Kia šokuje trh mode­lom Stin­ger, ktorý má kon­ku­ro­vať aj BMW

Linda Cebrová / 11. január 2017 / Tech a inovácie

Naj­rých­lej­šie auto v his­tó­rii ázij­skej auto­mo­bilky mieri do naj­vyš­šej ligy.

Komu by pred desia­timi rokmi napadlo naprí­klad pri pohľade na Picanto, že Kia postaví pre­krásny sedan, kto­rého nie­koľko sto koní dôkladne otes­tuje na Nür­bur­gringu? Máme ho tu a volá sa Stin­ger. Nijako sa pri­tom netají tým, že ide po krku BMW rady 4 Gran Coupe, Audi A4, Lexus IS alebo aj Mer­ce­desu CLS.

Základná“ ver­zia je pohá­ňaná pre­pl­ňo­va­ným dvoj­lit­ro­vým štvor­val­com Theta II s výko­nom pri­bližne 258 koní a s 353 Nm toči­vého momentu, dostup­nými 1400 a 4000 otáč­kami za minútu.

kia

zdroj fotografie:gearpatrol.com

Sil­nej­šie pre­ve­de­nie má pod kapo­tou vid­li­cový šesť­va­lec twin-turbo s obje­mom 3,3 litra, ktorý má dávať výkon 370 koní a dis­po­no­vať toči­vým momen­tom 510 Nm. U sil­nej­ších pre­ve­de­niach Kia oča­káva zrých­le­nie na 100km/h za 5,1 sekundy a maxi­málnu rých­losť 270 km/h. Pre porov­na­nie BMW 440i Gran Coupé má 326 koní a 450 Nm.

V dobách, kedy auto­mo­bilky fan­ta­zí­rujú o elek­tro­mo­bi­loch a sľu­bujú svetu, že vodiči už čoskoro zastú­pia roboti, je novinka od Kie o to výraz­nej­šia. Patrí tak k naj­žai­ri­vej­ším hviez­dam auto­sa­lónu, ktorý sa koná v ame­ric­kom Det­ro­ite.

kia5

zdroj fotografie:gearpatrol.com

Cesta k tejto novinke začala pred­sta­ve­ním kon­ceptu GT v roku 2011, auto­mo­bilka vtedy roz­hodla, že gran turismo pošle na cestu.

Naozaj­stné gran turismo, teda vozidlo pre ener­gickú jazdu, nespo­číva prvo­plá­novo vo výkone, dyna­mike na hrane alebo suro­vému stvár­ne­niu. Vždy je to na úkor luxusu, pohod­lia a pôvabu,“ vysvet­ľuje Gre­orgy Guil­laume, ktorý je šéf­di­zaj­né­rom Kia Motors Europe.

kia6

zdroj fotografie:gearpatrol.com

Cie­ľom Stin­geru nie je prísť do cieľa ako prví, pri tomto vozidle je cie­ľom samotná cesta. Ide o nad­še­nie z jazdy.”

Aj v inte­ri­éri sa dajú nájsť cel­kom zau­jí­mavé vychy­távky. Ide o kom­bi­ná­ciu digi­tál­nych a ana­ló­go­vých prí­stro­jov, pri­čom na jed­nom z disp­le­jov sa naprí­klad zobrazí aj cel­kové pre­ťa­že­nie. Môžeš tu však nájsť aj luxusnú audio výbavu od Har­man Kar­don s výko­nom 750 W a pät­násť repro­duk­to­rov. Zau­jí­mavý je aj head-up disp­lej, ktorý u kórej­skej značky len tak ľahko neuvi­díš. Tejto dlho oča­ká­va­nej novinky by sme sa mali doč­kať už v prie­behu roka 2018.

zdroj:theverge.com zdroj titul­nej fotografie:gearpatrol.com

Pridať komentár (0)