KAŽI­MÍR: SLO­VEN­SKÉ STAR­TUPY BUDÚ OSLO­BO­DENÉ OD DANE!

Marek Lavčák / 11. augusta 2014 / Tools a produktivita

Star­tu­pisti, star­tu­pis­tky a star­tup­čatá POZOR, počas nasle­du­jú­cich riad­kov možno nebu­dete veriť vlast­ným očiam. Vo vláde vzniká ini­cia­tíva podľa kto­rej by mali byť star­tupy oslo­bo­dené od pla­te­nia daní vo svo­jej začia­toč­nej fáze. Počas prvých dvoch rokov tak vzni­ka­júce ino­va­tívne pod­niky budú môcť byť úplne oslo­bo­dené od dane a neskôr pre ne bude pla­tiť zní­žená sadzba dane, nie súčas­ných 22%.

Podľa odbor­ní­kov vzniklo za posledné tri roky u nás viac ako 1000 star­tu­pov. Rezort finan­cií sa zrejme aj preto roz­ho­dol pod­po­riť ino­vá­cie a mla­dých pod­ni­ka­te­ľov. Obdi­vu­hodne našlo minis­ter­stvo kon­cept, ktorý nebude stáť štátnu poklad­nicu ťažké mili­óny a dokonca by mohol byť efek­tívny.

Mla­dým pod­ni­ka­te­ľom chce štát okrem dane odpus­tiť aj neslávne a ostro kri­ti­zo­vané štátne licen­cie, ktoré sú pre pod­ni­ka­te­ľov, ktorí nie sú plat­cami DPH na úrovni 480 eur a pre regis­tro­va­ných plat­cov DPH v roz­me­dzí 960 až 2880 eur . Podľa infor­má­cií den­níka Pravda sa má táto úľava týkať pod­ni­kov, ktoré majú v prvých rokoch pod­ni­ka­nia ročný obrat nižší ako 200 tisíc eur.

Okrem toho sú avi­zo­vané ďal­šie vychy­távky. Štát rozdá kupóny pou­ži­teľné na odborný men­to­ring vo výške až 80 mili­ó­nov eur (čo vysvet­ľuje hľa­da­nie exper­tov na star­tupy spo­mí­nané v článku). Hod­nota jed­not­li­vých pou­ká­žok bude od 3000 do 8000 eur s cie­ľom pod­po­riť 1000 star­tu­pov.

Ďal­ším kro­kom je vytvo­re­nie šti­pen­dij­ného prog­ramu, ktorý pod­porí štu­den­tov so záuj­mom o roz­be­hnu­tie ino­va­tív­nej myš­lienky, naj­ne­skôr štyri roky po ukon­čení štú­dia.

Zdroje pre tento prog­ram chce vláda čer­pať z pros­tried­kov EÚ.

Určite vám napadlo, že sa to bude zne­uží­vať a peniaze sa roz­ko­tú­ľajú ako to býva zvy­kom. Tvor­co­via pri­pra­vo­va­ného zákona však mys­lia aj na to.

Podľa den­níka pravda ma byť star­tup v zákone defi­no­vaný nasle­dovne :

Star­tupy sú novo zalo­žené pod­niky, res­pek­tíve pod­niky v štá­diu zalo­že­nia, ktoré sa sna­žia mate­ria­li­zo­vať alebo už mate­ria­li­zo­vali určitú myš­lienku do pro­duk­to­vej podoby, kto­rej pri­daná hod­nota spo­číva vo výni­moč­nosti na trhu a rie­šení prob­lému, kto­rého rie­še­nie dopo­siaľ nebolo známe. Z dlho­do­bého hľa­diska musia byť tieto spo­loč­nosti šká­lo­va­teľné, tzv. scale up a to tým, že sa ich pro­dukty a služby začnú vyrá­bať vo veľ­kom roz­sahu s cie­ľom rie­še­nia nedos­tatku čo naj­šir­šej spo­lo­čen­skej sku­piny, alebo vykážu poten­ciál na rýchly eko­no­mický dopad. Pro­dukt alebo služba star­tupu musí mať [tech­no­lo­gický a/alebo výskumný základ], musí využí­vať infor­mačné tech­no­ló­gie na pre­daj, bran­ding, výrobu produktu/služby a musí sa týkať slu­žieb, ktoré v trho­vých pod­mien­kach majú šancu uspieť od začiatku pod­ni­ka­nia v prí­pade záujmu kli­en­tov.“

Tieto výhody by sa mohli sku­toč­ne­dos­tať tam kam naozaj sme­rujú. Nemalo by sa tak stať, že sa star­tu­pis­tom bude nazý­vať aj výrobca dre­ve­ných dom­če­kov do záh­rady.

Držme palce a dúfajme, že to dobre dopadne.

Pridať komentár (0)