Keď zlú­čite stolnú hru a tech­no­ló­gie, vznikne boARd

Stanka Brezániová / 15. mája 2014 / Tech a inovácie

Váš­niví hráči, ktorí radi skú­šajú nové veci, sa môžu nájsť v hre z dielne jed­ného slo­ven­ského star­tupu. Momen­tálne je na trhu beta ver­zia ich prvo­tiny, hry Espi­ona­ge3: Ber­lin files. Využíva roz­ší­renú rea­litu a autori na jej vývoji stále pra­cujú.

Je pote­šu­júce vidieť, ako aj herný prie­my­sel neus­tále napre­duje. Cha­lani pod vede­ním Andreja Gréka doká­zali, že online a off­line svet môžu byť ešte bliž­šie, ako by sa mohlo zdať.  Aj keď bez tech­niky to úplne nejde, táto hra dokáže vytiah­nuť hráča z izo­lá­cie šty­roch stien jeho dúpäťa. Mini­málne do spo­loč­nosti iných hrá­čov.

Hra sa odli­šuje od iných tým, že okrem smart­fónu alebo tab­letu potre­bu­jete aj fyzickú boARd 3D mapu. Zatiaľ čo prvá ver­zia hry bola čier­no­biela, beta ver­zia už dostala farbu. Je opti­ma­li­zo­vaná na Apple zaria­de­nia, meno­vite iPad 2 a vyš­šie. Apli­ká­cia aj mapa sú k dis­po­zí­cií zdarma na stia­hnu­tie, naprí­klad na ofi­ciál­nej stránke. Uží­va­te­lia Andro­idu sú týmto tro­chu v nevý­hode.

Podľa dostup­ných infor­má­cií zís­kali cha­lani na tento pro­jekt seed inves­tí­ciu od G4 inves­tič­ného klubu

Zadná kamera sníma mapu, ktorú zaria­de­nie roz­pozná. Tá sa zobrazí na disp­leji v 3D podobe. Každý kúsok mapy je jedi­nečný. Pokiaľ sa kon­takt s mapou pre­ruší, stačí chvíľu počkať so zamie­re­ným zaria­de­ním na plo­chu mapy a obraz znovu nabehne. Fun­guje aj manu­álne pri­bli­žo­va­nie. Čím bliž­šie máte iPad k mape, tým sa zobrazí detail­nejší obraz. To isté platí aj naopak. Vidno, že si na gra­fic­kom spra­co­vaní dali zále­žať.

Hráč vystu­puje v postave agenta vlád­nej taj­nej služby, kto­rého úlo­hou je pre­ka­ziť mafián­sky „kšeft sto­ro­čia“. Sle­do­va­nie podoz­ri­vých osôb, áut, hac­ko­va­nie počí­ta­čov, elek­tro­nické zámky, tla­ková pod­laha a, samoz­rejme, pre­strelky nesmú chý­bať. To všetko v pro­stredí ber­lín­skych ulíc. Port­fó­lio máp sa má roz­ší­riť aj na iné mestá, vrá­tane Bra­ti­slavy

Cha­lani chcú do budúcna dostať túto hru na verejné prie­s­trans­tvá. Naprí­klad do nákup­ných cen­tier, kde by sa ľudia mohli len tak pri­sta­viť a spo­ločne zdie­ľať nad­še­nie z hry. Naozaj pekná myš­lienka. Otázne je, či nás to dostáva ešte viac do online alebo off­line pro­stre­dia. Som veľmi zve­davá, ako sa im bude dariť ďalej. 

Na záver ešte ukážka z ich pri­pra­vo­va­nej hry Car­to­ne­ros:

Zdroje text: espionag3.net, toucharcade.com, sector.sk, indiedb.com, spacejunker.wordpress.com

Pridať komentár (0)