Kicks­tar­ter kam­paň dopad­la fias­kom, tvor­ca si za penia­ze kúpil dom

Martin Bohunický / 13. mája 2016 / Business

O Cro­wd­fun­din­gu sa v posled­nej dobe začí­na dis­ku­to­vať ako o nie úpl­ne ide­ál­nom spô­so­be zís­ka­va­nia pros­tried­kov. Ale­bo, aby som bol pres­ný, skôr sa hovo­rí o tom, aké nebez­peč­né je tak­to penia­ze inves­to­vať.

Kam­paň k 3D tla­čiar­ni Pea­chy Prin­ter je ďal­ším dôka­zom toho, že cro­wd­fun­ding môže byť prob­le­ma­tic­ký. Po dlhej dobe mlča­nia, keď bac­ke­ri netu­ši­li, kam sa pode­li ich penia­ze, sa tvor­co­via Rylan Gra­ys­ton a David Boe uká­za­li vo vše­ho­vo­ria­com videu, kto­rým nepo­te­ši­li asi niko­ho.

Vo videu sa Gra­ys­ton spý­tal Boe-a, kam sa pode­lo pri­bliž­ne 250 000 dolá­rov. Boe pri­znal, že všet­ky tie­to penia­ze inves­to­val – do svoj­ho nové­ho domu. V pokra­čo­va­ní videa Gra­ys­ton pre­zra­dil, že Boe ukra­dol ešte o pri­bliž­ne 70 000 dolá­rov viac.

boe-house.0

foto: polygon.com

Boe tiež pri­znal, že sa Gra­ys­to­na vôbec nepý­tal, či penia­ze môže pou­žiť, pre­to­že “vedel, že je to nespráv­ne”. Boe sa násled­ne všet­kým bac­ke­rom ospra­vedl­nil a pri­znal, že uro­bí maxi­mum pre­to, aby svo­je chy­by napra­vil. Pod­ľa jeho slov sám spo­lu­pra­cu­je s kanad­ský­mi vyšet­ro­va­teľ­mi a posky­tol im všet­ky dôka­zy.

Tím je momen­tál­ne na dne. Na účte fir­my je 37 dolá­rov, na účte Boe-a je mínus 246 dolá­rov.

Na kon­ci videa Gra­ys­ton tvr­dí, že uro­bí všet­ko pre­to, aby zís­kal penia­ze späť a dokon­ca stá­le verí, že sa mu poda­rí pro­jekt Pea­chy Prin­ters dokon­čiť a rozo­slať všet­kým zaria­de­nia, za kto­ré si zapla­ti­li.

Bolo to ťaž­kých 18 mesia­cov, no napriek všet­ké­mu viem, že som stá­le tu a uro­bím všet­ko pre­to, aby som vám doru­čil vaše odme­ny,” dodal Gra­ys­ton.

zdroj: polygon.com, titul­ná foto: repro you­tu­be

Pridať komentár (0)