Kašlú na tvoj pro­dukt? Urob toto a všet­kým vytrieš zrak!

Lukáš Timko / 20. október 2015 / Tools a produktivita

Vytvo­riť môžete čokoľ­vek, aj hneď teraz. Ak nemáte chuť čítať tento člá­nok, tak rad­šej vez­mite do ruky pero a papier a skúste niečo vymys­lieť.

Určite vám napadne aspoň pol tucta nápa­dov na apli­ká­ciu, knihu alebo pro­dukt. Nápady nie sú na tom všet­kom tou naj­ťaž­šou čas­ťou. Tou ťaž­šou čas­ťou je snaha vytvo­riť niečo, čo ľudí zaujme. Predsa nech­cete, aby váš vysní­vaný nápad zapa­dol pra­chom, len preto, že ho nikto nečíta, nepo­zerá, nepou­žíva alebo nepo­čúva. To hro­bové ticho okolo vášho pro­duktu vie veľmi ľahko zlo­miť vášho ducha.

Ak chcete zau­jať ľudí, tak čítajte ďalej…

Vytvorte niečo, na čom záleží najmä vám

Ak chcete vytvo­riť niečo, čo bude zau­jí­mať ľudí, musí na tom v prvom rade zále­žať vám. Vytvo­riť skvelý pro­dukt je ťažké. Vytvo­riť niečo na čom vám nezá­leží je ešte ťaž­šie. Ak veríte tomu čo robíte, tak vás to bude hnať dopredu, budete schopní pra­co­vať na tom nepretr­žite a najmä skú­šať nové veci.

Vytvorte niečo pre sku­toč­ných ľudí

Naj­lep­šia rada pre vás: vytvorte niečo špe­ci­fické pre nie­koho, koho poznáte. Je to ori­gi­nálny nápad. Vždy, keď budete roz­mýš­ľať nad nie­čím novým, mys­lite na to, ako by to mohlo pomôcť vašim zná­mym.

Ak ste vytvo­rili niečo, na čom vám záleží, musíte sa sám seba spý­tať ďal­šiu otázku – pre koho to robíte? Akú infor­má­ciu potre­bujú? V čom váš pro­dukt môže pomôcť iným? Nemys­lite na svo­jich poten­ci­onál­nych kli­en­tov ako na nejasný kon­cept a sku­pinu ľudí bez tváre. Mys­líte na svo­jich kli­en­tov ako na ozaj­stné osoby s citmi, skú­se­nos­ťami a prí­behmi.

Ste tým pra­vým člo­ve­kom pre tento pro­jekt?

Musíte sa spý­tať sám seba, či máte odvahu, silu, moti­vá­ciu a vášeň vytvo­riť to, čo chcete vytvo­riť. Mys­líme to doslova, ak prí­dete s nápa­dom, môže sa ľahko stať, že to ostane iba v teore­tic­kej rovine. Je ľahké pomý­liť si nad­še­nie s váš­ňou, moti­vá­ciou a schop­nos­ťami.

Ak zis­títe, že váš nápad je prí­liš kom­pli­ko­vaný, vyža­duje si schop­nosti, ktoré nemáte, alebo je finančne náročný, tak ho nerobte, určite vymys­líte niečo iné, na čo budete vhodný. Musíte mať predsa z toho dobrý pocit.

Na nič sa neh­rajte

Určite ste videli rea­lity šou SuperS­tar. Videli ste stovky mla­dých ľudí, ktorí si chceli spl­niť svoj sen. Tak­mer všetci spo­me­nuli, že sa od malička chceli stať spe­vá­kom. Nepo­ve­dia, že chceli spie­vať. Ak na to príde, tak ich cie­ľom nie je vôbec spie­va­nie. Chcú len zažiť ten bujarý životný štýl spe­vá­kov.

Ak by bolo ich cie­ľom iba spie­va­nie, neboli by v rea­lity šou. Spie­vali by každý deň kde­koľ­vek by mohli, písali by pes­ničky, zakla­dali kapely a nahrá­vali hudbu.

To isté platí pre všetko, čo chcete vytvo­riť. Chcete vytvo­riť geniálny pro­dukt, alebo byť iba tým člo­ve­kom čo ten geniálny pro­dukt vytvo­ril? Ak chcete byť iba tým člo­ve­kom, potom nie hneď, ale v budúc­nosti zly­háte v ino­vá­ciách a v posú­vaní vášho pro­duktu na vyš­šiu úro­veň.

Pra­cujte. Pra­cujte tvrdo!

Ak chcete napí­sať knihu, ktorá zlomí nie­komu srdce – pra­cujte tvrdo.

Ak chcete vytvo­riť biz­nis, ktorý zmení svet – pra­cujte tvrdo.

Ak chcete nakres­liť komiks, ktorý odzr­kadlí všetko čím ste a o čom sní­vate – pra­cujte tvrdo.

Ak chcete vytvo­riť pro­dukt, ktorý všetci budú milo­vať – pra­cujte ešte tvr­d­šie.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)