Kaymu.sk pomôže pre­daj­com k úspe­chu

Rišo Néveri / 6. máj 2015 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sko prišla nová obchodná komu­nita Kaymu.sk. Za cieľ si sta­no­vila pomôcť pre­daj­com písať vlastné prí­behy úspe­chu a kupu­jú­cim zlep­šiť skú­se­nosť z nákupu. O tom, ako Kaymu fun­guje a prečo to vlastne celé vzniklo, sme sa poroz­prá­vali s Ale­xan­drom Zaku­ciom, Coun­try Mana­ge­rom Kaymu.sk.

Ahoj Alex, pred­sta­vil by si sa nám na úvod? Kto si, čo robíš, čo si robil a ako si sa ku „Kaymu“ dostal? :)

Zdra­vím Star­ti­tup komu­nitu! Som Coun­try Mana­ger pre Kaymu.sk na Slo­ven­sku. Pôvodne som pra­co­val ako Sales Mana­ger pre start-up Food­panda (star­tup, za kto­rým stojí rov­naký inves­tor — Roc­ket Inter­net) a pred­tým som stá­žo­val na pro­jekte v Google. Vo Food­pande som postupne postú­pil na pozí­ciu Coun­try Mana­gera. Neskôr chcel inku­bá­tor Roc­ket Inter­net roz­ší­riť Kaymu aj do Európy a tak mi ponúkli mož­nosť roz­be­hnúť Slo­ven­sko.

Čo je Kaymu a kde táto plat­forma vznikla? 

Kaymu je online obchodná komu­nita, ktorá spája pre­daj­cov a kupu­jú­cich. Našim cie­ľom je poskyt­núť plat­formu, ktorá umožní pre­daj­com písať ich vlastné úspešné prí­behy. Jed­no­du­cho pove­dané, sna­žíme sa naším pre­daj­com pri­niesť čo naj­viac objed­ná­vok a naším kupu­jú­cim zau­jí­mavé ceny a pohod­lie, pre­tože všetko nájdu na jed­nom online mieste — naj­nov­šie už aj cez mobilnú apli­ká­ciu pre Android a Black­berry. Apli­ká­ciu iOS oča­ká­vame už čoskoro.

Ako sa Kaymu líši od ostat­ných plat­fo­riem na pre­daj a nákup? Pri­po­mína mi dobre známy Ama­zon, alebo čín­sku Ali­babu, ktoré síce na Slo­ven­sku nemáme, ale môžeme si z nich tovar objed­nať aj u nás.

Náš busi­ness model fun­guje na trans­akč­nom prin­cípe — agre­gu­jeme ponuku malých a stred­ných pre­daj­cov. Nemáme cen­trálny sklad a venu­jeme sa kva­lit­nému spro­stred­ko­va­niu objed­ná­vok. Keďže sme priamo na Slo­ven­sku, môžeme ponú­kať rých­lej­šie a pohodl­nej­šie doda­nie, ochranu spot­re­bi­teľa podľa slo­ven­skej legis­la­tívy a služby pre zákaz­níka v slo­ven­skom jazyku. Máme info­linku, live­chat a aktívnu face­bo­okovú komu­ni­ká­ciu. Sme tak veľmi blízko k slo­ven­skému zákaz­ní­kovi a to je naša výhoda. Navyše pod­po­ru­jeme lokál­nych pod­ni­ka­te­ľov a zvy­šu­jeme ich kon­ku­ren­cie­schop­nosť v rámci slo­ven­ského trhu.

Aký je prí­beh Kaymu na Slo­ven­sku? Čo ste potre­bo­vali spra­viť, aby ste ho na Slo­ven­sko dostali?

Začali sme v Júli 2014, kedy sme potre­bo­vali hlavne loka­li­zo­vať stránku, dohod­núť sa s čo naj­viac pre­daj­cami, pri­dá­vať ich pro­dukty na náš web. A, samoz­rejme, robiť kon­trolu kva­lity a tes­to­va­nie, či všetko fun­guje ako má. Reálne sme začali až v decem­bri 2014, keď sa spus­til mar­ke­ting.

Už na začiatku sme si všimli, že slo­ven­ský e-com­merce je dosť kom­pe­ti­tívny. Nebe­rieme to však ako pre­kážku, ale, naopak, ako prí­le­ži­tosť pri­ná­šať zákaz­ní­kom šir­šiu ponuku nových pro­duk­tov.

Pre­čou fun­guje Kaymu iba lokálne? Chcete to v budúc­nosti zme­niť?

Chceme pôso­biť lokálne, aby sme pod­po­ro­vali na jed­nej strane slo­ven­ských obchod­ní­kov, či výrob­cov. Na dru­hej strane sa chceme vyhý­bať „mon­štro­zi­tám“ typu mesačná doda­cia lehota. Chceme byť čo najb­liž­šie k slo­ven­skému zákaz­ní­kovi. Ak vám tovar od zahra­nič­ného e-shopu nevy­ho­vuje, musíte to na svoje náklady posie­lať do zahra­ni­čia, čakať do 8 – 12 pra­cov­ných dní na doru­če­nie a potom na vrá­ta­nie peňazí cez medzi­štátny ban­kový pre­vod. Pokiaľ neho­vo­ríte ply­nulo po anglicky, tak na kli­ent­sky ser­vis môžete zabud­núť. Toto je pre nás cesta, ako pri­niesť online naku­po­va­nie bliž­šie k slo­ven­ským zákaz­ní­kom.

Na dru­hej strane, ak by mal pre­dajca pro­dukty, ktoré chce ponú­kať aj v iných kra­ji­nách, kde je Kaymu, a vie si zabez­pe­čiť logis­tiku, tak ho nemáme prob­lém posu­núť kole­gom z iných kra­jín.

Pus­til si sa do práce s Kaymu sám alebo ste za tým via­cerí?

Začal som s dvoma kole­gami, kto­rých som rovno zobral z Food­pandy. Je to určite tímová práca a som veľmi vďačný za to, aký mám okolo seba tím.

Čo vás moti­vo­valo pus­tiť sa do toho?

Moti­vuje ma stáť pri zrode nie­čoho nového. Takisto mám rád dyna­mické pro­stre­die, kde sa člo­vek stre­táva kaž­do­denne s novými výzvami. Roz­hodne sa tu nenu­díme. Mys­lím si, že Kaymu má obrov­ský poten­ciál. Stačí si pozrieť medzi­ročný rast E-com­merce ( ~13% zdroj: Euro­mo­ni­tor 2013) a inter­ne­tovú penet­rá­ciu, kde je jasne vidno, že na Slo­ven­sku sa “koláč” jed­no­značne zväč­šuje.

Darí sa zatiaľ Kaymu? Čo hovo­ria čísla?

Ras­tieme kaž­dým dňom a v per­cen­tu­ál­nych náras­toch to vyzerá výborne, ako to už pri štarte z nuly býva. Aktu­álne máme na Kaymu 140 pre­daj­cov s viac než 100-tisíc inze­rátmi. Nemô­žem tiež zabud­núť na náš face­book, kde máme tak­mer 5-tisíc fanú­ši­kov, i keď vy môžete vidieť iba glo­bálne číslo 3,5 mil pre Kaymu celo­sve­tovo.

Kam plá­nu­jete Kaymu posu­núť ďalej?

Pri­márne sa sústre­díme na vylep­šo­va­nie pro­duktu, aby našim par­tne­rom umož­nili pre­dá­vať čo naje­fek­tív­nej­šie a aby sme záro­veň zlep­šo­vali jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia, spo­koj­nosť a ušet­rili peniaze našim zákaz­ní­kom. Pra­cu­jeme na akvi­zí­cii nových par­tne­rov, ktorí nám pomôžu roz­ší­riť a zatrak­tív­niť ponuku. Takisto sa sna­žíme postupne pre­ni­kať do kom­pletne nových kate­gó­rií, ide­álne s vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou. Momen­tálne pri­pra­vu­jeme iOS apli­ká­ciu, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta už čoskoro.

Z glo­bál­neho hľa­diska je ambí­ciou Kaymu stať sa naj­väč­šou online obchod­nou komu­ni­tou mimo U.S. a Číny.

Kaymu zarába účto­va­ním pro­ví­zií z pre­vo­dov medzi kupu­jú­cim a pre­daj­com. O tento zisk sa delíte s tvor­cami Kaymu?

Áno, náš busi­ness model je posta­vený na účto­vaní pro­ví­zií z kaž­dej úspešne spro­stred­ko­va­nej objed­návky. Momen­tálne však všet­kým novým par­tne­rom ponú­kame skú­šobnú lehotu, počas kto­rej za spro­stred­ko­vané objed­návky nepla­tia vôbec nič. Môžu si takto otes­to­vať spo­lu­prácu s Kaymu a pre­sved­čiť a o výho­dách našej online komu­nity bez­platne. Túto „trial period“ si môžeme dovo­liť vďaka tomu, že za nami stojí naozaj veľký inves­tor (Roc­ket Inter­net).

Aké mar­ke­tin­gové výhody ponú­kate pre­daj­com?

V prvom rade máme cen­tra­li­zo­vaný mar­ke­tin­gový tím, ktorý si nemôže dovo­liť každý pre­dajca. Naši par­tneri si často spra­vujú sociálne siete a mar­ke­ting sami popri pre­daji, logis­tike, záso­bách, finanč­nom manaž­mente a per­so­nál­nej agende. To sa jed­no­du­cho nedá stí­hať. Pre­daj­com s kva­lit­nou ponu­kou a atrak­tív­nymi cenami ponú­kame mar­ke­tin­gový push — či už cez face­book alebo google. Ďal­ším kaná­lom je náš face­book fan­page, kde aktívne komu­ni­ku­jeme s našou online komu­ni­tou.

Sna­žíte sa kon­tro­lo­vať aj „kva­litu“ pre­daj­cov? Nie je prí­liš časovo náročné kon­tro­lo­vať spätné väzby?

Zame­ria­vame sa na spo­lu­prácu s pre­daj­cami, ktorí sú schopní garan­to­vať atrak­tívne ceny a krátke doda­cie lehoty. Sme otvo­rení kaž­dej novej prí­le­ži­tosti na spo­lu­prácu, naši obchodní par­tneri ale musia spĺňať základné štan­dardy.

O kon­trolu kva­lity sa v neskor­šom štá­diu stará už samotná komu­nita. Pri kaž­dej objed­návke má kupu­júci mož­nosť ohod­no­tiť pre­dajcu a dať tak najavo, nakoľko bol spo­kojný s prie­be­hom objed­návky. Tieto hod­no­te­nia sa pre­mie­tajú aj do pora­dia, v akom sa pro­dukty na stránke zobra­zujú. Je to taký samo­čis­tiaci mecha­niz­mus.

Posledné štá­dium kon­troly kva­lity je naša Busi­ness Intel­li­gence plat­forma, ktorá nás každý týž­deň upo­zorní na pre­daj­cov, ktorý nespĺňajú nie­ktoré kri­té­ria.

Okrem toho hod­no­tíme úro­veň spo­lu­práce aj my sami. Pre­daj­com sú na základe fak­to­rov ako počet objed­ná­vok, hod­no­te­nie kli­en­tov, rých­losť doda­nia, a pod. pri­de­ľo­vané oce­ne­nia bron­zový, strie­borný, zlatý, alebo pla­ti­nový pre­dajca. To je ďal­šia forma ria­de­nia kva­lity.

Ale­xovi ďaku­jeme za roz­ho­vor.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)