Kata­lin Papp Varg­hová – opus­tila kor­po­rátny svet a plní si sny v biz­nise s čoko­lá­dou

Ráchel Matušková / 25. júna 2016 / Business

Dá sa na Slo­ven­sku vybu­do­vať úspešné pod­ni­ka­nie s čoko­lá­dou? Prečo sa mladá žena roz­hodla opus­tiť dobre roz­be­hnutú kari­éru a vydala sa vlast­nou ces­tou pod­ni­ka­nia s čoko­lá­dou a ako sa jej v tom darí? To a ešte viac sa dočí­tate v roz­ho­vore so zakla­da­teľ­kou Cho­co­maze, Kata­lin Papp Varg­ho­vou.

Ruku hore, kto nemá rád čoko­ládu. Keď sme boli deti s pote­še­ním sme zjedli poľ­ského Miku­láša, ktorý okolo čoko­lády ani nešiel. Teraz však už väč­šina hľadá kva­litu, oby­čajná čoko­láda už nestačí. Toto si asi pove­dala aj Kata­lin Papp Varg­hová, ktorá vo výrobe čoko­lády našla to, čo neve­dela nájsť v kor­po­rát­nom svete, kre­a­ti­vitu.

Kata­lin je nepo­sedná žena, ktorá vždy hľa­dala prí­le­ži­tosti na seba­re­a­li­zá­ciu a tak keď si uve­do­mila, že jej aktu­álna práca ju nena­pĺňa, roz­hodla sa vydať vlast­nou ces­tou. Do dneš­ného dňa to neoľu­to­vala. Kata­lin zalo­žila Cho­co­maze, hoci o čoko­láde toho veľa neve­dela, Všetko sa musela naučiť, nie len čo sa týka remesla, ale aj pod­ni­ka­nia. Nedala sa však odra­diť žiad­nymi pre­káž­kami hoci vedela, že to nebude ľahká cesta.

12115988_1074145355938405_9191128722901167915_n

foto: archív KPV

Kata­lin svoje šance na úspech zvý­šila tým, že dostala čoko­ládu do online sveta a zákaz­ní­kom ponúkla niečo viac. Čoko­lády Cho­co­maze nie sú výni­močné len kva­li­tou, ale aj tým, že si zákaz­ník sám môže nakom­bi­no­vať druhy čoko­lády a prí­chute. Kata­lin tvrdí, že zákaz­nícky ser­vis má byť na prvom mieste, ak chce byť pod­nik úspešný. V Cho­co­maze sa neus­tále sna­žia pri­ná­šať nové pro­dukty a tak udr­žia­vať pozor­nosť zákaz­ní­kov.

V dneš­nom svete plnom rôz­nych tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vok je Cho­co­maze prí­jem­nou zme­nou. A najmä slad­kou!

Aké boli začiatky pod­ni­ka­nia a aké to bolo začí­nať od nuly? Aj o tom poroz­prá­vala Kata­lin Papp Varg­hová, zakla­da­teľka Cho­co­maze.

Screen Shot 2016-02-11 at 10.00.24

foto: archív KPV

Ponú­kate hotové čoko­lády, ale aj mož­nosť navr­hnúť si vlastnú kom­bi­ná­ciu. O čo je väčší záu­jem? Bude sa port­fó­lio pro­duk­tov roz­ši­ro­vať alebo by ste ho rad­šej mali úzke?

Našim cie­ľom bolo od začiatku, aby sme zákaz­ní­kom ponúkli mož­nosť využi­tia svo­jej kre­a­ti­vity. Som veľmi rada, že si naši zákaz­níci vytvá­rajú svoje kom­bi­ná­cie, hoci pos­kla­da­nie svo­jej vlast­nej čoko­lády trvá určite dlh­šie, ako si vybrať už hotovú kom­bi­ná­ciu. Z hľa­diska výroby je pre nás trosku nároč­nej­šia výroba vlast­ných kom­bi­ná­cii, lebo každú jed­not­livú kom­bi­ná­ciu si musíme vopred pre­mys­lieť, ako budeme jed­not­livé posýpky dávať na povrch čoko­lády. Ale na dru­hej strane je to vždy zábavné vytvá­rať nové chu­ťové kom­bi­ná­cie. Mám stále nové nápady v hlave, ale momen­tálne pra­cu­jeme na iných pro­jek­toch, po kto­rých možno na via­nočnú sezónu vznikne aj nový pro­dukt.

12309552_1100212776664996_4488849355280299768_o

foto: archív KPV

Pre­dá­vate len pro­stred­níc­tvom Vašej inter­ne­to­vej stránky alebo aj inak? Pre­dá­vať čoko­ládu on-line je dosť nety­pické, aké to je pra­co­vať v on-line svete s kla­sic­kým pro­duk­tom?

Na začiatku sme pre­dá­vali čoko­ládu len cez náš e-shop, ale časom sme zís­kali aj skve­lých par­tne­rov, ktorí našu čoko­ládu poznajú a náš prí­beh vedia odo­vzdať aj ich zákaz­ní­kom nie len na Slo­ven­sku, ale aj v zahra­ničí. Ľudia kupujú veľa vecí na inter­nete. Kupo­vať čoko­ládu na Slo­ven­sku nebolo kaž­do­denné, ale mys­lím, že si ľudia na to aj cez nás zvykli. Ale bez fyzic­kej prí­tom­nosti na jed­not­li­vých trhoch a výsta­vách by bolo určite ťaž­šie zís­kať si nových zákaz­ní­kov.

Na čo si treba dať pozor?

Pozor treba dávať na veľmi veľa vecí každý deň, bolo by ťažké vybrať jednu. Ale možno jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí je doda­nie čoko­lády, čo samoz­rejme musí pre­bie­hať tak, aby zákaz­ník dostal balík do ruky nepoš­ko­dený. Preto úzko spo­lu­pra­cu­jeme s doda­cou služ­bou a sle­du­jeme feed­backy našich zákaz­ní­kov.

10407607_887807011238908_6306420271068874206_n

foto: archív KPV

Výroba a pre­daj čoko­lády sa zdá byť jed­no­du­chým a jas­ným obcho­dom. Vy ste však pri­dali aj mož­nosť vytvo­re­nia vlast­nej čoko­lády zákaz­ní­kom, čím sa model roz­ši­ruje, mení. Prečo ste sa tak roz­hodli?

V prvom rade aj mne osobne chý­bala kre­a­ti­vita v mojej práci, preto som sa roz­hodla pod­ni­kať. A keď som sa už roz­hodla pre čoko­ládu, chcela som, aby si každý mohol pre­žiť len trosku kúzlo výroby čoko­lády, aby si mohol vybrať ingre­dien­cie sám. Aj ja som mala rada ako malá štu­dent­skú pečať, ale žela­tínu by som z toho veľmi rada vyne­chala. Najprv som roz­mýš­ľala o výrobe pra­li­niek, ale kvôli legis­la­tív­nym pre­káž­kam som rad­šej zostala pri tabuľ­ko­vej výrobe a z toho som chcela vytiah­nuť to maxi­mum.

_DE_4736-Edit

foto: archív KPV

Aké boli začiatky pod­ni­ka­nia?

S CHO­CO­MAZE som začí­nala úplne sama pred vyše 3 rokmi v tých istých miest­nos­tiach, kde sme aj teraz, len sme trošku vyrástli, máme viac pries­to­rov.

Ako je na tom pod­nik teda dnes?

Dnes máme 3 stá­lych zamest­nan­cov v nasej manu­fak­túre. Nepred­stavte si obrov­skú výrobnú halu, je to men­šia manu­fak­túra, kde celý deň tečie čoko­láda. Každý rok máme viac a viac spo­koj­ných par­tne­rov a zákaz­ní­kov. Pre­došlý rok bol prvý keď sme sa roz­hodli ísť aj na zahra­ničný trh, našťas­tie s pozi­tív­nymi výsled­kami. Uvi­díme čo všetko pre nás chystá novy rok.

Je na slo­ven­skom trhu dosta­točný dopyt po vašich pro­duk­toch? Všade počuť, že Slo­váci sú chu­dobní a Vaša čoko­láda je luxus­ným stat­kom. Pod­ni­káte len na Slo­ven­sku alebo aj v zahra­ničí?

Kvôli slo­ven­skému trhu sme tam, kde teraz sme a preto som naším zákaz­ní­kom veľmi vďačná. Naša čoko­láda je hlavne dar­če­kový pro­dukt, ktorý si ľudia neku­pujú na každý deň, ale hlavne na sviatky. Je to ako kvet, či víno, len o trošku viac. Samoz­rejme, k tomu aby sme mohli ďalej napre­do­vať a spĺňať si aj naše sny sa musíme uká­zať aj na zahra­nič­nom trhu. K tomu nám pomohli aj dve oce­ne­nia, ktoré sme zís­kali na zahra­nič­ných súťa­žiach, 1 hviez­dičku Great Taste Awards a bron­zovú medailu v súťaži za naj­lep­šiu mliečnu čoko­ládu vo východ­nej Európe.

1960770_742607122425565_185153516_o

foto: archív KPV

Vaše čoko­lády pôso­bia veľmi podobne ako dizajn stránky a ako logo – moderne, svieže, sim­ple. Je to zámer držať všetko v jed­nej línii? Nepô­so­bia škro­bene ani pre­hnane luxusne, hoci by pokojne mohli. Prečo?

Chcela som už od začiatku, aby sme nero­bili len chutné čoko­lády, ale uká­zali, že aj na Slo­ven­sku sa dajú robiť nadš­tan­dardné pro­dukty, ktoré sa vedia umiest­niť aj na zahra­nič­nom trhu. A k tomu je potrebný nie­len dobrý pro­dukt, ale aj dobrý dizajn. Nás dizajn pre­šiel cez via­ceré zmeny počas uply­nu­lých rokov, našli sme nášho „dvor­ného dizaj­néra“, kto­rým je Róbert Szabó. Každý máme svoj vlastný nápad, on nie­kedy extrém­nej­šie, ale vždy si náj­deme kom­pro­mis, ktorý bude v pros­pech čoko­lády a značky.

Každý pro­dukt má svoj vlastný prí­beh a k tomu aj jedi­nečný štýl, vždy je ale naj­dô­le­ži­tej­šie, aby domi­no­val pro­dukt a k tomu bale­nie dávalo pod­poru. Momen­tálne pra­cu­jeme na novej kra­bici 3x3, ktorá bude har­mo­ni­zo­vať s dote­raj­ším dizaj­nom, ale záro­veň bude trosku aj viac odtr­hnutá od nášho kla­sic­kého dizajnu.

_DE_4773-Edit

Prečo sa mladá žena roz­hodla pre remeslo? Predsa len dnes sú popu­lárne kor­po­rá­cie, práca s počí­ta­čom a výroba čoko­lády je manu­álna výroba.

Keď som skon­čila gym­ná­zium mala som 2 vysní­vané práce, buď štu­do­vať archi­tek­túru alebo medzi­ná­rodné vzťahy. Nako­niec som sa roz­hodla pre medzi­ná­rodné vzťahy. Bez mojej snahy pra­co­vať v poli­tike, by som sa nedos­tala do Bru­selu, neob­ľú­bila by som si mesto a hlavne kva­litnú čoko­ládu, neštu­do­vala by som mar­ke­tin­govú komu­ni­ká­ciu a nero­bila by som pro­jekt pre malú čoko­lá­dovňu v Bru­seli. Tak sa to všetko začalo.

Počas uni­ver­zity som vždy pra­co­vala, kore­pe­to­vala som deti z anglič­tiny a nemčiny, pra­co­vala som v banke ako asis­tentka zástupcu gene­rál­nej ria­di­teľky, robila som na pro­jek­toch finan­co­va­ných z fon­dov EU, ale vždy mi niečo chý­balo. Od mojich rodi­čov som už od malička videla, koľko pra­cujú nie len v ich práci, ale aj v záh­rade keď sme pra­co­vali pod fóliou, preto som nikdy nemala strach z fyzic­kej práce. Práca s čoko­lá­dou je fyzicky náročná, keď nemáte auto­ma­ti­zo­vané stroje a na začiatku som aj ja mie­sila ručne 10-50kg čoko­lád denno-denne…nemusela som aspoň cho­diť do posil­ňovne.

12373313_1108664762486464_3191802055848209718_n

Čo ste naj­viac zva­žo­vali pri roz­ho­do­vaní o vstupe do pod­ni­ka­nia? Čo Vás moti­vo­valo a čo naopak odrá­dzalo? Na čo si treba dať pozor? A čo by ste už dnes možno uro­bili inak?

Veľmi som sa nad tým neza­mýš­ľala, jed­no­du­cho som sa roz­hodla, že si idem zme­niť svoj život. Keď mi to nevyjde, môžem hoci­kedy naďa­lej pra­co­vať pred počí­ta­čom v neja­kej kor­po­rá­cii. To boli samoz­rejme prvé myš­lienky, potom som strá­vila hodiny plá­no­va­ním, písa­ním busi­ness plánu a hlavne som bola v kuchyni a vyrá­bala som vše­li­jaké čoko­lády. Na začiatku ma všetko moti­vo­valo, nech­cela som vidieť nejaké nega­tíva v pod­ni­kaní, hoci ma moji rodi­čia na to upo­zor­nili, že to nebude jed­no­du­ché. Ale som vytrvalá. Odrá­dzala ma najmä legis­la­tíva, obme­dze­nia, mini­málna pod­pora mla­dých ktorí chcú pod­ni­kať.

Ale všetko sa dá zvlád­nuť a napre­do­vať ďalej. Naj­väčší pozor treba dávať na to, aby každý jasne videl aké finan­cie jeho pod­ni­ka­nie vyža­duje, koľko do toho treba inves­to­vať a aké ciele sta­no­vuje člo­vek pre seba, aby sa tie inves­tí­cie aj vrá­tili. Je to ako keď začnete sta­vať dom, ak si neviete naplá­no­vať jed­not­livé kroky a nevi­díte ich finančnú stránku, môže sa stať, že ten dom nikdy nepo­sta­víte. Každý deň je v pod­ni­kaní iný a vždy je niečo, čo by som uro­bila inak, aj ja sa stále učím. Kaž­do­pádne treba nie­kedy menej roz­mýš­ľať a viac robiť, lebo v pod­ni­kaní čas letí 5x rých­lej­šie ako v bež­nom pra­cov­nom živote.

1461041_687603314592613_1804203656_n

foto: archív KPV

Na čo ste si v začiat­koch dávali naj­väčší pozor a na čo sa sústre­díte dnes? Aký to bol pocit vrhnúť sa na pod­ni­ka­nie?

Na začiatku, ale aj dnes je pre mňa veľmi dôle­žité, aby sme dodr­žia­vali všetky hygie­nické pred­pisy. Keď s jed­nou čoko­lá­dou nie sme 100% spo­kojní, tak si to rad­šej pri­pra­víme znova. Je pre mňa dôle­žité, ak prí­dem k naším par­tne­rom do obchodu a uvi­dím našu čoko­ládu, aby žia­rila tak ako od nás z výroby odišla. V biz­nise je pre mňa naj­dô­le­ži­tej­šia otvo­re­nosť, úprim­nosť a komu­ni­ká­cia. Je pre mňa obrov­skou moti­vá­ciou, ak sú naši par­tneri spo­kojní nie­len s našimi pro­duktmi, ale aj s našou úrov­ňou komu­ni­ká­cie. Do dneš­ného dna som veľmi rada, že pod­ni­kám, ako som spo­mí­nala, čas ide oveľa rých­lej­šie keď pod­ni­káte. Je to magický svet plný úžas­ných zážit­kov.

anner

foto: archív KPV

Aké je to pod­ni­kať na Slo­ven­sku? Aké je podľa Vás slo­ven­ské pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die?

Ja som veľmi rada, že som sa vrá­tila nas­päť na Slo­ven­sko a pod­ni­kám tu. Je to väč­šia výzva uká­zať svetu, že značka zo Slo­ven­ska môže byt takisto úspešná, ale čím väč­šia výzva, tým väč­šia moti­vá­cia pre mňa. Som si istá, že každá kra­jina má svoje pro a kon­tra pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia. U nás by som si oce­nila výhod­nej­šie doda­cie ceny, aby sme mohli aj my raz prísť s „worl­dwide free ship­ping“ ktoré momen­tálne je ešte len snom.

Na záver, čo by ste pora­dili mla­dým ľuďom? Majú sa púš­ťať do pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku?

Určíte áno, ak majú dobrý nápad a odhod­la­nie, nemajú čo stra­tiť.

Screen Shot 2016-02-11 at 10.00.38

foto: archív KPV

Čo pre Vás zna­mená úspech?

Keď vidím, že moja rodina je šťastná.

Aké máte plány s Cho­co­maze?

Určite sa neza­sta­víme ani v novom roku, čoskoro pred­sta­víme našu novú stránku, ktorá bude ešte jed­no­duch­šia a ponúkne via­cero nových fun­kcií, ako naprí­klad pos­kla­da­nie čoko­lády s vlast­nou fot­kou, ale tie naj­väč­šie plány Vám dúfam, že čoskoro môžem pre­zra­diť.

11891219_1055332581153016_7723244735957360448_n

foto: archív KPV

Zdroj:chocomaze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kata­lin Papp Varg­hová

Pridať komentár (0)