Kicks­tar­ter 2013 pod­po­ril aj sociálne pro­jekty

RIchard Bednár / 11. máj 2014 / Tools a produktivita

Cie­ľom Kicks­tar­teru je pod­po­riť aký­koľ­vek dobrý pro­jekt. Veľ­kou sku­pi­nou sú práve komu­nitné a sociálne nápady. Väč­ši­nou žia­dajú nie­koľko tisíc dolá­rov a sľu­bujú vytvo­riť niečo pros­pešné pre sploč­nosť.

Postav si učebňu

Pro­jekt vzi­šiel zo spo­lu­práce Stu­dia H, ktoré ponúka dizaj­nér­ske a sta­vebné hodiny pre štu­den­tov 8.-11. roč­níka základ­ných škôl v USA, a školy REALM Char­ter School v Ber­ke­ley v Cali­for­nii. Tá sa snaží pod­po­ro­vať talenty štu­den­tov pomerne neob­vyk­lým spô­so­bom.

Cie­ľom kam­pane je posta­viť z kon­taj­ne­rov aty­pickú triedu, ktorú napro­jek­to­vali štu­denti. 

Cie­ľová suma: 15 000 dolá­rov 
Dosia­hnutá suma: 16 567 dolá­rov (1,1 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 242
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 68,5 dolá­rov

Dobu­do­va­nie Franklin’s Paine Ska­te­park

Hlav­ným cie­ľom tohto pro­jektu je dobu­do­vať komu­nitné miesto pre ska­te­bo­ar­dis­tov spo­jené s par­kom pre všet­kých. Finan­co­va­nie je zabez­pe­čené z via­ce­rých zdro­jov: mesto Phi­la­delp­hia, Tony Hawk Foun­da­tion, Rodina Olit­sky a indi­vi­du­álni dar­co­via. Na začiatku roku 2013 chý­balo ešte 10 tisíc dolá­rov na dokon­čo­va­cie práce. Aj vďaka Kicks­tar­ter-u sa v máji 2013 park otvo­ril.

Cie­ľová suma: 10 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 11 511 dolá­rov (1,2 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­teľov: 177
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 65 dolá­rov

Happy Canes

Ak sa vám zdajú nie­ktoré nápady sta­rých mám nepou­ži­teľné, poviem vám o pro­jekte, ktorý zís­kal slušnú sumu peňazí. S nápa­dom prišla babka Pearl (89 rokov). Pearl je tou roz­práv­ko­vou babič­kou, ku kto­rej by sme s rados­ťou ces­to­vali každé letné práz­dniny. Napriek vyš­šiemu veku je to žena plná ener­gie, nápa­dov a dob­rej nálady. Neváha sa pri­ho­vo­riť nezná­memu na ulici, pove­dať mu vtip, alebo poroz­prá­vať prí­beh zo svojho života. Vyras­tala v Bro­ok­lyne, neskôr sa pre­sťa­ho­vala do Ari­zony, kde má s man­že­lom Irvin­gom 4 deti.

Hneď, ako sa pro­jekt začal tvo­riť, stará mama nechá­vala na odka­zo­vači mana­žé­rovi (inak jej vnu­kovi) množ­stvo hla­so­vých správ s rôz­nymi nápadmi a ino­vá­ciami.

Pro­jekt Happy Canes chce vytvo­riť kolek­ciu pek­ných orto­pe­dic­kých a vychádz­ko­vých palíc. 

Cie­ľová suma: 3 500 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 5 039 dolá­rov (1,4 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 248
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 20,3 dolá­rov

Omni­vore salt

Na Kicks­tar­teri si našli svoj pries­tor aj rodinné recepty. V tomto prí­pade ide o ochu­tenú soľ. Recep­túra pochádca zo Sicí­lie a spája špe­ciálne kore­nie so soľou a tým dodáva jedlu netra­dičnú chuť. Je vhodná na mäso, zele­ninu, ryby, ale aj ces­to­viny. Cie­ľom pro­jektu je zalo­žiť firmu a pre­dá­vať soľ v obcho­doch.

Cie­ľová suma: 30 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 141 467 dolá­rov (4,7 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­teľov: 3057
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 46,3 dolá­rov

Karty proti ľud­skosti

Ak máte nápad na párty hru, ktorá má ešte aj myš­lienku, ako­koľ­vek šia­lenú, a zare­gis­tru­jete ju na Kicks­tar­teri, peniaze prav­de­po­dobne dosta­nete. Tímu z CAH sa to poda­rilo. Pred sil­ves­trov­skou párty hľa­dal tím hru, ktorú by mohli hrať via­cerí. Tak vznikli Karty proti ľud­skosti – Hra pre hroz­ných ludí. Na párty sa stala hitom, a tak sa ju roz­hodli pre­dá­vať aj v obcho­doch. 

Napriek tomu, že prvotný roz­mer mal skôr morálny cha­rak­ter, mal pou­ká­zať na tie­nisté stránky ľud­ských roz­hod­nutí a bol určený pre školy, nako­niec z toho vznikla zábavná hra.

Pra­vidlá su jed­no­du­ché. Každé kolo sa jeden hráč spýta otázku z čier­nej karty a hocikto môže odpo­ve­dať bie­lou kar­tou.

Hra sa dá vytla­čiť doma, alebo zakú­piť v kom­plet balení. 

Cie­ľová suma: 4 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 15 570 dolá­rov (3,9 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 758
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 20,5 dolá­rov

foto: shaneatkins.co.uk a steelstringbrewery.com

Pridať komentár (0)