Kicks­tar­ter kam­paň dopadla fias­kom, tvorca si za peniaze kúpil dom

Martin Bohunický / 13. mája 2016 / Business

O Cro­wd­fun­dingu sa v posled­nej dobe začína dis­ku­to­vať ako o nie úplne ide­ál­nom spô­sobe zís­ka­va­nia pros­tried­kov. Alebo, aby som bol presný, skôr sa hovorí o tom, aké nebez­pečné je takto peniaze inves­to­vať.

Kam­paň k 3D tla­čiarni Pea­chy Prin­ter je ďal­ším dôka­zom toho, že cro­wd­fun­ding môže byť prob­le­ma­tický. Po dlhej dobe mlča­nia, keď bac­keri netu­šili, kam sa podeli ich peniaze, sa tvor­co­via Rylan Gra­ys­ton a David Boe uká­zali vo vše­ho­vo­ria­com videu, kto­rým nepo­te­šili asi nikoho.

Vo videu sa Gra­ys­ton spý­tal Boe-a, kam sa podelo pri­bližne 250 000 dolá­rov. Boe pri­znal, že všetky tieto peniaze inves­to­val – do svojho nového domu. V pokra­čo­vaní videa Gra­ys­ton pre­zra­dil, že Boe ukra­dol ešte o pri­bližne 70 000 dolá­rov viac.

boe-house.0

foto: polygon.com

Boe tiež pri­znal, že sa Gra­ys­tona vôbec nepý­tal, či peniaze môže pou­žiť, pre­tože “vedel, že je to nesprávne”. Boe sa následne všet­kým bac­ke­rom ospra­vedl­nil a pri­znal, že urobí maxi­mum preto, aby svoje chyby napra­vil. Podľa jeho slov sám spo­lu­pra­cuje s kanad­skými vyšet­ro­va­teľmi a posky­tol im všetky dôkazy.

Tím je momen­tálne na dne. Na účte firmy je 37 dolá­rov, na účte Boe-a je mínus 246 dolá­rov.

Na konci videa Gra­ys­ton tvrdí, že urobí všetko preto, aby zís­kal peniaze späť a dokonca stále verí, že sa mu podarí pro­jekt Pea­chy Prin­ters dokon­čiť a rozo­slať všet­kým zaria­de­nia, za ktoré si zapla­tili.

Bolo to ťaž­kých 18 mesia­cov, no napriek všet­kému viem, že som stále tu a uro­bím všetko preto, aby som vám doru­čil vaše odmeny,” dodal Gra­ys­ton.

zdroj: polygon.com, titulná foto: repro you­tube

Pridať komentár (0)