Kar­ta sa obra­cia: Hote­ly začí­na­jú lis­to­vať na Airb­nb!

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Business

Oko­lo 60 mili­ó­nov ľudí pou­ži­lo Airb­nb ako mož­nosť nájsť si po mno­hých strán­kach zau­jí­ma­vej­šiu for­mu uby­to­va­nia, ako ponú­ka­jú hote­ly. Teraz sa situ­ácia obrá­ti­la. Na Airb­nb sa regis­tru­jú hote­ly, aby našli nových zákaz­ní­kov.

Mana­žé­ri tra­dič­ných hote­lov tvr­dia, že Airb­nb nie je o moc kom­pli­ko­va­nej­šia ako Expe­dia ale­bo Pri­ce­li­ne. Títo hrá­či si pri­tom berú 10% až 25% popla­tok za rezer­vá­ciu. Airb­nb, pre porov­na­nie, len 3%. “Je to ove­ľa atrak­tív­nej­šie,” hovo­rí Step­han Wes­tman, kon­zul­tant jed­nej hote­lo­vej sie­te, kto­rá lis­tu­je na Airb­nb. “Všet­ky hote­ly potre­bu­jú zapl­niť kapa­ci­ty, nero­zu­miem, pre­čo sa tomu nie­kto brá­ni.”

Airb­nb sa na trhu pev­ne usa­dil ako bookin­go­vý agent pre bed-and-bre­ak­fasts a hos­te­ly. Hote­ly sú teraz ďal­ším kro­kom vpred, Airb­nb by čosko­ro moh­lo pre­stať byť vní­ma­né ako “to mies­to, kde spíš u nie­ko­ho doma.” Hote­ly sú veľ­ký biz­nis. Expe­dia, kto­rá vlast­ní hotels.com, Tra­ve­lo­ci­ty a Orbitz. zaro­bi­la minu­lý rok $5,8 miliar­dy dolá­rov. Pri­ce­li­ne, maji­teľ Booking com a Kay­aku, zaro­bil $8,4 miliar­dy dolá­rov. Obe tie­to spo­loč­nos­ti vní­ma­jú Airb­nb ako kon­ku­ren­ciu.

Pries­kum uká­zal, že až 3500 uby­to­va­ní na Airb­nb v New Yor­ku pat­rí ľuďom, kto­rí ponú­ka­jú viac ako tri uby­to­va­nia. The Box Hou­se Hotel v Bro­ok­ly­ne ponú­ka od 5 do 9 izieb. The Riff na Man­hat­ta­ne ponú­ka jed­nu miest­nosť v “hips­ter­skom hote­li.” The Uni­on Hotel je ďal­ším mies­tom v New Yor­ku, kto­ré kon­ver­to­va­lo na novú plat­for­mu. Ďalej je to naprí­klad The Guest­hou­se Hotel v Chi­ca­gu, kto­rý bol oce­ne­ný ako naj­lep­ší nový hotel v Chi­ca­gu za rok 2014. Hote­lov už teraz náj­de­me stov­ky.

Airb­nb ponú­ka viac ako 2 mili­ó­ny mož­nos­tí, je teda naj­väč­šou hote­lo­vou sie­ťou na sve­te. Mies­to aby men­šie hote­ly s Airb­nb bojo­va­li, teraz pocho­pi­li, že pri spo­lu­prá­ci sa otvá­ra­jú skve­lé nové mož­nos­ti. A že Airb­nb sme­ru­je správ­ne doka­zu­je aj fakt, že Expe­dia ozná­mi­la úmy­sel kúpiť jej hlav­né­ho kon­ku­ren­ta Home­a­way za $3,9 miliar­dy dolá­rov. “Musí­me to brať seri­óz­ne, sle­du­je­me, čo Airb­nb robí a poze­rá­me sa na to ako na pre nás poten­ci­onál­ne veľ­mi atrak­tív­nu mož­nosť,” pove­dal na kon­fe­ren­cií Expe­dia CFO Mark Oker­strom.

zdroj: fastcompany.com

Pridať komentár (0)