Keď sa starý prí­ves zmení na štý­lové retro kader­níc­tvo

Alexandra Dulaková / 21. augusta 2015 / Tools a produktivita

Čo so sta­rým prí­ve­som, ktorý si už zažil svoje dni slávy, pre­ces­to­val neje­den kilo­me­ter a je zrelý do dôchodku? Nemusí nevy­hnutne skon­čiť v šrote. Tím kader­ní­kov s dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami si pove­dal to isté a pre­me­nil prí­ves na svoju kader­nícku pobočku Hairs­tream Stu­dia.

Ric Pipino a Gil Haziza na pro­jekte pra­co­vali celý jeden rok. Zrejme sa zhodli, že v kader­níc­kom salóne nie je nikdy dosť zrka­diel, a tak inte­riér (ako aj exte­riér) vylo­žili žia­ri­vou meďou. O výni­močné mate­riály v tomto salóne vôbec nie je núdza. Sto­ličky sú z akrylu a zác­lony z gorá­lok, takže cel­kový efekt pôsobí ako keby sa futu­ris­tický prí­ves zra­zil s prí­stro­jom na ces­to­va­nie v čase a ten ho kata­pul­to­val do polky minu­lého sto­ro­čia.

Inte­riér je, pri­ro­dzene, vysoko moderný. Retro je síce fajn, ale núdza nie je ani o naj­nov­šie tech­no­ló­gie a trendy. Okrem otá­ča­cích sto­li­čiek sa v salóne dajú vše­možne otá­čať aj umý­vadlá a dokonca je v prí­vese aj VIP časť pre sku­točne nároč­ných hostí.

Okrem tra­dič­ného kader­níc­keho reper­to­ára (farby, strihy, účesy) má Hais­tream Stu­dio v ponuke aj pro­fe­si­onálne líče­nie, mani­kúru a pedi­kúru, či masáže. Pri 50tich rokoch skú­se­ností sa oča­káva len tá naj­lep­šia kva­lita. Takže ak budete nabu­dúce v Sout­hamp­tone (NY, USA) a nebu­dete vedieť čo s časom a vlasmi, des­ti­ná­cia je jasná.

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)