Kicks­tar­ter 2013: Gol­dieB­lox — Kon­štrukč­ná sada pre diev­ča­tá

Richard Bednár / 4. mája 2014 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter je jed­na z naj­zná­mej­ších plat­fo­riem na cro­wd­fun­ging. Ide o celo­sve­to­vý sys­tém finan­co­va­nia pro­jek­tov, o kto­ré majú ľudia záu­jem. A my v rám­ci série Kicks­tar­ter opi­su­je­me najús­peš­nej­šie pro­jek­ty roku 2013.

Gol­dieB­lox

Kon­štrukč­né hrač­ky, kto­ré pod­po­ru­jú v deťoch kre­a­ti­vi­tu, ras­tú ako huby po daž­di. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že via­ce­ré z nich sú zame­ra­né na diev­ča­tá. Jed­no­du­cho a hra­vo odklá­ňa­jú než­né poko­le­nie od bábik a šati­čiek a uka­zu­jú základ­né prin­cí­py tech­no­ló­gie. Tie­to star­tu­py vycho­vá­va­jú novú gene­rá­ciu tech­no­ló­gov, a naj­mä tech­no­lo­gi­čiek. Napriek prvot­ným zmie­ša­ným poci­tom si mys­lím, že ženy do toh­to odvet­via môžu pri­niesť viac, než si vie­me pred­sta­viť

Keď bola Deb­bie (zakla­da­teľ­ka Bol­dieB­lox-u) ešte malá, túži­la stať sa inži­nier­kou. Inži­nie­ri totiž vytvá­ra­jú veci, kto­ré my ostat­ní pou­ží­va­me kaž­dý deň. Avšak iba 11% z nich sú ženy. Pod­ľa výsku­mu totiž väč­ši­na z diev­čat stra­tí záu­jem o vedu skôr, než dovŕ­ši ôsmy rok živo­ta. 

Deb­bie, kto­rá je momen­tál­ne inži­nier­kou na Stan­ford­skej uni­ver­zi­te, pri­la s nápa­dom inšpi­ro­va­ným Legom a Erec­to­rom, kto­ré chlap­cov inšpi­ru­jí už desiat­ky rokov. 

Gol­dieB­lox je kon­štrukč­ná hrač­ka, kto­rá spo­lu s kni­hou zaru­čí diev­ča­tám dob­ro­druž­stvo, kto­ré túžia zažiť. Cie­ľo­vou sku­pi­nou sú deti od 6 do 9 rokov. V kra­bi­ci sa nachá­dza kni­ha s prí­be­hom – „Gol­dieB­lox a točia­ci sa stroj,” kon­štrukč­ná sadacha­rak­te­ro­vé posta­vič­ky – Nacho (pes), Ben­ja­min Crank­lin (mač­ka), Katin­ka (del­fín), Phil (leňo­chod) a Fla­vio (med­veď). 

Roz­práv­ka aj s naroz­prá­va­ným prí­be­hom je tiež stia­hnu­teľ­ná cez iPho­ne a iPad . 

Pro­to­typ bol tes­to­va­ný na stov­ke detí vo viac než 40 domác­nos­tiach a na troch ško­lách. Mate­riál vyho­vu­je štan­dar­dom a pre deti je bez­peč­ný. Sada je vyro­be­ná z ume­lej hmo­ty a peny, domi­nant­ná far­ba je ružo­vá. 

Po úspe­chu na Kicks­tar­te­ri plá­nu­je Deb­bie vytvo­riť sériu prí­be­hov a kon­štrukč­ných sád. Gol­dieB­lox pod­ľa autor­ky nie je len jed­no­ra­zo­vá zále­ži­tosť, je to plat­for­ma, kto­rá bude rásť. 

A tak­to dopa­dol pro­jekt na Kicks­tar­te­ri

Cie­ľo­vá suma: 150 000 dolá­rov
Dosia­hnu­tá suma: 285 881 dolá­rov (1,9 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 5 519
Prie­mer na jed­né­ho pod­po­ro­va­te­ľa: 51,8 dolá­rov

zdroj: kickstarter.com, thefingerblogdotcom.files.wordpress.com

Pridať komentár (0)