KAŽI­MÍR: SLO­VEN­SKÉ STAR­TU­PY BUDÚ OSLO­BO­DE­NÉ OD DANE!

Marek Lavčák / 11. augusta 2014 / Lifehacking

Star­tu­pis­ti, star­tu­pis­t­ky a star­tup­ča­tá POZOR, počas nasle­du­jú­cich riad­kov mož­no nebu­de­te veriť vlast­ným očiam. Vo vlá­de vzni­ká ini­cia­tí­va pod­ľa kto­rej by mali byť star­tu­py oslo­bo­de­né od pla­te­nia daní vo svo­jej začia­toč­nej fáze. Počas prvých dvoch rokov tak vzni­ka­jú­ce ino­va­tív­ne pod­ni­ky budú môcť byť úpl­ne oslo­bo­de­né od dane a neskôr pre ne bude pla­tiť zní­že­ná sadz­ba dane, nie súčas­ných 22%.

Pod­ľa odbor­ní­kov vznik­lo za posled­né tri roky u nás viac ako 1000 star­tu­pov. Rezort finan­cií sa zrej­me aj pre­to roz­ho­dol pod­po­riť ino­vá­cie a mla­dých pod­ni­ka­te­ľov. Obdi­vu­hod­ne našlo minis­ter­stvo kon­cept, kto­rý nebu­de stáť štát­nu poklad­ni­cu ťaž­ké mili­ó­ny a dokon­ca by mohol byť efek­tív­ny.

Mla­dým pod­ni­ka­te­ľom chce štát okrem dane odpus­tiť aj nesláv­ne a ostro kri­ti­zo­va­né štát­ne licen­cie, kto­ré sú pre pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí nie sú plat­ca­mi DPH na úrov­ni 480 eur a pre regis­tro­va­ných plat­cov DPH v roz­me­dzí 960 až 2880 eur . Pod­ľa infor­má­cií den­ní­ka Prav­da sa má táto úľa­va týkať pod­ni­kov, kto­ré majú v prvých rokoch pod­ni­ka­nia roč­ný obrat niž­ší ako 200 tisíc eur.

Okrem toho sú avi­zo­va­né ďal­šie vychy­táv­ky. Štát roz­dá kupó­ny pou­ži­teľ­né na odbor­ný men­to­ring vo výš­ke až 80 mili­ó­nov eur (čo vysvet­ľu­je hľa­da­nie exper­tov na star­tu­py spo­mí­na­né v člán­ku). Hod­no­ta jed­not­li­vých pou­ká­žok bude od 3000 do 8000 eur s cie­ľom pod­po­riť 1000 star­tu­pov.

Ďal­ším kro­kom je vytvo­re­nie šti­pen­dij­né­ho prog­ra­mu, kto­rý pod­po­rí štu­den­tov so záuj­mom o roz­be­hnu­tie ino­va­tív­nej myš­lien­ky, naj­ne­skôr šty­ri roky po ukon­če­ní štú­dia.

Zdro­je pre ten­to prog­ram chce vlá­da čer­pať z pros­tried­kov EÚ.

Urči­te vám napad­lo, že sa to bude zne­uží­vať a penia­ze sa roz­ko­tú­ľa­jú ako to býva zvy­kom. Tvor­co­via pri­pra­vo­va­né­ho záko­na však mys­lia aj na to.

Pod­ľa den­ní­ka prav­da ma byť star­tup v záko­ne defi­no­va­ný nasle­dov­ne :

Star­tu­py sú novo zalo­že­né pod­ni­ky, res­pek­tí­ve pod­ni­ky v štá­diu zalo­že­nia, kto­ré sa sna­žia mate­ria­li­zo­vať ale­bo už mate­ria­li­zo­va­li urči­tú myš­lien­ku do pro­duk­to­vej podo­by, kto­rej pri­da­ná hod­no­ta spo­čí­va vo výni­moč­nos­ti na trhu a rie­še­ní prob­lé­mu, kto­ré­ho rie­še­nie dopo­siaľ nebo­lo zná­me. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka musia byť tie­to spo­loč­nos­ti šká­lo­va­teľ­né, tzv. sca­le up a to tým, že sa ich pro­duk­ty a služ­by začnú vyrá­bať vo veľ­kom roz­sa­hu s cie­ľom rie­še­nia nedos­tat­ku čo naj­šir­šej spo­lo­čen­skej sku­pi­ny, ale­bo vyká­žu poten­ciál na rých­ly eko­no­mic­ký dopad. Pro­dukt ale­bo služ­ba star­tu­pu musí mať [tech­no­lo­gic­ký a/alebo výskum­ný základ], musí využí­vať infor­mač­né tech­no­ló­gie na pre­daj, bran­ding, výro­bu produktu/služby a musí sa týkať slu­žieb, kto­ré v trho­vých pod­mien­kach majú šan­cu uspieť od začiat­ku pod­ni­ka­nia v prí­pa­de záuj­mu kli­en­tov.“

Tie­to výho­dy by sa moh­li sku­toč­ne­dos­tať tam kam naozaj sme­ru­jú. Nema­lo by sa tak stať, že sa star­tu­pis­tom bude nazý­vať aj výrob­ca dre­ve­ných dom­če­kov do záh­ra­dy.

Drž­me pal­ce a dúfaj­me, že to dob­re dopad­ne.

Pridať komentár (0)