Kde­koľ­vek je, určite je bohatý — zakla­da­teľ Bit­Co­inu Satoshi Naka­moto

Lukáš Gašparík jr. / 18. mája 2015 / Tools a produktivita

A kto je Satoshi Naka­moto? Zakla­da­teľ inter­ne­to­vej meny Bit­Coin, teda aspoň jeho pse­udo­nym. Jeho pravé meno svet nepozná, teda vlastne ho ešte nikto nikdy nevi­del. Prečo je tomu tak? Má sa čoho obá­vať?

Satoshi Naka­moto bol najak­tív­nejší v rokoch 2009 až 2011, kedy hral v Bit­Coin komu­nite veľkú úlohu. Aj to však bolo iba pro­stred­níc­tvom emai­lov, nikdy nie tele­fo­nicky alebo dokonca osobne. Potom sa však z ničoho nič vypa­ril a odvtedy, akoby sa po ňom zľahla zem. Má sa Satoshi Naka­moto čoho obá­vať alebo čo sa vlastne stalo?

New Times naz­na­čuje, že hlav­ným dôvo­dom prečo sa Satoshi Naka­moto skrýva, je strach o svoju bez­peč­nosť. Táto dom­nienka vychá­dza z toho, že iba počas prvého roka exis­ten­cie Bit­Co­inov pre­dal Naka­moto okolo jed­ného mili­óna Bit­Co­inov. A keďže ich súčasná hod­nota je pri­bližne $235 za jeden, je jasné, že iba počas prvého roka si na svoje konto pri­pí­sal viac ako $200 mili­ó­nov. Zostať v ano­ny­mite bol tak prav­de­po­dobne jediný spô­sob, ako zostať v bez­pečí a šťastný. Aj keď je jeho osob­nosť prí­sne uta­jo­vaná, predsa len exis­tujú nejaké infor­má­cie, o koho by sa mohlo jed­nať. Nie­ktoré zdroje hovo­ria, že pravé meno zakla­da­teľa Bit­Co­inu by mohlo byť Nick Szabo. Práve toto meno bolo zapo­jené podľa odbor­ní­kov do kryp­to­mena pred aj po vzniku Bit­Co­inu. Veľa ľudí aj zo samot­nej Bit­Coin komu­nity tak verí, že práve Nick Szabo by mohol byť tajomný Naka­moto.

K celej záhade sa vyjad­ril už aj samotný Nick Szabo, ktorý samoz­rejme tieto špe­ku­lá­cie pop­rel a jasne pove­dal, že on Satoshi Naka­moto určite nie je. Ak teda Nick sku­točne nie je Naka­moto, kto potom Naka­moto je a kde nachá­dza?

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)