Kicks­tar­ter 2013: Gol­dieB­lox — Kon­štrukčná sada pre diev­čatá

Richard Bednár / 4. mája 2014 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter je jedna z naj­zná­mej­ších plat­fo­riem na cro­wd­fun­ging. Ide o celo­sve­tový sys­tém finan­co­va­nia pro­jek­tov, o ktoré majú ľudia záu­jem. A my v rámci série Kicks­tar­ter opi­su­jeme najús­peš­nej­šie pro­jekty roku 2013.

Gol­dieB­lox

Kon­štrukčné hračky, ktoré pod­po­rujú v deťoch kre­a­ti­vitu, rastú ako huby po daždi. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že via­ceré z nich sú zame­rané na diev­čatá. Jed­no­du­cho a hravo odklá­ňajú nežné poko­le­nie od bábik a šati­čiek a uka­zujú základné prin­cípy tech­no­ló­gie. Tieto star­tupy vycho­vá­vajú novú gene­rá­ciu tech­no­ló­gov, a najmä tech­no­lo­gi­čiek. Napriek prvot­ným zmie­ša­ným poci­tom si mys­lím, že ženy do tohto odvet­via môžu pri­niesť viac, než si vieme pred­sta­viť

Keď bola Deb­bie (zakla­da­teľka Bol­dieB­lox-u) ešte malá, túžila stať sa inži­nier­kou. Inži­nieri totiž vytvá­rajú veci, ktoré my ostatní pou­ží­vame každý deň. Avšak iba 11% z nich sú ženy. Podľa výskumu totiž väč­šina z diev­čat stratí záu­jem o vedu skôr, než dovŕši ôsmy rok života. 

Deb­bie, ktorá je momen­tálne inži­nier­kou na Stan­ford­skej uni­ver­zite, prila s nápa­dom inšpi­ro­va­ným Legom a Erec­to­rom, ktoré chlap­cov inšpi­rují už desiatky rokov. 

Gol­dieB­lox je kon­štrukčná hračka, ktorá spolu s kni­hou zaručí diev­ča­tám dob­ro­druž­stvo, ktoré túžia zažiť. Cie­ľo­vou sku­pi­nou sú deti od 6 do 9 rokov. V kra­bici sa nachá­dza kniha s prí­be­hom – „Gol­dieB­lox a točiaci sa stroj,” kon­štrukčná sadacha­rak­te­rové posta­vičky – Nacho (pes), Ben­ja­min Crank­lin (mačka), Katinka (del­fín), Phil (leňo­chod) a Fla­vio (med­veď). 

Roz­právka aj s naroz­prá­va­ným prí­be­hom je tiež stia­hnu­teľná cez iPhone a iPad . 

Pro­to­typ bol tes­to­vaný na stovke detí vo viac než 40 domác­nos­tiach a na troch ško­lách. Mate­riál vyho­vuje štan­dar­dom a pre deti je bez­pečný. Sada je vyro­bená z ume­lej hmoty a peny, domi­nantná farba je ružová. 

Po úspe­chu na Kicks­tar­teri plá­nuje Deb­bie vytvo­riť sériu prí­be­hov a kon­štrukč­ných sád. Gol­dieB­lox podľa autorky nie je len jed­no­ra­zová zále­ži­tosť, je to plat­forma, ktorá bude rásť. 

A takto dopa­dol pro­jekt na Kicks­tar­teri

Cie­ľová suma: 150 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 285 881 dolá­rov (1,9 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­teľov: 5 519
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 51,8 dolá­rov

zdroj: kickstarter.com, thefingerblogdotcom.files.wordpress.com

Pridať komentár (0)