Kicks­tar­ter: Hodinky, 3D oku­liare a oslo­bo­dzu­júca herná kon­zola

Richard Bednár / 27. apríla 2014 / Tech a inovácie

Pozrime sa na naj­lep­šie pro­jekty roku 2013, počas kto­rého tri mili­óny ľudí inves­to­valo spolu 480 mili­ó­nov dolá­rov. To je 1,3 mili­óna za deň a 913 dolá­rov za minútu. Inves­tori boli z 214 kra­jín sveta a zo všet­kých sied­mych sve­ta­die­lov (dokonca aj z Antar­ktídy). 

1. Pebble

Pebble sú prvé hodiny vytvo­rené pre 21. sto­ro­čie. Cez Blu­e­to­oth sú jed­no­du­cho pre­po­ji­teľné s iOS a s Andro­idom. Upo­zor­nia vás na hovory, emaily a správy. Pro­dukt je mini­ma­lis­tický, módny a pris­pô­so­bi­teľný. Cyk­listi a bežci ho môžu pou­žit ako tacho­me­ter – meria rých­losť aj vzdia­le­nosť. Pebble slúži aj ako ovlá­dač hudby, na golfe spolu s Fre­e­cad­die poslúži ako ďiaľ­ko­mer. Je odolný voči vode a škra­ban­com. Baté­ria vydrží 7 dní a nabíja sa cez USB kábel. Cena sa pohy­buje od 150 dolá­rov a je možný dovoz aj na Slo­ven­sko.

Cie­ľová suma: 100 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 10 266 845 dolá­rov (102 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­teľov: 68 929
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 149 dolá­rov

2. Ocu­lus Rift

Ocu­lus Rift je prvé zaria­de­nie na vytvo­re­nie vir­tu­ál­nej rea­lity vo vašej izbe. Sku­točne vás to pohltí. Oku­liare majú široký zorný uhol, disp­lej s vyso­kým roz­lí­še­ním a ultra nízku laten­ciu. Sú určené na 3D hra­nie hier. Cie­ľom pro­jektu je, aby 3D oku­liare boli dostupné v kaž­dej domác­nosti. Cena za set sa pohy­buje od 350 dolá­rov a je možné si ho pre­dob­jed­nať.

Nie­koľko tech­nic­kých špe­ci­fi­ká­cií:
zorné pole: uhlop­riečka 110 stup­ňov ver­ti­kálne, 90% hori­zon­tálne
roz­lí­še­nie: 1280x800 (640x800 na oko)
vstupy: DVI/HDMI a USB
plat­forma: PC a mobil
váha: 0,22 kg

Cie­ľová suma: 250 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 2 437 429 dolá­rov (9,7 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 9522
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 256 dolá­rov

3. OUYA: Herná kon­zola, ktorá dáva slo­bodu

OUYA (oujé) je prvou her­nou kon­zo­lou, ktorá umož­ňuje hry nie­len hrať, ale najmä ich vytvá­rať , a to v roz­lí­šení 1080p. Ak ste po celý život túžili vytvo­riť vlastné RPG-čko, adven­túru, stra­te­gickú hru alebo niečo poučné pre deti, nikdy to nebolo jed­no­duch­šie.

Plat­forma je voľne stia­hnu­teľná a hry môže vytvá­rať aj dieťa. Sku­točne, aj dieťa. Najm­lad­ším vývo­já­rom je osemročný chla­pec, ktorý vytvo­ril hru Astro­naut Res­cue. Do dneš­ného dňa prišlo na svet vďaka OUYA 761 hier.

Pra­cuje v sys­téme Android. Okrem hier umož­ňuje pre­hrá­vať filmy, hudbu a máte pro­stred­níc­tvom nej prí­stup ku svo­jím andro­ido­vým apli­ká­ciám.

Cena je neuve­ri­teľná — kon­zola s ovlá­da­čom stojí 99,99 eur. Ak si dopla­títe 20 eur, máte kon­zolu so 16GB pamä­ťou. Ďalší ovlá­dač stojí 39,99 eur. Do dneš­ného dňa má regis­tro­va­ných viac než 33 000 uží­va­te­ľov.

Cie­ľová suma: 950 000 dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 8 596 474 dolá­rov (9,04 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 63 416
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 135,56 dolá­rov

zdroje: getpebble.com, oculusvr.com, ouya.tv, images.dailytech.com

Pridať komentár (0)