ce, Považ­skú Bys­tri­cu a vlast­ne celú Malú Fat­ru.

S výstu­pom prob­lém mať urči­te nebu­deš, do pol hodi­ny sme boli hore. A čím skôr si hore, tým dlh­šie si môžeš vychut­ná­vať krá­su oko­lo seba. Ces­tou sme sa zasta­vi­li v najuž­šom slo­ven­skom kaňo­ne v Manín­skej Ties­ňa­ve. Nád­her­né oko­lie, čis­tý vzduch, žbln­ka­jú­ci potô­čik. Až keď si tam, zis­tíš, že toto je pres­ne to, čo si potre­bo­val.

Šútov­ské jaze­ro

sutovske jazero vylet

Náho­da nás dosta­la na toto pek­né mies­to, tak sme sa tu roz­hod­li zdr­žať. Keď nemáš mož­nosť ísť k moru, záj­di sem. Nachá­dza sa tu zato­pe­ný kame­ňo­lom, kto­rý fun­gu­je ako prí­rod­né kúpa­lis­ko. Fakt sto­jí za to vidieť toto priez­rač­ne čis­té jaze­ro, obklo­pe­né krás­nym oko­lím. Nachá­dza sa hneď ved­ľa veľ­ké­ho par­ko­vis­ka, kde si môžeš pokoj­ne odsta­viť auto, kara­van, ale­bo roz­lo­žiť stan.

Lip­tov a Lip­tov­ská Mara

11880504_10200908021819810_3353766731692856351_n

Lip­tov je krás­ny regi­ón a Lip­tov­ská Mara? Keď som pred­tým písal o mori, tak toto je hoto­vý slo­ven­ský oce­án. Tu som sa zamys­lel, pre­čo sme s rodič­mi cho­di­li po rôz­nych dovo­len­kách k moru, keď u nás máme takú­to pará­du. To nie je len obrov­ská prieh­ra­da, celá sce­né­ria s hor­na­tým poza­dím je úchvat­ná a nechý­ba ani pies­ko­vo-kamien­ko­vá pláž. :)

Vyso­ké Tat­ry

tatry

To naj­lep­šie nás čaka­lo nako­niec. Už len vidieť z Pop­ra­du naše majes­tát­ne veľ­ho­ry je záži­tok a oddych pre dušu. Ak si aktív­ny typ člo­ve­ka, kto­rý potre­bu­je veľa fyzic­kej náma­hy, aby doká­zal vypnúť, tak Vyso­ké Tat­ry sú to pra­vé mies­to. Okrem poho­do­vej turis­ti­ky si môžeš vybrať nároč­nej­ší terén v horách. Ver mi, že keď sa dosta­neš za 2000 m n.m. prob­lé­my a napä­tie začnú miz­núť. Pove­dal by som, že čím vyš­ší vrch, tým čis­tej­šia hla­va na kon­ci.

V kaž­dom prí­pa­de tre­ba vedieť ohod­no­tiť svo­je sily a nepre­ce­ňo­vať sa. Samoz­rej­me, nie kaž­dý sa hrnie do nároč­ných výstu­pov, aj pre takých som však našiel mož­nos­tí veľa. Od poho­do­vej pre­chádz­ky v are­áli Štr­b­ské­ho ple­sa až po jaz­du lanov­kou na Lom­nic­ký Štít.

Veľa Slo­vá­kov hľa­dá prí­ro­du a oddych vša­de inde, len nie doma. A pri­tom tu máme prí­rod­né pokla­dy, na kto­ré môže­me byť prá­vom hrdí. Žiť ste­re­otyp­ne a do toho pra­co­vať od rána do veče­ra ti z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka urči­te nepo­mô­že. Ak máš mož­nosť vypad­núť na pár dní od prá­ce, tak nevá­haj a choď čo naj­skôr. Mož­no si teraz ani neuve­do­mu­ješ, že to potre­bu­ješ, ale keď začneš spoz­ná­vať Slo­ven­sko, zis­tíš, že pres­ne toto ti chý­ba­lo.

karavan

S novým pro­stre­dím prí­du nové myš­lien­ky a tie ti môžu zme­niť život. Tak v sebe zobuď vnú­tor­né die­ťa, kto­ré túži spoz­ná­vať svet.

Kaž­dý sa pozná­me naj­lep­šie a urči­te aj ty máš vo svo­jom oko­lí mies­to, kam cho­díš načer­pať novú ener­giu. Podeľ sa oň s ostat­ný­mi — kde je tvoj duchov­ný azyl?

zdroj foto­gra­fií: archív auto­ra 

A ešte pár fotiek na záver:

karavan trip

11899988_10200907905856911_7180346111543630044_n

11935073_10200907941337798_2989302819971924431_n422476_384754928201377_1422022942_n11914588_10200907903976864_2489844812538722066_n11949295_10200907916777184_5633100802723994710_n

Pridať komentár (0)