Kicks­tar­ter a jeho šia­lené pro­jekty

Luky Gašparík / 20. augusta 2014 / Tools a produktivita

Videli sme už rôzne crazy pro­jekty , či už na Kicks­tar­tery alebo Indie­gogo. Ale čo hovo­ríte na nedávno upe­čený film Kung Fury? Je skvelé, že exis­tuje pries­tor aj pre alter­na­tívne filmy a pro­jekty vše­obecne, len neviem, či tento nie je už pri­veľmi alter­na­tívny, či :)?

Kam­paň celého filmu bola pôvodne nasta­vená “len” na 200$ tis. Asi je jasné, že sa vyzbie­ralo via­cej. Na konci celej kam­pane zostalo reži­sé­rovi Davi­dovi Sand­ber­govi alias “Laser Uni­corns” 630$ tis. Tento 30 minú­toví film je už v natá­čaní a my vám pri­ná­šame prvý trai­ler na tento, verím, neza­bud­nu­teľný film. 

Samoz­rejme bude neskôr dokonca poze­ra­teľný zadarmo! Máme sa na čo tešiť…

Zdroj: kicks­tar­ter, you­tube

Pridať komentár (0)