Keď dodr­ží­te ove­re­né postu­py, 22 mili­ó­nov je vašich

Lucia Stasselová / 19. augusta 2014 / Lifehacking

Stret­li sme sa na kon­fe­ren­cii v Bra­ti­sla­ve pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, ale až v Pra­he sme mali mož­nosť dis­ku­to­vať dlh­šie. Bolo to pred spus­te­ním „Kam­pa­ne 1 : 1“ Nadá­cie VIA. Jed­nu zásad­nú vetu, kto­rú pove­dal len tak, a oči mu pri­tom žia­ri­li, si pamä­tám dodnes: „Keď sa dodr­žu­jú ove­re­né postu­py a pra­vid­lá, jed­no­du­cho to fun­gu­je.“ Kam­paň 1: 1 Nadá­cii VIA o dva roky neskôr pri­nies­la cel­ko­vo 22,5 mili­ó­na korún.

Tony Myers doká­že pocho­piť naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta natoľ­ko, že mu otvo­ria aj tie naj­hl­b­šie vrec­ká. Celý život odo­vzdá­va skú­se­nos­ti a v ľuďoch zo stred­nej a východ­nej Euró­py zís­kal svo­jich naj­za­pá­le­nej­ších žia­kov.

Pred tro­ma rok­mi pri­šiel do Pra­hy, aby pomo­hol Nadá­cii VIA naz­bie­rať 9 mili­ó­nov korún. Poda­ri­lo sa mu spo­lu s tímom nadá­cie pre­kro­čiť ten­to cieľ viac ako dvoj­ná­sob­ne. Prvý­krát v his­tó­rii sa súkrom­ní čes­kí dar­co­via spo­ji­li, aby navý­ši­li nadač­né ima­nie. Spo­loč­ne s Nadá­ci­ou VIA vytvo­ri­li kapi­tál, kto­rý bude pomá­hať ľuďom a nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám po celej Čes­kej repub­li­ke v najb­liž­ších desať­ro­čiach. Kam­paň 1: 1 Nadá­cii VIA pri­nies­la cel­ko­vo 22,5 mili­ó­na korún. Celú kam­paň vie­dol spo­loč­ne s nadá­ci­ou kabi­net zlo­že­ný z pop­red­ných čes­kých osob­nos­tí. Jeho čle­no­via boli naprí­klad San­jiv Suri, maji­teľ Záti­ší Group, Libor Malý, zakla­da­teľ ser­ve­rov www.prace.cz, www.jobs.cz či www.hearth.net ale­bo mate­ma­tik a vizi­onár Karel Jane­ček.

Tony pat­rí k osob­nos­tiam, kto­ré sa šted­ro delia o svo­je skú­se­nos­ti, a radu­jú sa, keď môžu nie­ko­ho obo­ha­tiť. “Mám šesť­de­siat­šesť,” hovo­rí. “Keď budem mať šťas­tie, zostá­va mi dvad­sať rokov živo­ta. Keď budem mať veľ­ké šťas­tie, tak mož­no trid­sať. Ale mož­no mi ostá­va už len rok. Chcem odo­vzdať všet­ko, čo som sa naučil. Pre mňa je to dar a požeh­na­nie, že som tu.“

Na otáz­ku, načo ľudia obvyk­le dáva­jú, odpo­ve­dá: „Na hod­no­ty, kto­ré sú pre nich dôle­ži­té. Keď sa s vami budem chví­ľu roz­prá­vať, zis­tím, čo je pre vás dôle­ži­té, a hneď budem vedieť, na čo dáte penia­ze ale­bo čomu bude­te ochot­ná veno­vať čas.“ Je pre­sved­če­ný, že u nás je prá­ve teraz ta šťast­ná chví­ľa pre filan­tro­piu: „Teraz je to pra­vé nača­so­va­nie, a pre­to som tu. Je to zla­tý vek pre filan­tro­piu a stred­ná Euró­pa sa v tom zmys­le prá­ve naro­di­la. Môže­te tomu hovo­riť naprí­klad evo­lú­cia či revo­lú­cia. Pre­to­že teraz po viac ako dvad­sia­tich rokoch pri­šiel čas na novú éru. “Pri­chá­dza čas, keď ľudia, kto­rí sa tu sta­li úspeš­ný­mi, chcú pomá­hať ľuďom, kto­rí žijú prá­ve tu.”

Tony Myers je váš­ni­vý nad­še­nec, fun­drai­ser, kon­zul­tant, stra­tég, spi­so­va­teľ, reč­ník a tré­ner, kto­rý rád zís­ka­va penia­ze a pomá­ha aj ostat­ným byť úspeš­ný v ich zís­ka­va­ní. Jeho ráz­ne pre­zen­tá­cie doká­žu zme­niť vaše roz­mýš­ľa­nie, poskyt­nú novú per­spek­tí­vu a posil­nia vašu dôve­ru vo vlast­né schop­nos­ti budo­vať lep­ší svet. Nepre­meš­kaj­te prí­le­ži­tosť stret­núť sa nie­len s ním na “CEE Fun­drai­sing Con­fe­ren­ce” , kto­rá sa koná 8. – 10.10.2014 v Bra­ti­sla­ve. Bude to stáť za to.

Zdroj: luciastasselova.blog.sme.sk

Pridať komentár (0)