Keď dodr­žíte ove­rené postupy, 22 mili­ó­nov je vašich

Lucia Stasselová / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

Stretli sme sa na kon­fe­ren­cii v Bra­ti­slave pred nie­koľ­kými rokmi, ale až v Prahe sme mali mož­nosť dis­ku­to­vať dlh­šie. Bolo to pred spus­te­ním „Kam­pane 1 : 1“ Nadá­cie VIA. Jednu zásadnú vetu, ktorú pove­dal len tak, a oči mu pri­tom žia­rili, si pamä­tám dodnes: „Keď sa dodr­žujú ove­rené postupy a pra­vidlá, jed­no­du­cho to fun­guje.“ Kam­paň 1: 1 Nadá­cii VIA o dva roky neskôr pri­niesla cel­kovo 22,5 mili­óna korún.

Tony Myers dokáže pocho­piť naj­bo­hat­ších ľudí sveta natoľko, že mu otvo­ria aj tie naj­hl­b­šie vrecká. Celý život odo­vzdáva skú­se­nosti a v ľuďoch zo stred­nej a východ­nej Európy zís­kal svo­jich naj­za­pá­le­nej­ších žia­kov.

Pred troma rokmi pri­šiel do Prahy, aby pomo­hol Nadá­cii VIA naz­bie­rať 9 mili­ó­nov korún. Poda­rilo sa mu spolu s tímom nadá­cie pre­kro­čiť tento cieľ viac ako dvoj­ná­sobne. Prvý­krát v his­tó­rii sa súkromní českí dar­co­via spo­jili, aby navý­šili nadačné ima­nie. Spo­ločne s Nadá­ciou VIA vytvo­rili kapi­tál, ktorý bude pomá­hať ľuďom a nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám po celej Čes­kej repub­like v najb­liž­ších desať­ro­čiach. Kam­paň 1: 1 Nadá­cii VIA pri­niesla cel­kovo 22,5 mili­óna korún. Celú kam­paň vie­dol spo­ločne s nadá­ciou kabi­net zlo­žený z pop­red­ných čes­kých osob­ností. Jeho čle­no­via boli naprí­klad San­jiv Suri, maji­teľ Zátiší Group, Libor Malý, zakla­da­teľ ser­ve­rov www.prace.cz, www.jobs.cz či www.hearth.net alebo mate­ma­tik a vizi­onár Karel Jane­ček.

Tony patrí k osob­nos­tiam, ktoré sa štedro delia o svoje skú­se­nosti, a radujú sa, keď môžu nie­koho obo­ha­tiť. “Mám šesť­de­siat­šesť,” hovorí. “Keď budem mať šťas­tie, zostáva mi dvad­sať rokov života. Keď budem mať veľké šťas­tie, tak možno trid­sať. Ale možno mi ostáva už len rok. Chcem odo­vzdať všetko, čo som sa naučil. Pre mňa je to dar a požeh­na­nie, že som tu.“

Na otázku, načo ľudia obvykle dávajú, odpo­vedá: „Na hod­noty, ktoré sú pre nich dôle­žité. Keď sa s vami budem chvíľu roz­prá­vať, zis­tím, čo je pre vás dôle­žité, a hneď budem vedieť, na čo dáte peniaze alebo čomu budete ochotná veno­vať čas.“ Je pre­sved­čený, že u nás je práve teraz ta šťastná chvíľa pre filan­tro­piu: „Teraz je to pravé nača­so­va­nie, a preto som tu. Je to zlatý vek pre filan­tro­piu a stredná Európa sa v tom zmysle práve naro­dila. Môžete tomu hovo­riť naprí­klad evo­lú­cia či revo­lú­cia. Pre­tože teraz po viac ako dvad­sia­tich rokoch pri­šiel čas na novú éru. “Pri­chá­dza čas, keď ľudia, ktorí sa tu stali úspeš­nými, chcú pomá­hať ľuďom, ktorí žijú práve tu.”

Tony Myers je váš­nivý nad­še­nec, fun­drai­ser, kon­zul­tant, stra­tég, spi­so­va­teľ, reč­ník a tré­ner, ktorý rád zís­kava peniaze a pomáha aj ostat­ným byť úspešný v ich zís­ka­vaní. Jeho rázne pre­zen­tá­cie dokážu zme­niť vaše roz­mýš­ľa­nie, poskytnú novú per­spek­tívu a posil­nia vašu dôveru vo vlastné schop­nosti budo­vať lepší svet. Nepre­meš­kajte prí­le­ži­tosť stret­núť sa nie­len s ním na “CEE Fun­drai­sing Con­fe­rence” , ktorá sa koná 8.-10.10.2014 v Bra­ti­slave. Bude to stáť za to.

Zdroj: luciastasselova.blog.sme.sk

Pridať komentár (0)