Keď zlú­či­te stol­nú hru a tech­no­ló­gie, vznik­ne boARd

Stanka Brezániová / 15. mája 2014 / Tech a inovácie

Váš­ni­ví hrá­či, kto­rí radi skú­ša­jú nové veci, sa môžu nájsť v hre z diel­ne jed­né­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu. Momen­tál­ne je na trhu beta ver­zia ich prvo­ti­ny, hry Espi­ona­ge3: Ber­lin files. Využí­va roz­ší­re­nú rea­li­tu a auto­ri na jej vývo­ji stá­le pra­cu­jú.

Je pote­šu­jú­ce vidieť, ako aj her­ný prie­my­sel neus­tá­le napre­du­je. Cha­la­ni pod vede­ním Andre­ja Gré­ka doká­za­li, že onli­ne a off­li­ne svet môžu byť ešte bliž­šie, ako by sa moh­lo zdať.  Aj keď bez tech­ni­ky to úpl­ne nej­de, táto hra doká­že vytiah­nuť hrá­ča z izo­lá­cie šty­roch stien jeho dúpä­ťa. Mini­mál­ne do spo­loč­nos­ti iných hrá­čov.

Hra sa odli­šu­je od iných tým, že okrem smart­fó­nu ale­bo tab­le­tu potre­bu­je­te aj fyzic­kú boARd 3D mapu. Zatiaľ čo prvá ver­zia hry bola čier­no­bie­la, beta ver­zia už dosta­la far­bu. Je opti­ma­li­zo­va­ná na App­le zaria­de­nia, meno­vi­te iPad 2 a vyš­šie. Apli­ká­cia aj mapa sú k dis­po­zí­cií zdar­ma na stia­hnu­tie, naprí­klad na ofi­ciál­nej strán­ke. Uží­va­te­lia Andro­idu sú tým­to tro­chu v nevý­ho­de.

Pod­ľa dostup­ných infor­má­cií zís­ka­li cha­la­ni na ten­to pro­jekt seed inves­tí­ciu od G4 inves­tič­né­ho klu­bu

Zadná kame­ra sní­ma mapu, kto­rú zaria­de­nie roz­poz­ná. Tá sa zobra­zí na disp­le­ji v 3D podo­be. Kaž­dý kúsok mapy je jedi­neč­ný. Pokiaľ sa kon­takt s mapou pre­ru­ší, sta­čí chví­ľu počkať so zamie­re­ným zaria­de­ním na plo­chu mapy a obraz zno­vu nabeh­ne. Fun­gu­je aj manu­ál­ne pri­bli­žo­va­nie. Čím bliž­šie máte iPad k mape, tým sa zobra­zí detail­nej­ší obraz. To isté pla­tí aj naopak. Vid­no, že si na gra­fic­kom spra­co­va­ní dali zále­žať.

Hráč vystu­pu­je v posta­ve agen­ta vlád­nej taj­nej služ­by, kto­ré­ho úlo­hou je pre­ka­ziť mafián­sky „kšeft sto­ro­čia“. Sle­do­va­nie podoz­ri­vých osôb, áut, hac­ko­va­nie počí­ta­čov, elek­tro­nic­ké zám­ky, tla­ko­vá pod­la­ha a, samoz­rej­me, pre­strel­ky nesmú chý­bať. To všet­ko v pro­stre­dí ber­lín­skych ulíc. Port­fó­lio máp sa má roz­ší­riť aj na iné mes­tá, vrá­ta­ne Bra­ti­sla­vy

Cha­la­ni chcú do budúc­na dostať túto hru na verej­né prie­s­trans­tvá. Naprí­klad do nákup­ných cen­tier, kde by sa ľudia moh­li len tak pri­sta­viť a spo­loč­ne zdie­ľať nad­še­nie z hry. Naozaj pek­ná myš­lien­ka. Otáz­ne je, či nás to dostá­va ešte viac do onli­ne ale­bo off­li­ne pro­stre­dia. Som veľ­mi zve­da­vá, ako sa im bude dariť ďalej. 

Na záver ešte ukáž­ka z ich pri­pra­vo­va­nej hry Car­to­ne­ros:

Zdro­je text: espionag3.net, toucharcade.com, sector.sk, indiedb.com, spacejunker.wordpress.com

Pridať komentár (0)