Key-Change: Ochranca vašich kľú­čov

Luky Gašparík / 3. apríla 2014 / Tech a inovácie

Kľúče — jedna z naj­pod­stat­nej­ších vecí , čo pri sebe nosíte. Od bytu, od brány, od poš­to­vej schránky, v pod­state od všet­kého dôle­ži­tého máte kľuč. Asi ako drvivá väč­šina ich nosíte v jed­nom zväzku, čo pomaly začína byť podľa izra­el­ských zakla­da­te­ľov „uncool“.

Zakla­da­te­lia Tamir Bar-Ilan a Kobi Hazum začali čeliť výzve, pred ktorú ich posta­vila už dlhé desať­ro­čia kra­ľu­júca kľú­čenka. „Všetko je čoraz viac zalo­žené na nových tech­no­ló­giách a je čoraz mini­ma­lis­tic­kej­šie, preto sme sa roz­hodli, že kľú­čenka by mala byť ďal­šou vývo­jo­vou zastáv­kou“, pove­dal Bar-Ilan CEO.

Novinka z dielne izra­el­skej spo­loč­nosti Panny má presne ten správny cool fak­tor. Malá kľú­čenka, ktorá obsa­huje štyri otvory, do kto­rých sa zmes­tia štyri kľú­čiky. Roz­mermi nie je Key-Change naj­menší. To, čo stráca na veľ­kosti, doháňa späť svo­jim pek­ným dizaj­no­vým a fareb­ným pre­ve­de­ním, ktoré môžete ľubo­voľne pris­pô­so­biť svojmu vlast­nému vkusu. Mate­riál, z kto­rého je tento malý zázrak, je zo super ľah­kého akry­lo­nit­rilu-buta­dién-sty­rénu (ABS). Vďaka tomu váži Key-Change iba 22 gra­mov. Tento mate­riál slúži aj ako bari­éra medzi kľúčmi a ostat­nými vecami v kabelke alebo inde, čím nedo­chá­dza k mecha­nic­kému poško­de­niu.

Keď sme začali dizaj­no­vať Key-Change, museli sme si uro­biť pre­hľad, aké typy kľú­čov a ich roz­mery vlastne exis­tujú – chceli sme pro­dukt, ktorý by nebol len dizaj­nový, ale aj funkčný a prak­tický. Pra­co­vali sme tvrdo, aby sme tieto veci skĺbili do jed­nej,“ pove­dal CEO Bar- Ilan.

Celý Key-Change je uro­bený tak, že po malej modi­fi­ká­cií sa do neho dajú ulo­žiť aj USB kľúče. Naprí­klad taký Cul­charge by sa tam určite tiež zmes­til.

S finan­co­va­ním sa obra­tili na ľudí

Tento prvý pro­jekt od Panny sa zakla­da­te­lia roz­hodli finan­co­vať pro­stred­níc­tvom Kicks­tar­teru. Jeden z ich pro­duk­tov by vás vyšiel na 19 dolá­rov. Cie­ľom celej kam­pane je naz­bie­rať 15.000 dolá­rov na neskor­šiu výrobu. V týchto dňoch by cie­ľová suma mal byť už dosia­hnutá a my sme zve­daví, kde sa celá sumička zastaví.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)