Karta sa obra­cia: Hotely začí­najú lis­to­vať na Airbnb!

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Business

Okolo 60 mili­ó­nov ľudí pou­žilo Airbnb ako mož­nosť nájsť si po mno­hých strán­kach zau­jí­ma­vej­šiu formu uby­to­va­nia, ako ponú­kajú hotely. Teraz sa situ­ácia obrá­tila. Na Airbnb sa regis­trujú hotely, aby našli nových zákaz­ní­kov.

Mana­žéri tra­dič­ných hote­lov tvr­dia, že Airbnb nie je o moc kom­pli­ko­va­nej­šia ako Expe­dia alebo Pri­ce­line. Títo hráči si pri­tom berú 10% až 25% popla­tok za rezer­vá­ciu. Airbnb, pre porov­na­nie, len 3%. “Je to oveľa atrak­tív­nej­šie,” hovorí Step­han Wes­tman, kon­zul­tant jed­nej hote­lo­vej siete, ktorá lis­tuje na Airbnb. “Všetky hotely potre­bujú zapl­niť kapa­city, nero­zu­miem, prečo sa tomu nie­kto bráni.”

Airbnb sa na trhu pevne usa­dil ako bookin­gový agent pre bed-and-bre­ak­fasts a hos­tely. Hotely sú teraz ďal­ším kro­kom vpred, Airbnb by čoskoro mohlo pre­stať byť vní­mané ako “to miesto, kde spíš u nie­koho doma.” Hotely sú veľký biz­nis. Expe­dia, ktorá vlastní hotels.com, Tra­ve­lo­city a Orbitz. zaro­bila minulý rok $5,8 miliardy dolá­rov. Pri­ce­line, maji­teľ Booking com a Kay­aku, zaro­bil $8,4 miliardy dolá­rov. Obe tieto spo­loč­nosti vní­majú Airbnb ako kon­ku­ren­ciu.

Pries­kum uká­zal, že až 3500 uby­to­vaní na Airbnb v New Yorku patrí ľuďom, ktorí ponú­kajú viac ako tri uby­to­va­nia. The Box House Hotel v Bro­ok­lyne ponúka od 5 do 9 izieb. The Riff na Man­hat­tane ponúka jednu miest­nosť v “hips­ter­skom hoteli.” The Union Hotel je ďal­ším mies­tom v New Yorku, ktoré kon­ver­to­valo na novú plat­formu. Ďalej je to naprí­klad The Guest­house Hotel v Chi­cagu, ktorý bol oce­nený ako naj­lepší nový hotel v Chi­cagu za rok 2014. Hote­lov už teraz náj­deme stovky.

Airbnb ponúka viac ako 2 mili­óny mož­ností, je teda naj­väč­šou hote­lo­vou sie­ťou na svete. Miesto aby men­šie hotely s Airbnb bojo­vali, teraz pocho­pili, že pri spo­lu­práci sa otvá­rajú skvelé nové mož­nosti. A že Airbnb sme­ruje správne doka­zuje aj fakt, že Expe­dia ozná­mila úmy­sel kúpiť jej hlav­ného kon­ku­renta Home­a­way za $3,9 miliardy dolá­rov. “Musíme to brať seri­ózne, sle­du­jeme, čo Airbnb robí a poze­ráme sa na to ako na pre nás poten­ci­onálne veľmi atrak­tívnu mož­nosť,” pove­dal na kon­fe­ren­cií Expe­dia CFO Mark Oker­strom.

zdroj: fastcompany.com

Pridať komentár (0)