Key-Chan­ge: Ochran­ca vašich kľú­čov

Luky Gašparík / 3. apríla 2014 / Tech a inovácie

Kľú­če — jed­na z naj­pod­stat­nej­ších vecí , čo pri sebe nosí­te. Od bytu, od brá­ny, od poš­to­vej schrán­ky, v pod­sta­te od všet­ké­ho dôle­ži­té­ho máte kľuč. Asi ako drvi­vá väč­ši­na ich nosí­te v jed­nom zväz­ku, čo poma­ly začí­na byť pod­ľa izra­el­ských zakla­da­te­ľov „unco­ol“.

Zakla­da­te­lia Tamir Bar-Ilan a Kobi Hazum zača­li čeliť výzve, pred kto­rú ich posta­vi­la už dlhé desať­ro­čia kra­ľu­jú­ca kľú­čen­ka. „Všet­ko je čoraz viac zalo­že­né na nových tech­no­ló­giách a je čoraz mini­ma­lis­tic­kej­šie, pre­to sme sa roz­hod­li, že kľú­čen­ka by mala byť ďal­šou vývo­jo­vou zastáv­kou“, pove­dal Bar-Ilan CEO.

Novin­ka z diel­ne izra­el­skej spo­loč­nos­ti Pan­ny má pres­ne ten správ­ny cool fak­tor. Malá kľú­čen­ka, kto­rá obsa­hu­je šty­ri otvo­ry, do kto­rých sa zmes­tia šty­ri kľú­či­ky. Roz­mer­mi nie je Key-Chan­ge naj­men­ší. To, čo strá­ca na veľ­kos­ti, dohá­ňa späť svo­jim pek­ným dizaj­no­vým a fareb­ným pre­ve­de­ním, kto­ré môže­te ľubo­voľ­ne pris­pô­so­biť svoj­mu vlast­né­mu vku­su. Mate­riál, z kto­ré­ho je ten­to malý zázrak, je zo super ľah­ké­ho akry­lo­nit­ri­lu-buta­di­én-sty­ré­nu (ABS). Vďa­ka tomu váži Key-Chan­ge iba 22 gra­mov. Ten­to mate­riál slú­ži aj ako bari­é­ra medzi kľúč­mi a ostat­ný­mi veca­mi v kabel­ke ale­bo inde, čím nedo­chá­dza k mecha­nic­ké­mu poško­de­niu.

Keď sme zača­li dizaj­no­vať Key-Chan­ge, muse­li sme si uro­biť pre­hľad, aké typy kľú­čov a ich roz­me­ry vlast­ne exis­tu­jú – chce­li sme pro­dukt, kto­rý by nebol len dizaj­no­vý, ale aj funkč­ný a prak­tic­ký. Pra­co­va­li sme tvrdo, aby sme tie­to veci skĺbi­li do jed­nej,“ pove­dal CEO Bar- Ilan.

Celý Key-Chan­ge je uro­be­ný tak, že po malej modi­fi­ká­cií sa do neho dajú ulo­žiť aj USB kľú­če. Naprí­klad taký Cul­char­ge by sa tam urči­te tiež zmes­til.

S finan­co­va­ním sa obra­ti­li na ľudí

Ten­to prvý pro­jekt od Pan­ny sa zakla­da­te­lia roz­hod­li finan­co­vať pro­stred­níc­tvom Kicks­tar­te­ru. Jeden z ich pro­duk­tov by vás vyšiel na 19 dolá­rov. Cie­ľom celej kam­pa­ne je naz­bie­rať 15.000 dolá­rov na neskor­šiu výro­bu. V tých­to dňoch by cie­ľo­vá suma mal byť už dosia­hnu­tá a my sme zve­da­ví, kde sa celá sumič­ka zasta­ví.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)