Keď to treba spra­viť rýchlo: Rušnú ulicu v Mos­kve asfal­to­valo 300 kusov tech­niky

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 30. júla 2016 / Zaujímavosti

Počas jed­ného dňa na ruš­nej Mos­kov­skej ulici (Tver­skaja) bolo polo­že­ných 8000 ton asfal­to­vej zmesi na plo­che 32 tisíc met­rov štvor­co­vých.

Asfalt na ceste medzi medzi spo­mí­na­nou uli­cou a Puš­ki­no­vom námestí pomá­halo spra­viť 300 kusov tech­niky. Polo­žený bol jediný kobe­rec, bez zras­tov, čím sa zvýši jeho život­nosť.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)