Karo­lina Fund — cro­wd­fun­ding a cro­wd­sour­cing alter­na­tíva z Islandu.

František Borsík / 19. októbra 2014 / Tools a produktivita

Všetci dnes poznajú noto­ricky známe stránky KICKS­TAR­TER či indie­gogo, cro­wd­fun­ding a cro­wd­sour­cing plat­formy, ktoré krá­ľujú reb­ríč­kom ako “top 10 cro­wd­fun­ding strá­nok” a podobne. 

No možno budete prek­va­pení pri zis­tení, že Váš pro­jekt môže dosiah­nuť oveľa viac na nie až tak pre­flák­nu­tej alter­na­tíve, ako o tom písal naprí­klad Alex Feld­man v článku s veľa­vrav­ným náz­vom “Niche cro­wd­fun­ding sites can out-per­form Kicks­tar­ter — if you cho­ose the right one”.
Jednu z alter­na­tív pochá­dza­júcu z Islandu Vám dnes chcem pred­sta­viť.
Karo­lina Fund je pomerne mladá crowdfunding/crowdsourcing plat­forma, ktorá bola zalo­žená v sep­tem­bri 2012, a začína sa pre­sa­dzo­vať i mimo Islandu. Jej prvé kroky vedú na sever Európy, keďže sa stala zakla­da­jú­cim čle­nom Nor­dic Cro­wd­fun­ding Alliance (spolu s dán­skymi Booome­rang, fín­skymi Inves­dor a mese­na­atti, a nór­skymi bidra).
KF (nepliesť s Kon­tra­fak­tom :-) bola zalo­žená sku­pi­nou pria­te­ľov, ktorí sa roz­hodli ponúk­nuť svetu viac než len kla­sický cro­wd­fun­ding: cro­wd­sour­cing, mož­nosť zís­kať ľudí pre spo­lu­prácu na pro­jekte, inte­rak­ciu a socia­li­zá­ciu, potrebný ser­vis a exper­tízu.
Karo­lina Fund 101 alebo čo to vlastne zna­mená robiť cro­wd­fun­ding na KF?
Vo videu vystu­pujú 2 ústredné postavy z KF, Ingi (CEO) a Arnar (“srdce a duša myš­lienky).
Čo ma na kon­cepte práce KF oslo­vuje naj­viac je ich “all or not­hing” prí­stup (tj., buď dosta­nete 100% a viac sumy o ktorú sa sna­žíte, alebo pro­jekt padne, a peniaze sa vrá­tia ľuďom) a tiež snaha vytvo­riť komu­nitu, z kto­rej vzíde pomoc pre­bie­ha­jú­cim pro­jek­tom alebo nejaká spo­lu­práca do budúcna.
Na výsl­nie reb­ríč­kov ako “Top 10 Cro­wd­fun­ding Sites” to pre KF síce ešte stále nie je, no nič neb­ráni ani Vám aby ste tam skú­sili so svo­jím pro­jek­tom šťas­tie! 
Pro­ject suc­cess ratio vo výške 76% (ku koncu októbra 2014), 71 pro­jek­tov ktoré dostali 100% a viac (sic!) a v nepo­sled­nom rade i pries­tor, kde náj­dete prí­padnú pomoc pre Vaše pro­jekty alebo pro­jekty do kto­rých sa môžete zapo­jiť- to nie je vôbec na zaho­de­nie! 
Nestačí? Tak v rámci spo­lu­práce čle­nov Nor­dic Cro­wd­fun­ding Alliance sa Váš pro­jekt objaví na všet­kých pia­tich plat­for­mách, a zvýši tak Vašu pre­zen­ciu a šancu dostať min.100%!
Pra­jem úspešný crowd-funding/sourcing.
Pridať komentár (0)