Keygoes:Chili, aby tvoj obed už nikdy nebol bez chuti!

Ráchel Matušková / 14. september 2015 / Tools a produktivita

Keygoes:chili nie je len taká oby­čajná kľú­čenka. Táto kľú­čenka v sebe skrýva malé tajom­stvo, ktoré Ti môže zachrá­niť ďalší obed bez chuti. Keygoes:chili v sebe skrýva kore­ninu, chili, ktorá dodá jedlu tú správnu chuť a navyše je má aj pozi­tívne účinky pre zdra­vie člo­veka. Čítajte roz­ho­vor s Jura­jom Šve­com o tomto pro­jekte.

Juraj Švec miluje chili. Jura­jovi kamoši milujú chili.. Aj veľa jeho kole­gov miluje chili. Chili milujú natoľko, že ho chcú mať stále pri sebe. Juraj teda naštar­to­val moz­gové závity na plné obrátky, oslo­vil dizaj­nér­skych kamo­šov a spolu vymys­leli spô­sob, ako mať obľú­bené chili vždy po ruke kde­koľ­vek pred nich polo­žia nedo­chu­tené jedlo. Juraj vychá­dzal z pred­po­kladu, že kľúče sú vecou, ktorú máte stále pri sebe, najmä keď idete z kan­ce­lá­rie na obed.

Keygos:chilli je kľú­čenka, ktorá vnútri bez­pečne ukrýva kore­nie života, chili. Táto kľú­čenka nie je prí­liš veľká, ani ťažká, práve naopak ani nebu­dete vedieť, že ju máte pri­pnutú ku kľú­čom. Samoz­rejme až do chvíle, keď ju budete potre­bo­vať na dochu­te­nie jedla. Keygoes:chili má prí­jemný dizajn a dáv­ko­va­nie kore­niny je jed­no­du­ché a prak­tické.

Keygoes:chili aktu­álne bojujú na Indie­gogo so svo­jou kam­pa­ňou (link na kam­paň TU). Cie­ľom je 30 000 USD a do konca kam­pane ostáva ešte 40 dní, pri­čom sa zatiaľ poda­rilo vyzbie­rať niečo viac ako 1 200 USD. Tak čo pod­po­ríme spolu Slo­vá­kov, ktorí sa sna­žia trošku oko­re­niť naše životy?

Ahoj Juraj, ako teda vzni­kol tento nápad?

Je to nápad, ktorý pri­nie­sol kan­ce­lár­sky život , kedy sme s kole­gami zis­tili, že máme radi dochu­tiť bežné menučka v reštau­rá­ciach o dobré chili. Na obedy sme preto cho­dili s rôz­nymi flaš­tič­kami. Nie­kedy sme ich však zabudli v kan­ce­lá­rii a raz sa stalo, že sme flaš­tičku zabudli v reštau­rá­cii. Preto ma napadlo, že tí čo majú radi chili by ho mohli mať naozaj stále so sebou. No a klúče máme stále so sebou. Tak som sa do toho pus­til.

Prečo práve chilli?

Chili je super. Ten kto ho raz ochutná, je veľmi prav­de­po­dobné, že sa k nemu vráti a ostane mu verný. Chili je taká legálna droga 

Koho je to nápad?

Nápad dať chili do klú­čenky určite nie je môj vyná­lez. Na trhu však neexis­tuje masovo pou­ží­vaný „default“ pro­dukt. Na to aby to fun­go­valo je potrebné dobre dola­diť funkč­nosť, dizajn, bran­ding a o to sa teraz sna­žíme s pro­duk­tom keygoes:chili.

Kto na tom pra­cuje? Ako dlho fun­gu­jete?

Pra­cu­jem na tom cca 3 mesiace a asi toľko aj fun­gu­jeme. Spo­jil som sa s cha­lanmi Joze­fom a Mate­jom z Ústavu dizajnu Fakulty archi­tek­túry STU a začali sme tvo­riť pro­dukt ako taký. Keď už bolo jasné, že pôj­deme do cro­wd­fun­dingu, spo­jili sme sili s kre­a­tív­nou agen­tú­rou Pla­yg­roun­d13 z Bra­ti­slavy a dotvo­rili video a gra­fiku.

Jeden z čle­nov tímu je Kana­ďan. Prečo ste teda v takomto slo­ven­sko-kanad­skom zlo­žení?

Môj kama­rát a člen rodiny James z Toronta nám dodal zopár hin­tov z US a kanad­ského trhu a jazy­kovú korek­ciu anglic­kých tex­tov. To, že sme na stránke Indie­gogo zvo­lili domov­ské mesto ako Toronto v Kanade má čisto prak­tický význam. Vychá­dzali sme zo šta­tis­tík náv­štev­nosti tejto cro­wd­fun­din­go­vej plat­formy, kde naj­viac zákaz­ní­kov pri­chá­dza z USA, Kanady a UK.

O čo vlastne ide? Čo je na tejto kľú­čenke špe­ciálne?

Je to vlastne veľmi jed­no­du­ché. Ide o prak­tickú malú kovovú dózičku, fľaš­tičku, ampulku, kap­sulu (naozaj sa to dá pome­no­vať rôzne). V nej sa ukrýva plas­tová náplň s mle­tým chili. Keď máš chuť si vylep­šiť jedlo, tak jed­no­du­cho odkrú­tiš vrch­nák a sypeš. Na trhu je kopec vše­li­ja­kých hli­ní­ko­vých ampu­liek z Číny, ale všetky majú jedno spo­ločné – nemajú dorie­šené dáv­ko­va­nie, t.j. niečo ako dierky na sol­ničke, cez ktoré sa dá bez­pečne jedlo dochu­tiť. Takže v tom sme špe­ciálny.

Mne napadlo, či mi tam kore­nie nezvlhne, keď pôj­dem po daždi naprí­klad.

Nemalo by sa to stať, nakoľko pokiaľ je kľú­čenka key­goes zatvo­rená, chráni ju samotný závit a hlavne tes­ne­nie vnútri, ktoré po celej plo­che dolieha na dáv­ko­va­cie otvory, takže je to OK.

Koľko bude táto špe­ciálna kľú­čenka stáť?

Klú­čenku ponú­kame v balení s troma nápl­ňami, pri­čom každá z nich podľa našich tes­tov zvládne dochu­tiť asi 100 jedál. Takýto set štar­tuje s cenou 15 USD plus poš­tovné (4 USD).

Ako zatiaľ hod­no­tíš kam­paň na Indie­gogo? Prečo ste sa roz­hodli ju spus­tiť?

Každá cro­wd­fun­din­gová kam­paň je veľký boj a úspech je otázny. Zatiaľ sa nám nedarí tak ako by sme chceli, ale každý deň pri­chá­dzajú nové a nové pod­nety na to, ako oslo­viť našu cie­lovú sku­pinu. Teší ma však, že komen­táre na FB rekla­mách sú na 90 per­cent veľmi pozi­tívne. Pro­dukt aj pre­zen­tá­cia sa páči, pre­daj je zatiaľ slabší. Pra­cu­jeme na tom, aby sa to zlep­šilo. Verím, že aj tento člá­nok dokáže pri­niesť nových zákaz­ní­kov.

Aké máte zatiaľ odozvy na kľú­čenku?

Ako som už pove­dal, odozvy sú pozi­tívne. Samoz­rejme, ak nie­kto nefandí chili a nepou­žíva ho, nevidí v tomto pro­dukte zmy­sel. Ale to je predsa úplne v poriadku.

Aké budú ďal­šie kroky po skon­čení kam­pane?

To sa ešte uvidí. Naším snom je teraz dokon­čiť kam­paň úspešne, pre­tože bez toho nevieme dosta­točne zafi­nan­co­vať masovú výrobu. No a keď sa to podarí, tak skú­sime s pro­duk­tom pre­ra­ziť v dis­tri­buč­ných sie­ťach, t.j byť vidi­teľný na pre­daj­niach, pum­pách, gift sho­poch a podobne. Ale to je hudba budúc­nosti. Zva­žu­jeme tiež iné typy náplní, ktoré by mohli oslo­viť iných zákaz­ní­kov.

Jura­jovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a celému tímu Keygoes:Chili pra­jeme veľa úspe­chov!

Pridať komentár (0)