Kicks­tar­ter: Hodin­ky, 3D oku­lia­re a oslo­bo­dzu­jú­ca her­ná kon­zo­la

Richard Bednár / 27. apríla 2014 / Tech a inovácie

Pozri­me sa na naj­lep­šie pro­jek­ty roku 2013, počas kto­ré­ho tri mili­ó­ny ľudí inves­to­va­lo spo­lu 480 mili­ó­nov dolá­rov. To je 1,3 mili­ó­na za deň a 913 dolá­rov za minú­tu. Inves­to­ri boli z 214 kra­jín sve­ta a zo všet­kých sied­mych sve­ta­die­lov (dokon­ca aj z Antar­ktí­dy). 

1. Pebb­le

Pebb­le sú prvé hodi­ny vytvo­re­né pre 21. sto­ro­čie. Cez Blu­e­to­oth sú jed­no­du­cho pre­po­ji­teľ­né s iOS a s Andro­idom. Upo­zor­nia vás na hovo­ry, emai­ly a sprá­vy. Pro­dukt je mini­ma­lis­tic­ký, mód­ny a pris­pô­so­bi­teľ­ný. Cyk­lis­ti a bež­ci ho môžu pou­žit ako tacho­me­ter – meria rých­losť aj vzdia­le­nosť. Pebb­le slú­ži aj ako ovlá­dač hud­by, na gol­fe spo­lu s Fre­e­cad­die poslú­ži ako ďiaľ­ko­mer. Je odol­ný voči vode a škra­ban­com. Baté­ria vydr­ží 7 dní a nabí­ja sa cez USB kábel. Cena sa pohy­bu­je od 150 dolá­rov a je mož­ný dovoz aj na Slo­ven­sko.

Cie­ľo­vá suma: 100 000 dolá­rov
Dosia­hnu­tá suma: 10 266 845 dolá­rov (102 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 68 929
Prie­mer na jed­né­ho pod­po­ro­va­te­ľa: 149 dolá­rov

2. Ocu­lus Rift

Ocu­lus Rift je prvé zaria­de­nie na vytvo­re­nie vir­tu­ál­nej rea­li­ty vo vašej izbe. Sku­toč­ne vás to pohl­tí. Oku­lia­re majú širo­ký zor­ný uhol, disp­lej s vyso­kým roz­lí­še­ním a ultra níz­ku laten­ciu. Sú urče­né na 3D hra­nie hier. Cie­ľom pro­jek­tu je, aby 3D oku­lia­re boli dostup­né v kaž­dej domác­nos­ti. Cena za set sa pohy­bu­je od 350 dolá­rov a je mož­né si ho pre­dob­jed­nať.

Nie­koľ­ko tech­nic­kých špe­ci­fi­ká­cií:
zor­né pole: uhlop­rieč­ka 110 stup­ňov ver­ti­kál­ne, 90% hori­zon­tál­ne
roz­lí­še­nie: 1280x800 (640x800 na oko)
vstu­py: DVI/HDMI a USB
plat­for­ma: PC a mobil
váha: 0,22 kg

Cie­ľo­vá suma: 250 000 dolá­rov
Dosia­hnu­tá suma: 2 437 429 dolá­rov (9,7 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 9522
Prie­mer na jed­né­ho pod­po­ro­va­te­ľa: 256 dolá­rov

3. OUYA: Her­ná kon­zo­la, kto­rá dáva slo­bo­du

OUYA (oujé) je prvou her­nou kon­zo­lou, kto­rá umož­ňu­je hry nie­len hrať, ale naj­mä ich vytvá­rať , a to v roz­lí­še­ní 1080p. Ak ste po celý život túži­li vytvo­riť vlast­né RPG-čko, adven­tú­ru, stra­te­gic­kú hru ale­bo nie­čo pouč­né pre deti, nikdy to nebo­lo jed­no­duch­šie.

Plat­for­ma je voľ­ne stia­hnu­teľ­ná a hry môže vytvá­rať aj die­ťa. Sku­toč­ne, aj die­ťa. Najm­lad­ším vývo­já­rom je osemroč­ný chla­pec, kto­rý vytvo­ril hru Astro­naut Res­cue. Do dneš­né­ho dňa priš­lo na svet vďa­ka OUYA 761 hier.

Pra­cu­je v sys­té­me Andro­id. Okrem hier umož­ňu­je pre­hrá­vať fil­my, hud­bu a máte pro­stred­níc­tvom nej prí­stup ku svo­jím andro­ido­vým apli­ká­ciám.

Cena je neuve­ri­teľ­ná — kon­zo­la s ovlá­da­čom sto­jí 99,99 eur. Ak si dopla­tí­te 20 eur, máte kon­zo­lu so 16GB pamä­ťou. Ďal­ší ovlá­dač sto­jí 39,99 eur. Do dneš­né­ho dňa má regis­tro­va­ných viac než 33 000 uží­va­te­ľov.

Cie­ľo­vá suma: 950 000 dolá­rov
Dosia­hnu­tá suma: 8 596 474 dolá­rov (9,04 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 63 416
Prie­mer na jed­né­ho pod­po­ro­va­te­ľa: 135,56 dolá­rov

zdro­je: getpebble.com, oculusvr.com, ouya.tv, images.dailytech.com

Pridať komentár (0)