Kara­va­nom po Slo­ven­sku: Ako mi trip po našej kra­jine zre­se­to­val hlavu

Michal Ochránek / 19. apríla 2016 / Zo Slovenska

Tvoja práca ťa môže baviť a napĺňať, no raz za čas je dobré aj vypnúť. Žijeme v kra­jine, ktorá je plná uni­kát­nych prí­rod­ných krás, tak prečo nie rovno tu? Ja som svoje hek­tické obdo­bie vyrie­šil cel­kom jed­no­du­cho. Poži­čal som si starý auto kara­van a vyra­zil na cestu. Keby mám spí­sať všetky krásy Slo­ven­ska, tak tento člá­nok asi nemá konca, pode­lím sa preto o tie naj­zau­jí­ma­vej­šie.

Una­ve­ných 69 koní, ťažší ako 2 tony a starší ako ja sám. Viac spätý s vozid­lom som ešte nebol. Každý kopec bol pre nás výzvou a nie­kedy som mal pocit, že po prej­dení ďal­šej zákruty ostane náš kara­van bez obyt­nej časti.

Zvládli sme to a dote­raz som asi nič lep­šie neza­žil. Nie je nad pocit, keď sa pre­sta­neš ponáh­ľať na miesto urče­nia, ale môžeš kde­koľ­vek zasta­viť a uve­do­miť si, aká je Slo­ven­sko čaro­krásna kra­jina. Chvíľu mi trvalo vyma­niť sa z kruhu práca-prob­lémy-rie­še­nia, no za pár hodín to mozog vzdal a srdce išlo vysko­čiť od vzru­še­nia.

Klapy a Manín­ska ties­ňava

maninska tiesnava vylet

Keďže nie som žiadny hard­core turista, začali sme v regi­óne Považ­ská Bys­trica a vybrali poho­dový výstup na Klapy (Cigánku). Z vrcholu je nád­herný výhľad na prieh­radu Nosice, Považ­skú Bys­tricu a vlastne celú Malú Fatru.

S výstu­pom prob­lém mať určite nebu­deš, do pol hodiny sme boli hore. A čím skôr si hore, tým dlh­šie si môžeš vychut­ná­vať krásu okolo seba. Ces­tou sme sa zasta­vili v najuž­šom slo­ven­skom kaňone v Manín­skej Ties­ňave. Nád­herné oko­lie, čistý vzduch, žbln­ka­júci potô­čik. Až keď si tam, zis­tíš, že toto je presne to, čo si potre­bo­val.

Šútov­ské jazero

sutovske jazero vylet

Náhoda nás dostala na toto pekné miesto, tak sme sa tu roz­hodli zdr­žať. Keď nemáš mož­nosť ísť k moru, zájdi sem. Nachá­dza sa tu zato­pený kame­ňo­lom, ktorý fun­guje ako prí­rodné kúpa­lisko. Fakt stojí za to vidieť toto priez­račne čisté jazero, obklo­pené krás­nym oko­lím. Nachá­dza sa hneď vedľa veľ­kého par­ko­viska, kde si môžeš pokojne odsta­viť auto, kara­van, alebo roz­lo­žiť stan.

Lip­tov a Lip­tov­ská Mara

11880504_10200908021819810_3353766731692856351_n

Lip­tov je krásny región a Lip­tov­ská Mara? Keď som pred­tým písal o mori, tak toto je hotový slo­ven­ský oceán. Tu som sa zamys­lel, prečo sme s rodičmi cho­dili po rôz­nych dovo­len­kách k moru, keď u nás máme takúto parádu. To nie je len obrov­ská prieh­rada, celá sce­né­ria s hor­na­tým poza­dím je úchvatná a nechýba ani pies­kovo-kamien­ková pláž. :)

Vysoké Tatry

tatry

To naj­lep­šie nás čakalo nako­niec. Už len vidieť z Pop­radu naše majes­tátne veľ­hory je záži­tok a oddych pre dušu. Ak si aktívny typ člo­veka, ktorý potre­buje veľa fyzic­kej námahy, aby doká­zal vypnúť, tak Vysoké Tatry sú to pravé miesto. Okrem poho­do­vej turis­tiky si môžeš vybrať nároč­nejší terén v horách. Ver mi, že keď sa dosta­neš za 2000 m n.m. prob­lémy a napä­tie začnú miz­núť. Pove­dal by som, že čím vyšší vrch, tým čis­tej­šia hlava na konci.

V kaž­dom prí­pade treba vedieť ohod­no­tiť svoje sily a nepre­ce­ňo­vať sa. Samoz­rejme, nie každý sa hrnie do nároč­ných výstu­pov, aj pre takých som však našiel mož­ností veľa. Od poho­do­vej pre­chádzky v are­áli Štr­b­ského plesa až po jazdu lanov­kou na Lom­nický Štít.

Veľa Slo­vá­kov hľadá prí­rodu a oddych všade inde, len nie doma. A pri­tom tu máme prí­rodné poklady, na ktoré môžeme byť prá­vom hrdí. Žiť ste­re­otypne a do toho pra­co­vať od rána do večera ti z dlho­do­bého hľa­diska určite nepo­môže. Ak máš mož­nosť vypad­núť na pár dní od práce, tak nevá­haj a choď čo naj­skôr. Možno si teraz ani neuve­do­mu­ješ, že to potre­bu­ješ, ale keď začneš spoz­ná­vať Slo­ven­sko, zis­tíš, že presne toto ti chý­balo.

karavan

S novým pro­stre­dím prídu nové myš­lienky a tie ti môžu zme­niť život. Tak v sebe zobuď vnú­torné dieťa, ktoré túži spoz­ná­vať svet.

Každý sa poznáme naj­lep­šie a určite aj ty máš vo svo­jom okolí miesto, kam cho­díš načer­pať novú ener­giu. Podeľ sa oň s ostat­nými — kde je tvoj duchovný azyl?

zdroj foto­gra­fií: archív autora 

A ešte pár fotiek na záver:

karavan trip

11899988_10200907905856911_7180346111543630044_n

11935073_10200907941337798_2989302819971924431_n422476_384754928201377_1422022942_n11914588_10200907903976864_2489844812538722066_n11949295_10200907916777184_5633100802723994710_n

Pridať komentár (0)